Logo Deloitte 

Geachte  Deloitte Accountants,

 

Geachte heren P. Rienks en H. Kuperus,  

 

De tariefsbijdrage voor de algemene Wmo voorziening schoonmaakondersteuning van de gemeente Emmen is op 23 december 2013 door de Rechter als onwettig beoordeeld en het college wil de tariefsbijdrage aan de mensen terugbetalen. Bij de vragen van BGE over de begroting 2013 heeft het college gezegd dat de tariefsbijdrage ook in de begroting 2013 is opgenomen. Wethouder Jumelet heeft in de begrotingsvergadering van 8 november 2012 gezegd dat dit wettelijk verplicht is en op advies van de accountant is gebeurd.

 

 

Notulen 5 november 2012 / "Wethouder Jumelet De tariefbijdrage is een nieuw element in de algemene voorziening. In deze voorziening kan de eigen bijdragesystematiek niet worden

gehanteerd en daarvoor in de plaats is de tariefbijdrage bij schoonmaakondersteuning in het

leven geroepen. In de begroting is sprake van € 1,4 miljoen aan eigen bijdragen en van € 2,2 miljoen in de paragraaf WMO. Deze bedragen komen bovenop de € 13,7 miljoen aan beschikbaar budget voor de uitvoering van de schoonmaakondersteuning. Het is allemaal moeilijk, maar daaraan kan hij niets doen. In elk geval klopt het allemaal."

 

Notulen 8 november 2012 / "Wethouder Jumelet is blij met de laatste woorden van de heer Denkers. Vandaag is het trouwens ook de dag van respect! Het opvoeren van de tariefbijdrage in de

begroting was min of meer de aanleiding om te zeggen dat het allemaal niet deugt. Misschien had

een en ander wat duidelijker moeten worden opgeschreven, doch de accountant heeft gevraagd

dit wel op te nemen. Het is namelijk wettelijk verplicht de tariefbijdrage zichtbaar te maken in

de begroting. Hij geeft toe dat het in de tekst zelf niet precies is verwoord, maar in de beantwoording van de technische vragen is dit wel duidelijk gemaakt."

 

Bij de beantwoording van artikel 38 vragen van de fracties van DOP en BGE heeft college nadere uitleg gegeven en nogmaals bevestigd dat de boekhoudkundige verwerking wettelijk verplicht is en op advies van de Accountant heeft plaatsgevonden.

 

Het principe van brutering en het non-salderingsbeginsel waar het college in de antwoorden naar verwijst heeft volgens ons betrekking op het niet verrekenen /  salderen van baten / lasten  of inkomsten / uitgaven, maar deze apart opnemen in de begroting en niet gesaldeerd. Dit principe heeft voor zover wij kunnen nagaan geen betrekking op het opnemen van inkomsten van derden in de gemeentelijke begroting en ook niet door ze zowel aan de inkomsten kant als aan de uitgaven kant mee te nemen. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat u als Accountant geadviseerd heeft de tariefsbijdrage op te nemen in de begroting en op de door het college aangegeven wijze.

 

In de BBV komen wij bij dit onderwerp bij artikel 2, lid 3 alleen tegen: De baten en lasten worden geraamd dan wel verantwoord tot hun brutobedrag.

 

In verband met onze controlerende taak hebben wij de volgende vragen aan u als Accountant van de gemeente Emmen:

 

1.       Is het juist dat u als Accountant in 2012 geadviseerd heeft de door zorgaanbieders (te) ontvangen tariefsbijdrage voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning op te nemen in de begroting 2013 van de gemeente Emmen?

2.      Indien u vraag 1 met ja heeft beantwoord. Kunt u uw advies aan het college en de wettelijke gronden om de tariefsbijdrage (op deze wijze) op te nemen nader uitleggen?

3.      Indien u vraag 1 met nee heeft beantwoord. Wat is uw oordeel over de wijze waarop het college heeft aangegeven dat tariefsbijdrage is opgenomen in de begroting 2013?

 

Door de uitspraak van de Rechtbank van eind december 2013 en het voorgestelde besluit voor 30 januari 2014 over de tariefsbijdrage, zouden wij graag zo spoedig mogelijk, maar voor 30 januari 2014, schriftelijk (liefst ook per mail) antwoord van u ontvangen over dit onderwerp.

 

Hopende op spoedige beantwoording van onze vragen.

 

Hoogachtend,

 

 

Wim Halm fractievoorzitter BGE

 

 

Bijlagen:

 

A) Antwoorden college 13 december 2012, inkomsten zorgaanbieders in begroting, artikel 38 vragen van de fractie van de DOP

 

B) Antwoorden college 19 december 2012, Wmo cijfers in begroting,  artikel 38 vragen BGE

 

C) raadsvoorstel tariefsbijdrage 30 januari 2014