ImageBurgerbelangen Gemeente Emmen

Aan het College van B en W te Emmen
Postbus 30001
7800 RA Emmen
Onderwerp: vragen op grond van artikel 38 reglement van orde de gemeenteraad.

Emmer-Compascuum 15 december 2006

Geacht College,

Burgerbelangen Gemeente Emmen heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar dossiers m.b.t. bouw, ruimtelijke ordening, milieu etc.
Het is BGE onder andere gebleken dat ambtenaren in bepaalde gevallen op basis van hun ondermandaat positieve beslissingen hebben genomen niettegenstaande het feit dat er een intern negatief advies lag van een andere dienst.
Zie onder andere artikel  3c en 7 Mandaat verzamelbesluit.

Vragen:

1* Is dit volgens het College wel of niet in strijd met het mandaatbesluit?

     Er van uit gaande dat dit wel zo is:

2* Wat zijn volgens het College dan de consequenties ten aanzien van de juridische status van zo'n besluit?

3* Hoe vaak is dit de laatste 4 jaar voorgekomen en in welke gevallen?

4* Wist het College hier van?

5* Wat gaat het College doen om herhaling te voorkomen?

6* Welke consequenties zal het College hier aan verbinden ten aanzien van de betrokken    ambtenaren?

7* Worden mandaatbevoegdheden ook op andere wijze wel overschreden en heeft het College daar voldoende zicht op via de periodieke aflegging van verantwoording door de (onder)    gemandateerden?

8* Is het College met BGE van mening dat hiernaar nader en grondig onderzoek zal moeten worden verricht en dat de raad vervolgens daarover uitvoerig moet worden geïnformeerd?

Gaarne schriftelijke beantwoording.  

Met vriendelijke groet, W.W.W.Halm  BGE