Waar andere gemeente nog maanden nodig zullen hebben om de gevolgen van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 voor hun gemeente inzichtelijk te maken, zijn de topbestuurders en topambtenaren van de gemeente Emmen daar nu al in geslaagd.

 

Emmen mag dan één van de duurste gemeentes van Nederland zijn, daar staat wel tegenover dat de inwoners van Emmen bestuurlijk geleid worden door de crème de la crème van bestuurlijk en ambtelijk Nederland.

 

Nadat het Regeerakkoord op 29 oktober 2012 bekend werd is een team van de knapste koppen op het gemeentehuis van Emmen, buiten werktijden om, aan het werk gegaan om de gevolgen van het nieuwe Regeerakkoord voor de gemeente Emmen inzichtelijk te maken. Zonder dat er nog maar één maatregel of wet bekend is zijn de "Einsteins aan de Hondsrug" er in geslaagd om de gevolgen van het Regeerakkoord met de meest geavanceerde computerprogramma's door te rekenen en weten de inwoners van Emmen wat hun te wachten staat en kunnen hun voorzorgsmaatregelen nemen.

 

En toen de gevolgen inzichtelijk waren, op 16 januari 2013, hebben de Emmense topbestuurders en topbeleidsmakers nog geen 24 uur gewacht om deze gevolgen aan de Emmense bevolking mee te delen. Waar vind je in Nederland nog zulke open, daadkrachtige en betrokken bestuurders en beleidsmakers als in Emmen?

 

Het Emmense college van B&W kwam op 17 januari 2013, na eerst in een persconferentie mondeling toelichting te hebben gegeven, met onderstaand persbericht over dit onderwerp naar buiten.

 

 

PERSBERICHT: Gevolgen regeerakkoord ingrijpend.

 

donderdag 17 januari 2013.

 

Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ heeft ingrijpende gevolgen voor degemeente Emmenen daarmee voor onze inwoners. De regering is van plan om binnen het sociale domein fors te bezuinigen. Op onderdelen kan dit oplopen tot 75%. Tevens is de regering van plan om binnen het sociale domein taken over te dragen aan gemeenten en daarbij minder geld over te dragen dan zij zelf gebruiken voor het uitvoeren van deze taken. Door deze Rijksbezuinigingen kan de gemeente minder mensen helpen en komen er minder voorzieningen voor inwoners.

 

Door de keuzes van het Rijk worden de mogelijkheden van de gemeente sterk beperkt. De gemeente kan zich alleen nog richten op diegene die de ondersteuning het meest nodig hebben. Voor deze groep vormt de gemeente nog altijd het vangnet.

 

Bezuinigingen binnen huidige takenpakket.
De bezuinigingen worden doorgevoerd op budgetten binnen ons huidige takenpakket. Het gaat dan om de WMO (huishoudelijke verzorging), de WSW (sociale werkvoorziening), bijstandsuitkeringen en re-integratie. In totaal krijgt de gemeente jaarlijks € 16 miljoen minder voor deze taken.

Dezelfde verantwoordelijkheid – minder budget.
Het Rijk voert nu een aantal sociale taken uit. De gemeente krijgt in de toekomst wel de verantwoordelijkheid voor deze taken, maar hiervoor minder geld dan het Rijk er nu zelf voor gebruikt. Het gaat hier om taken met betrekking tot de AWBZ (o.a. dagbesteding en persoonlijke verzorging), Jeugdzorg, Chronisch zieken en Wajong. Een eerste ruwe schatting laat zien dat de gemeente voor dezelfde taken bijna € 24 miljoen per jaar minder krijgt, dan het Rijk er nu zelf voor gebruikt.
Hoewel de gemeente voor wijkverpleging en armoedebeleid meer geld ontvangt, jaarlijks € 2,5 miljoen, staat dit niet in verhouding tot de korting op andere budgetten.

