Uitgangspunten bezuinigingen komende jaren.

 

Door te voeren bezuinigingen en korten op subsidie verstrekking aan sport verenigingen en daarnaast grote doorvoering van aanleg nieuwe sportcomplexen en sportvelden af te wijzen, is hoogst noodzakelijk omdat daar te weinig samen gewerkt wordt door de sport verenigingen.

 

Daardoor het grote aantal sportvelden en sportcomplexen in onze gemeente Emmen uit de hand gaat lopen, en steeds vaker een beroep wordt gedaan op de gemeente Emmen.

 

Het zou anders zijn daar wanneer sport verenigingen zelf voor de volledige exploitatie zouden zorgen, en geen beroep op gemeenschapsgeld zouden doen.

 

Wat is er verkeerd aan als sport verenigingen eens de agenda,s en dergelijke naast elkaar zouden neer leggen, om eens te kijken of ze samen kunnen werken en samen met 1 sport complex zouden kunnen doen.

 

Dit kan veel geld besparen, we moeten af dat iedere wijk of dorp zijn eigen sport velden heeft met eigen horeca gelegenheid, die ieder jaar vragen om extra subsidie bijdragen.

 

Laten we inderdaad kijken naar het daadwerkelijke aantal ingeschreven sporters en naar de leeftijdsgroepen, sportverenigingen in wijken moeten samen de kar trekken en inzien dat iedereen in onze samenleving een flinke stap terug moeten doen, dus ook de sport zal haar steentje bij moeten dragen. Hoe pijnlijk het ook over komt, en wij de sport zeker een warm hart toe dragen is het onvermijdelijk.

 

Zelfs FC Emmen en het stadion “Meerdijk” zal de ruimte moeten delen met andere verenigingen en ook daar moeten ze de agenda op elkaar aanpassen om sport te kunnen blijven uitoefenen.

 

Onderhoud van sport complexen vergen nu eenmaal veel geld, als er gewoonten en datums van spelen en trainingen op elkaar worden afgestemd denken wij dat hier veel kan worden bezuinigd.

 

 

Uitgangspunten bezuinigingen deel 2

 

Bezuinigingen op personeelsbestand .

 

Het behoeft geen betoog dat wij van mening zijn dat ook gekeken moet worden of er bezuinigd kan worden op het personeelsbestand op het gemeentehuis, en met name ook bij de wethouders en ambtenaren.

 

Waaruit blijkt dat wanneer er een wethouder zijn jas aan de kapstok hangt, dat voor hem in deze barre tijden een nieuwe wethouder benoemd moet worden.

 

Moeten wij ons niet de vraag stellen of het misschien in goed overleg niet mogelijk is zijn portefeuille in die tijd welke nog te gaan is voor gemeenteraadsverkiezingen niet onderling kan worden verdeeld. Dat levert een flinke besparing op in deze tijd.

 

Het college van Burgermeester & Wethouders maken hiermee gelijk de burgers duidelijk dat ook zij ingrijpende maatregelingen niet uit de weg gaan, in het algemeen belang.

 

Ook moet er dringend gekeken worden of de ambtelijke top niet te zwaar is en ook daar meer gedaan kan worden met minder ambtenaren.

 

Vooral op tal van afdelingen moet er gekeken worden of deze niet samen met een andere afdeling aangestuurd kunnen worden, en iedere afdeling niet meer een eigen manager ambtenaar meer nodig heeft. Minder leidinggevenden, minder personele kosten betekend meer doen samen in teams en betere en duidelijker verdeling van de werkzaamheden zal er toe leiden dat het niet alleen prettiger gaat werken maar ook veel kan besparen.

 

Drukwerk, kopieën terug dringen.

 

Het beperken van het kopiëren van gemeentelijke stukken moet drastisch beperkt worden, geleasde apparaten moeten nog beperkt aanwezig zijn, er moet beter en meer gewerkt gaan worden langs de digitale snelweg.

 

Gemeentelijke aanvraag formulieren moeten beperkt worden, en vergader stukken en agenda,s zijn voor alle ambtenaren en ook de raad op ieder gewenst moment te vinden via de digitale gemeente te vinden.

 

Veel papier zal dit bij inkoop schelen en levert weer een bezuiniging op.

 

 

Uitgangspunten bezuinigingen deel 3.

 

Actieplan onverkoopbare gemeentelijke bouwkavels.

