Het gaat hierbij om een reeks van klachten dat de bewoners aan de Verlengde Herendijk zich in hun hemd gezet voelen omdat er niet naar hen wordt geluisterd en dat er nooit een officieel antwoord op de brief van de fam Vrolijk dec 2006 is gekomen.

 

Het betreft nu een nog grotere onveilige situatie in verband met een wegomlegging richting Emmen, en de grote irritatie van bewoners is dat de gemeente al jaren niet naar de bewoners luistert terwijl steeds geroepen wordt dat inspraak medezeggenschap en zelf plannen ontwikkelen zo belangrijk is.

 

De bewoners worden van het kastje naar de muur gestuurd. De provincie melde dat de gemeente verantwoordelijk is en de gemeente melde dat de politie verantwoordelijk en de politie melde dat de politiek verantwoordelijk is, en de politie adviseerde mevrouw Vrolijk de politiek in te schakelen.

En dat is bij deze gebeurd.

BGE heeft ter plekke waargenomen dat het op de Verlengde Herendijk af en toe drukker is dan op de A37. En dat er af en toe harder wordt gereden.

 

De Verlengde Herendijk is erg smal en het is niet voorzien van een trottoir, noch van een fietspad, noch van goede straatverlichting.

Omdat de weg vrij smal is moet een tegenligger (bestuurder) de berm in om een aanrijding te voorkomen.

VZ

En als er ook nog eens containers aan de straat staan dan is het nog vervelender om een veilig heenkomen te zoeken.

 

VZ.

Vraag 1.

 

Is de wethouder op de hoogte van deze situatie en wat gaat de wethouder hier aan doen,

om de veiligheid te waarborgen

 

Vraag 2.

 

Is de wethouder op de hoogte van de brief van december 2006.
En kan de wethouder bevestigen dat deze brief aan hem is overhandigt.

Zo ja waarom is deze niet beantwoord.

 


 

 

P.A.C. Vrolijk

Verlengde Herendijk 5

7887 TX  Erica                                                                        december 2006

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen

 

Raadhuisplein 1

7811 AP Emmen.

 

Geacht College,

 

Graag maken mijn echtgenote en ik gebruik van de gelegenheid kennis te mogen maken met de bestuurders van de gemeente Emmen, een sympathieke geste naar nieuwe inwoners toe. Bij de uitnodiging werd ook de mogelijkheid geboden over een eigen onderwerp vragen te stellen en wij hebben per antwoordkaart reeds summier aangegeven waar wij over van gedachten zouden willen wisselen: namelijk:

De zeer onveilige verkeerssituatie hier op de Verlengde Herendijk.

 

Reeds op onze verhuisdag 6 april 2006, verwonderden wij, en de gehele verhuisploeg met ons, over de verkeersdrukte hier op de Dijk. De Haagse verhuizers, toch wel iets verkeershinder gewend, vonden het letterlijk: “levensgevaarlijk, hoe hier gereden wordt”

Wij hadden bij de koop hier geen idee van, waren nooit op het spitsuur hier geweest; tevens waren er wegopbrekingen, waardoor veel verkeer omgeleid werd.

 

De verwondering verdween snel toen we in contact kwamen met de andere bewoners van de Verlengde Herendijk.  We bleken niet de enigen te zijn die deze  situatie gevaarlijk vonden. Ieder die hier woont spreekt schande van de verkeersdrukte in het algemeen en de snelheidsovertredingen in het bijzonder.

 

Het is eigenlijk al te gek dat op dit smalle weggetje, waaraan woningen liggen, een maximum snelheid geldt van 80km/u! De praktijk van de weggebruiker hier is dat de 80 km-grens niet de maximum-, maar een minimum snelheid, die koste wat kost gehaald dient te worden en wee degene die dat voornemen ook maar op één of andere wijze hindert, door bv. af te remmen, om de  eigen inrit op te kunnen rijden of nog erger: met een aanhanger achteruit te durven rijden; als er dan een minimale ruimte is, voor of achter, waar men tussendoor denkt te kunnen, perst men zich daar dan ook à la seconde door.

 

Na deze inleiding willen wij, alle bewoners van de Verlengde Herendijk, u, bestuurders van onze Gemeente, vriendelijk doch dringend verzoeken, u serieus te beraden over oplossingen voor deze verkeersproblematiek. Een paar jaar geleden, 2004, is daar ook op aangedrongen bij de aanleg van de rotonde. De bewoners stelden dat door de aanleg  van een rotonde de verkeersdrukte zou toenemen, als er géén verdere maatregelen zouden genomen worden.

Men was NIET tegen de rotonde op zich, maar WEL tegen een rotonde, zonder verkeersbeperkende maatregelen.

 

In het antwoord van de gemeente aan de bewoners dd. 11 maart 2004 werd NB het tegendeel beweerd:

“Wij verwachten dat door de snelheidsremmende werking van een rotonde deze wel minder aantrekkelijk wordt voor het doorgaande verkeer richting oostelijk deel van de Verlengde Herendijk en dat daardoor de verkeersdrukte ter plaatse waar u woont afneemt”(einde citaat)

De reactie van de bewoners toen was duidelijk:

(…)Dat de verkeersveiligheid ter plaatse van het kruispunt zal toenemen, als de rotonde is aangelegd, daar zijn wij het volledig mee eens, maar wij denken dat het probleem wordt verlegd naar het oostelijk deel van de Verlengde Herendijk(…) (einde citaat)

 

Waar de bewoners toen al bang voor waren kwam uit: Het gevaarlijke kruispunt, transformeerde tot een soepel verkeerspunt en het verkeer op de Verlengde Herendijk oostelijk nam fors toe! De rotonde bleek niet verkeersremmend doch juist stimulerend te werken. In de spitsuren passeert men elkaar op volle snelheid, over een (te) smalle strook asfalt; het aantal in de berm gevonden afgebroken autospiegels is het stille bewijs van even zovele “weer-bijna”, net-niet plaatsgevonden ongelukken.

