College van B & W Emmen

 

Onderwerp:  Vragen financiering vervanging wethouder Kuper binnen begroting en bezuinigingsmaatregelen en binnen financiele uitgangspunten college

 

Geachte  College,  

 

Op de agenda van de raadsvergadering van 13 september 2012 staat bij agendapunt B3 de invulling van vacature wethouder, naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van wethouder Jan Kuper.

 

Ons is als BGE fractie niet duidelijk hoe de invulling van de vacature gefinancierd wordt:

 

Bij de begroting 2012 is de bezuinigingsmaatregel (programma 11, volgnummer 2, formatie aframing budget wachtgelden wethouders) opgenomen, waarbij de voorziening voor wachtgeld wethouders is afgeraamd tot de wachtgeldverplichtingen die op dat moment bekend waren. Dit was een voorstel van het college, naar wij aannemen met volle verstand door het volledige college voorgesteld, die door de meerderheid van de raad is goedgekeurd.

 

Burgemeester Bijl maakte hier bij de begrotingsvergadering op 7 november 2011 de volgende opmerking over: "Burgemeester Bijl zal iets zeggen over wachtgelden collegeleden, veiligheid en Joop den Uyl. Door akkoord te gaan met deze begroting zijn de collegeleden in elk geval gedwongen voorlopig aan het werk te blijven, want er is geen budgettaire ruimte voor het uitbetalen van wachtgelden! Maar alle gekheid op een stokje: de systematiek is de zogenaamde kasgeldmethode. Begroot wordt wat eventueel moet worden uitgegeven, maar er wordt niet uitgegaan van een verplichtingenstelsel. Het gaat nu om de wachtgelden en de pensioenen waarvan op dit moment bekend is dat ze aan de orde zijn. Ontstaat er een nieuwe situatie, dan zal daarnaar op dat moment moeten worden gekeken."

 

In het bestuursakkoord 2010 - 2014 heeft het college als één van de financiele uitgangspunten opgenomen:

 

  • In geval van overschrijdingen geldt dat deze in eerste instantie zoveel mogelijk worden opgevangen binnen het betreffende beleidsterrein.

              

Onze vragen aan het college zijn:

 

1) Zou het college nog voor de raadsvergadering schriftelijk aan alle fracties kunnen aangeven hoe de beoogde vervanging van een wethouder wordt gefinancierd? Of met de vervanging van een wethouder extra lasten zijn gemoeid? Zo ja, om hoeveel dit gaat voor 2012, 2013 en 2014? Zo nee, hoe dit anders wordt opgevangen?

 

 

2) Waarom het college vorig jaar met het bezuinigingsvoorstel is gekomen in de wetenschap dat wethouder Kuper al kenbaar zou hebben gemaakt dat hij voortijdig vrijwillig zou vertrekken?

 

Graag zouden wij de schriftelijke antwoorden zo spoedig mogelijk ontvangen, zodat wij deze kunnen meenemen in de voorbereiding op de raadsvergadering van 13 september.

 

 Met vriendelijke groet, 

 

Wim Halm

 

 

Bijlage:

 

Uitleg wachtgeldbezuiniging Burgmeester Bijl in raadsvergadering van 7 november 2011. (pagina 68)

Bezuinigingsmaatregel, programma 11, volgnummer 2, Formatie afroming budget wachtgelden wethouders. (pagina 62)

 

 

Kopie: alle fractievoorzitters in de gemeenteraad

 

klik hier voor bijlage.