 

De gemeente Emmen dus het college van Burgermeester & Wethouders zitten omhoog met de torenhoge rente kosten in hun maag, nu al enkele jaren de verkoop van de dure gronden in de wijk “Delftlanden”onverkoopbaar blijken te zijn.

 

Het kost de gemeente Emmen veel renthe om de schulden op deze te duur aangekochte percelen te kunnen blijven betalen, en tot op heden worden er geen actie,s ondernomen om de woningbouw weer vlot te trekken.

 

Wij stellen voor als proef een groot aantal kavels gratis bij verloting aan te gaan bieden, wel gebonden aan voorschriften.

 

Burgers van buitenaf die hier hun werk hebben of baan in het vooruitzicht is gesteld zouden voorrang moeten krijgen om hun geplande huis op een aangewezen kavel op korte termijn te kunnen bouwen.

 

Vooral jonge startende woning zoekenden die in staat zijn met deze actie een hypotheek los kunnen krijgen bij de banken.

 

Daar waar sprake is van verkoop na jaren, zal de dan vast gestelde kavelprijs terug moeten worden betaald aan de gemeente Emmen.

 

Wij als gemeente toch al een behoorlijk verlies lijden iedere maand op de kavels, wij op deze mannier als gemeente met de credit verstrekker een afspraak kunnen maken om het geleende credit  later bij verkoop verrekend zal worden.

 

De gemeente Emmen zal gezien de sombere tijden die nog lang niet voorbij zullen zijn, bij een bouw aanvraag heel soepel met afgifte bouwvergunningen etc. moeten omgaan.

 

Ook met betrekking van industrie gronden moet hier een opening worden aangeboden en daar waar nodig soepel mee worden omgegaan.  

 

 

Uitgangspunten bezuinigingen deel 4.

 

Werkgelegenheid en de inkomsten van de WOZ staan onder grote druk binnen onze gemeente Emmen.

 

In de Zuid Oosthoek  van Drenthe is een grote werkloosheid waar te nemen, net als in andere delen van het land heeft de gemeente Emmen veel moeten inleveren als het gaat om arbeidsplaatsen en er sprake is van grote stagnatie in de woning en bedrijfsgebouwen.

 

Werkgelegenheidsprojecten maar moeizaam van de grond komen en te weinig nieuwe bedrijven zich aanmelden zich in Emmen te gaan vestigen.

 

Vooral onder jongeren is er grote werkloosheid te betreuren, daarom zou het een goede zaak zijn dat de gemeente Emmen werk maakt van werk.

 

Volendam ging ons voor op een speciale mannier woningen te laten bouwen, naar eigen ontwerp. De verliezen van de woz  zullen tzt gaan afnemen als wij in staat zijn jonge bouwvakkers weer aan het werk te kunnen krijgen. Er doorstroming op gang kan worden gebracht, en Emmen een uniek starters plan kan presenteren om het kavelproject Delftlanden samen met de banken, pensionfondsen en project ontwikkelaars tot overeenstemming te kunnen komen, dit van de grond te tillen.

 

Dit levert  werkgelegenheid op en ook de verliezen van de woz zal af gaan nemen.

 

Wat de gemeente Emmen en alle belangen behartigers hier moeten doen is om de handen uit te steken en tot een overeenkomst moeten komen samen de verliezen moeten dragen, en ook de banken zover moeten zien te krijgen dat het ons lukt mensen weer aan de slag te krijgen op korte termijn.

 

Of gaan we nog een tijd zitten wachten tot het water ons met elkaar tot aan de lippen reikt.   

 

Uitgangspunten bezuinigingen deel 5.

 

Afschaffen van “Welstand” kan betekenen dat burgers en toekomstige bewoners van onze gemeente sneller en makkelijker zullen besluiten om een bouwaanvraag aan te gaan vragen.

 

De gemeente Emmen zou heel soepel om moeten gaan met toelatingseisen, alleen wanneer er sprake van ontoelaatbare verstoring van de straat of buurt zich zouden voordoen zou er middels een bindend advies gehandeld moeten worden.

 

Soepele regelingen en snellere afhandeling van bouwvergunningen kunnen er toe bijdragen dat burgers een aanvraag in zullen dienen.

 

Meer verantwoordelijkheid naar de burgers zelf toe geeft de burger meer zelfvertrouwen en een beter geloof in de politiek dan nu het geval is.