Dat belangrijke winkelcentra zoals Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten hebben die ook na winkeltijd zijn te gebruiken, is BGE al jaren een doorn in het oog. Gelukkig steunde de hele raad een motie van BGE om het college aan te sporen te zorgen dat deze openbare toiletten er nu echt gaan komen.

         

 

               

OPENBARE TOILETTEN

 

MOTIE

 

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen d.d. 4 en 7 november  2013;

Gehoord hebbende de beraadslaging over agendapunt B1, RA13.0089 en bijbehorende stukken.

 

Overwegende dat:

·       afwezigheid van een openbaar  toilet in het stadscentrum van Emmen en winkelcentra vaak leidt tot ongewenst gedrag die de winkelcentra er niet aantrekkelijker op maken;

·       aanwezigheid van openbare toiletten detailhandelszaken geen echt openbaar toilet is, omdat die na winkelsluitingstijd niet meer toegankelijk blijken te zijn. Een openbaar toilet  voor veel steden en dorpen al de normaalste zaak zijn en standaard is geworden;

·       met de afwezigheid van openbare toiletten in de grootste winkelcentra van de gemeente, centrum Emmen en Klazienaveen, de gemeente Emmen achterblijft met de gangbare norm.

 

Verzoekt het college om:

 

Om voor 1 juni 2014 een raadsvoorstel te doen ter realisering van een openbaar toilet in het centrum van Emmen en Klazinaveen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Namens: BGE – VE – CU – WE – LEF – PVDA – CDA - D66 - VVD