Beperking door Rijkskeuzes.
Door de keuzes van het Rijk wordt het voor de gemeente onmogelijk om alles in stand te houden zoals het nu is. De keuzes van het kabinet dwingen de gemeente tot een forse versobering. Het wordt onvermijdelijk dat de gemeente minder mensen kan helpen en de omvang van voorzieningen neemt af. Een grotere groep moet eerder en vaker een beroep doen op hun omgeving voor hulp en ondersteuning.

 

Einde persbericht.

 

Nu zijn er altijd negatievelingen die zeggen dat het wel heel erg toevallig is dat het bericht juist naar buiten werd gebracht op de dag dat er 's avonds een debat zou plaatsvinden over de problemen en chaos rondom de invoering van de algemene (Wmo) voorziening schoonmaak ondersteuning. Volgens ons lezen deze mensen te veel de verkeerde politieke columns. Wij als columnisten van Redactie BGE geloven dan ook niet dat dit college en ambtelijk apparaat voor een dergelijke afleidingsmanoeuvres zou kiezen. Daar zijn ze te moedig en te bekwaam voor.

 

In een niet perfecte democratie is het goed dat naast de macht ook een tegenmacht bestaat die tegenwicht biedt, die met alternatieven komt, die controleert en zo onder andere machtsmisbruik voorkomt. Maar dat is dus alleen bij een niet perfecte democratie en het is voor de gemeente Emmen niet noodzakelijk. Sterker nog, in Emmen is dit niet wenselijk en zelfs schadelijk.

 

Beter beleid dan de Emmense bestuurders maken is niet mogelijk, zodat alternatieven geen toegevoegde waarde hebben. Fouten maken is bij deze Einsteins aan de Hondsrugweg uitgesloten en aan belangenverstrengeling zullen ze op het gemeentehuis niet eens denken. En van machtsmisbruik hebben ze op het gemeentehuis van Emmen zelfs nog nooit gehoord. Wat deze perfecte democratie van Emmen nodig heeft is dan ook niet meer tegenmacht, maar 100 procent supportersaandacht. Het enige dat in Emmen nog zou kunnen  leiden tot mogelijke problemen is dat niet iedereen op één lijn zit en dit ook openlijk uit.

 

Deze politieke ongelovigen zetten de toekomst en vooruitgang van Emmen op het spel. Maar dit college van Emmen heeft gelukkig ook voor dit risico maatregelen in voorbereiding. Binnenkort zullen alle politiek ongelovige Emmenaren, zij die weleens openlijk kritiek hebben op het college en degenen die het college niet openlijk steunen en toejuichen, een Bekeringsgebed in de brievenbus krijgen. Het driemaal daags doen van dit gebed zullen de laatste politiek ongelovige Emmenaren bekeren, zodat de perfecte Emmense democratie een rooskleurig toekomst tegemoet kan gaan.

 

Als columnisten van Redactie BGE hebben wij voor u de hand weten te leggen op dit nog geheime Bekeringsgebed. Wij zullen het met u delen, maar wel onder de strikte voorwaarde dat u het er niet met anderen over zult hebben.

 

 

Bekeringsgebed voor politiek ongelovige Emmenaren:

 

Heer vergeef ons onze zonden.

 

Zoals: 

 

De momenten waarop we ons afvragen waarom PvdA burgemeester Cees Bijl zich wel inzet tegen het pesten van jongeren en wegkijkt als ouderen en gehandicapten gepest worden met het nieuwe Wmo beleid huishoudelijke verzorging.

 

De momenten waarop wij in PvdA wethouder Bouke Arends alleen maar een rechtse VVD'er zien.

 

De momenten waarop wij denken dat CDA wethouder Henk Jumelet liegt als hij het Wmo beleid voor de zoveelste keer weer anders uitlegt.

 

De momenten waarop wij twijfelen aan de groei van VVD wethouder Nynke Houwing in haar functie als wethouder en wanneer we denken dat groei bij haar alleen betrekking kan hebben op haar kledingmaten.

 

Heer vergeef ons onze zonden.

 

De momenten waarop wij in CDA wethouder Bouke Durk Wilms geen politicus zien, maar alleen een extra ambtenaar.

 

De momenten waarop wij in PvdA wethouder Mariet Thalens niet meer zien dan het vijfde wiel aan de wagen.

