Geldkoffer

Burgerbelangen Gemeente Emmen 

Braam 9

7881 NA Emmer-Compascuum

 

Emmer-Compascuum, 26 januari 2014

 

College van B & W Emmen

Postbus 30001

7800 RA Emmen

 

 


Onderwerp:    Technische vragen tariefsbijdrage en eigen bijdrage schoonmaakondersteuning. Raadsvoorstel 30 januari 2014

 

Geachte  College,  

 

De tariefsbijdrage voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning is door de Rechter als onwettig beoordeeld en het college wil de tariefsbijdrage aan de mensen terugbetalen. Bij de vragen van BGE in 2012 over de begroting 2013 heeft het college gezegd dat de tariefsbijdrage ook in de begroting 2013 is opgenomen. Wethouder Jumelet heeft in de begrotingsvergadering van 8 november 2012 gezegd dat dit wettelijk verplicht is en op advies van de accountant is gebeurd.

 

Notulen 5 november 2012 / "Wethouder Jumelet De tariefbijdrage is een nieuw element in de algemene voorziening. In deze voorziening kan de eigen bijdragesystematiek niet worden

gehanteerd en daarvoor in de plaats is de tariefbijdrage bij schoonmaakondersteuning in het

leven geroepen. In de begroting is sprake van € 1,4 miljoen aan eigen bijdragen en van € 2,2 miljoen in de paragraaf WMO. Deze bedragen komen bovenop de € 13,7 miljoen aan beschikbaar budget voor de uitvoering van de schoonmaakondersteuning. Het is allemaal moeilijk, maar daaraan kan hij niets doen. In elk geval klopt het allemaal."

 

Notulen 8 november 2012 / "Wethouder Jumelet is blij met de laatste woorden van de heer Denkers. Vandaag is het trouwens ook de dag van respect! Het opvoeren van de tariefbijdrage in de

begroting was min of meer de aanleiding om te zeggen dat het allemaal niet deugt. Misschien had

een en ander wat duidelijker moeten worden opgeschreven, doch de accountant heeft gevraagd

dit wel op te nemen. Het is namelijk wettelijk verplicht de tariefbijdrage zichtbaar te maken in

de begroting. Hij geeft toe dat het in de tekst zelf niet precies is verwoord, maar in de beantwoording van de technische vragen is dit wel duidelijk gemaakt."

 

 

Bij de beantwoording van artikel 38 vragen van de fracties van DOP en BGE in december 2012 heeft u als college nadere uitleg gegeven en nogmaals bevestigd dat de boekhoudkundige verwerking wettelijk verplicht is en op advies van de Accountant heeft plaatsgevonden.

 

Het principe van brutering en het non-salderingsbeginsel waar het college in de antwoorden naar verwijst heeft volgens ons betrekking op het niet verrekenen /  salderen van baten / lasten  of inkomsten / uitgaven, maar deze apart opnemen in de begroting en niet gesaldeerd. Dit principe heeft voor zover wij kunnen nagaan geen betrekking op het opnemen van inkomsten van derden in de gemeentelijke begroting en ook niet door ze zowel aan de inkomsten kant als aan de uitgaven kant mee te nemen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de Accountant geadviseerd heeft de tariefsbijdrage op te nemen in de begroting en op de door het college aangegeven wijze en ook niet dat de wijze waarop dit is gebeurd wettelijk verplicht is.

 

In de BBV komen wij bij dit onderwerp bij artikel 2, lid 3 alleen tegen: De baten en lasten worden geraamd dan wel verantwoord tot hun brutobedrag.

 

Wij hebben daarom de volgende technische vragen:

1.      Komt er op korte termijn nog een begrotingswijziging voor de verandering van detariefsbijdrage? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom komt deze er niet?

2.      Kan het college de artikelen in de BBV aangeven waarbij non-salderingsbeginsel inhoudt dat inkomsten van derden zowel aan de inkomsten kant als aan de

      uitgaven   kant in de gemeentelijke begroting moet worden opgenomen?

 

In het jaar 2011 werd er volgens de jaarrekening nog een bedrag van ca. 3 miljoen euro aan eigen bijdrage voor 2011 ontvangen. (de extra 0,9 miljoen werd aan voorgaande jaren toegerekend)

 

In het jaar 2012 werd er volgens de jaarrekening nog een bedrag van ca. 2,8 miljoen euro aan eigen bijdrage voor 2012 ontvangen.

 

Voor 2014 is in de begroting een bedrag voor eigen bijdrage opgenomen van ongeveer 0,7  miljoen euro eigen bijdrage voor 2014. (Bedrag na afroming 0,9 miljoen. En de eigen bijdrage is volledig aan de hulpmiddelen toegerekend, omdat voor schoonmaakondersteuning een tariefsbijdrage geldt.)

 

In Raadsvoorstel RA14.0008 wordt voor 2014 een opbrengst eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning geschat op ca. 1 miljoen. Het gaat om 11 van de 13 perioden, dus voor een heel jaar zou de opbrengst schoonmaakondersteuning dan 13/11 x 1 miljoen zijn. Dit is dan ca 1,2 miljoen vanwege de schoonmaakondersteuning.

 

Als wij het normale  jaarbedrag voor 2014 dan bepalen, wordt dit 1,2 miljoen voor schoonmaakondersteuning  + 0,7 miljoen reeds in begroting opgenomen = 1,9 miljoen eigen bijdrage voor 2014.

 

Het bedrag voor 2014 is dan circa 1 miljoen lager dan voor 2011 en 2012. Terwijl voor 2014 een bedrag verwacht zou mogen worden dat vergelijkbaar zou moeten zijn met 2011 en 2012, omdat ook in die jaren met een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp (schoonmaakondersteuning) en hulpmiddelen werd gewerkt. (Het jaar 2013 is daarom niet te vergelijken.)

 

Het bedrag voor 2014 dat ca. 1 miljoen lager uitvalt zou eigenlijk nog hoger moeten zijn dan in 2011 en 2012, omdat door aanpassing van de wet voor de eigen bijdrage bij het inkomen een deel van het vermogen wordt meegeteld. Daarom de volgende technische vragen:

3.      Waarom valt de totale verwachtte eigen bijdrage op jaarbasis voor 2014 circa 1miljoen lager uit dan de werkelijke opbrengsten eigen bijdrage in de jaren 2011 en 2012?

4.       Kunnen wij een onderbouwing krijgen van de verwachtte opbrengst eigen bijdragevoor 2014?

 

Wij willen de antwoorden op onze vragen graag ontvangen ruim voor de raadsvergadering van a.s. donderdag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

Fractievoorzitter BGE