In het reeds aangehaalde antwoord van 11-03-04 staat ook te lezen:

(…) “De Verlengde Herendijk is in het GVVP aangewezen als zijnde een erftoegangsweg”(…) Zo,n weg zouden we graag willen en geen strook asfalt voor de deur die veel meer weg heeft van een startbaan dan van een rustiek klinkende erftoegangsweg. En als erftoegangsweg is deze weg in het GVVP  aangewezen!!!! Toch niet teveel gevraagd te willen dat wat aangewezen is!

 

Emmen kan zich wel op de kaart willen zetten als industrieel centrum van Drenthe, door steeds meer Bargermeer-industrie-terreinen uit te bouwen, maar moet dan wel de infrastructuur adequaat aanpassen. Nu is een smal weggetje, een geasfalteerd zandpad, een belangrijke (sluip)-toegangsweg geworden voor een paar duizend werknemers- en cliëntenverkeer per dag. Tel daarbij het zwaardere toeleverings verkeer en de Verlengde Herendijk is een geduchte concurrent van de N37. Daar 80km/u, hier 180km/u; Géén snelheidslimiet, géén controles; dus, vrijheid blijheid.

Regelmatig scheuren hier oerend hard motoren op topsnelheid langs, waarschijnlijk meer dan 180km-u!!! Dit kan iedere bewoner hier bevestigen.

Na een eenzijdig (?)-ongeluk, auto over de kop in de sloot medio oktober 2006, hebben we met de politie ter plekke gesproken en opgemerkt dat hier veel te hard wordt gereden:  Antwoord: “Dat weten we”!! En als men er verder niets aan doet, is deze vorm van gedoogbeleid  ontoelaatbaar. Is het wachten soms op een ernstiger ongeluk??, of kan men de put dempen vóór er kalveren verdrinken.

           

Wij houden ons hart vast voor de fietsers, die hier toch in redelijk grote getale (ANWB Veen-Moor-route) zich over deze weg wagen; voor schooljeugd, die hier passeert in groepjes op de fiets, voor het meisje,dat reclamefoldertjes rondbrengt, voor de jogger, in feite voor allen die zich hier op de dijk niet gemotoriseerd verplaatsten.

 

Geacht College,

 

Wij van de Verlengde Herendijk blijken niet alleen te staan in ons verzoek serieus van gedachten te wisselen. Ook in Oranjedorp is een werkgroep actief om de verkeersstroom van de Verl.Herendijk in te dammen, want al dat verkeer langs onze deuren wringt zich over de bruggetjes, door Oranjedorp en langs de Bladderswijk aan beide zijden!  Daar heeft men echt een verkeersprobleem, en met het oog op de toekomst, vreest men, dat de problemen alleen maar zullen toenemen. De nieuw in te richten industrie-terreinen liggen al klaar!  Voor Oranjedorp moet dus zeker ,binnen afzienbare tijd, een oplossing gevonden worden.  Er wordt ondermeer gedacht aan een trekkersluis hier op de dijk bij het vliegveldje, zodat autoverkeer er niet meer door kan, maar het agrarisch verkeer er nauwelijks hinder van ondervindt. Deze optie staat heel dicht bij bovengenoemde erftoegangsweg. Hiermee geven we de Verlengde Herendijk zijn oorspronkelijke bestemming terug. De dijk wordt dan weer een boerenweg, de veiligheid van de bewoners is gegarandeerd, en last but not least,Oranjedorp is verlost van het veel te intense doorgaande verkeer.

 

Als bijlage treft u aan een artikel uit de Telegraaf van 14 nov j.l. Over eenzijdige dodelijke ongevallen. Uw maatregelen zouden dus naadloos kunnen aansluiten bij een grootschaliger campagne gevoerd door de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en Bureau Verkeershandhaving. In Drenthe gaat het bij enkelzijdige gevallen om ca 14 doden per jaar. Ook hier op de dijk heeft in het verleden al een dodelijk ongeluk plaatsgevonden, we gaan toch niet wachten op het volgende?

 

Bestuurders,

 

Het zou veel mensen verblijden als u dit schrijven serieus wilt nemen en doortastende maatregelen durft te nemen om de veiligheid van de bewoners en de gebruikers van de Verlengde Herendijk te garanderen; Dan kunnen onze buren op een fatsoenlijke wijze hun honden uitlaten; óf een ritje te paard te maken; en de kinderen van de Dijk zouden ook hier hun Sint Maarten bezoek af kunnen leggen, hetgeen nu in het eerste geval een hachelijk avontuur is en in het tweede geval van St Maarten niet gedurfd wordt! Dit is toch te gek voor woorden!

 

In de hoop en verwachting van uw welwillende reactie verblijf ik,

 

 Hoogachtend,

 

 Namens de bewoners van de Verlengde Herendijk,

 

Paul A.C.Vrolijk.