 

De momenten waarop wij twijfelen aan de oprechte interesse van PvdA wethouder Ton Sleeking in ideeën van andersdenkenden.

 

Heer vergeef ons onze zonden.

 

De momenten waarop we ons als burgers niet houden aan de geweldige beleidsnota's van alle ambtelijke Einsteins die zich op het gemeentehuis met beleid bezighouden.

 

De momenten dat wij denken dat de enorme hoeveelheid berichtgeving van de afdeling Communicatie en Voorliegen van de gemeente niet bedoeld is om ons eerlijk voor te lichten en informeren, maar is bedoeld  om ons als burger te desoriënteren.

 

De momenten dat we twijfelden aan de toerekeningsvatbare (wmo) intelligentie van PvdA raadslid Anita Louwes.

 

De momenten dat we denken dat onze Harry Leutscher van LEF uit gemakzucht vaker laf is dan lef toont.

 

De momenten dat we denken dat VVD fractievoorzitter Johan Scheltens niets met vrijheid en democratie heeft, omdat op zijn initiatief  de kosten van raadsvragen inzichtelijk gemaakt moesten worden.

 

De momenten dat de toegevoegde waarde van D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen ons ontgaat en we, hoewel we meer liefhebbers van vrouwen dan mannen zijn, verlangen naar  D66 voorman Alexander Pechtold in de gemeenteraad.

 

De momenten dat we betwijfelen of CU fractievoorzitter Henk Huttinga wel al zijn van U gegeven talenten inzet om het college te controleren in het belang van de Emmense samenleving.

 

De momenten dat we denken dat de procedurele inmengingen, tijdens commissie- en raadsvergaderingen, van CDA fractievoorzitter Auke Oldenbeuving, niet bedoeld zijn als bijdrage aan een geordend en zuiver debat, maar ter afleiding dienen van slecht beleid of pijnlijke maatregelen en vragen.

 

Heer vergeef ons onze zonden.

 

De momenten waarop wij ontvankelijk zijn voor de populistische  politieke boodschappen en retoriek, zoals die van WE fractievoorzitter Rene van de Weide, SP fractievoorzitter Wim Moinat, DOP fractievoorzitter Ton Schoo,  GL fractievoorzitter Rick Denkers en BGE voorman Wim Halm.

 

De momenten dat we geneigd zijn WE raadslid Hendrikus Velzing even te geloven als hij zegt dat FC Emmen wordt voorgetrokken ten opzichte van andere sportverenigingen.

 

De momenten dat we denken dat het in Emmen beter zou kunnen dan het nu gaat.

 

Heer wij danken U.

 

Voor het feit dat we in deze barre tijden in Emmen geleid worden door de door U  uitverkorene en zeer bekwame bestuurders zoals Cees, Bouke, Mariet, Ton, Bouke Durk, en Henkie. Bestuurders die met gemak voor het dubbele salaris elders in Nederland, Europa of  de Wereld terecht zouden kunnen, maar juist in deze moeilijke tijden zich voor ons opofferen om de gemeente Emmen en de inwoners van Emmen te dienen.

 

Heer wij danken U

 

Voor het feit dat  onze politieke bestuurders en de directie van het dierenpark er juist in deze moeilijke tijden in geslaagd zijn om ex-CDA wethouder Jan Kuper voor Emmen te behouden, terwijl er uit heel Nederland en de Wereld aan hem getrokken werd.

 

Heer,

 

Wij zullen proberen aan onze momenten van zonden werken.

 

Wij zullen proberen vaker openlijk onze waardering over het college uit te spreken.

 

Heer,

 

Wij zullen er voor zorgen dat als het in Emmen misgaat het zeker niet zal liggen aan het feit dat er ook maar iemand kritisch was.

 

Wij danken u dat we voor een derde periode van zes jaar weer geleid mogen worden door PvdA burgemeester Cees Bijl.

 

Wij zullen alle criticasters van het college wijzen op hun onverantwoordelijk populistisch gedrag.

 

Columnisten Redactie BGE