Voorzitter, vandaag de tweede termijn van de behandeling van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting. We zullen hierbij op 4 onderwerpen ingaan.

 

 

BGE voorstel voor Fonds voor lokale en regionale journalistiek

 

De reacties op ons voorstel voor een Fonds voor lokale en regionale journalistiek hebben ons verbaasd. De reacties waren vaak lacherig, terwijl het om een serieus onderwerp en probleem gaat. Een probleem waar men zich op vele plaatsen in het land zorgen over maakt, maar blijkbaar niet in Emmen.

 

 

Maar als een onderwerp voor het eerst wordt geagendeerd wordt er wel vaker lacherig over gedaan, terwijl er later dan vaak gewoon een vervolg op komt.

 

Of het amendement vandaag voldoende steun krijgt is de vraag. Dat het probleem na vandaag NIET voorbij is, dat is ook zeker. Wel kunnen we vandaag een aanzet geven tot een deel van de oplossing van het probleem

Een te eenzijdige berichtgeving over politiek en bestuur door een dominante rol van de (regionale) overheid met eigen gratis nieuwsberichten. En waarbij dit alles ten koste gaat  van de regionale journalistiek. Hopelijk is dit een zorg voor meerdere fracties. 

 

                                           FONDS VOOR LOKALE EN REGIONALE JOURNALISTIEK

 

 

AMENDEMENT

 

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen d.d. 4 en 7 november  2013;

Gehoord hebbende de beraadslaging over agendapunt B1, RA13.0089 en bijbehorende stukken.

 

Constaterende dat:

·        de berichtgeving over de lokale Emmense politiek door de lokale en regionale journalistiek de laatste jaren fors is afgenomen;

·        de berichtgeving over de lokale Emmense politiek door de gemeente de laatste jaren fors is toegenomen en in zijn algemeenheid weinig kritisch van toon en aard is;

·        door deze toename van berichtgeving een vorm van oneerlijke concurrentie is ontstaan;

·        door deze ontwikkeling een steeds meer eenzijdig beeld wordt gegeven aan de inwoners van Emmen;

 

Overwegende dat:

·        berichtgeving over de lokale Emmense politiek door de lokale en regionale journalistiek van essentieel belang is voor een gezonde lokale democratie;

·        macht altijd vraagt om voldoende tegenmacht, om machtsmisbruik te voorkomen;

·        de gemeente Emmen er de komende jaren steeds meer belangrijke taken zal bij krijgen in het kader van de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten.

 

Besluit derhalve het voorgestelde besluit aan te vullen met de volgende tekst:

 

10 a: Het instellen van een Fonds voor Lokale en Regionale journalistiek, met als primair doel het financieel ondersteunen van journalistieke berichtgeving over de Emmense politiek door lokale en regionale journalisten ;

 

10 b: Jaarlijks, vanaf heden voor 2014, een bedrag te storten in dit Fonds ter grootte van 25% van het bedrag dat is begroot voor de gemeentelijke communicatie en voorlichting, met een minimum van 100.000 euro per jaar. Het voorgaande bedrag het eerste jaar, 2014, in mindering te brengen op jaarlijkse bedrag dat in de gemeentelijke begroting is opgenomen voor communicatie en voorlichting;

 

10 c: Een werkgroep vanuit de raad met een vertegenwoordiging van alle partijen in te stellen, met hierbij ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie. Deze werkgroep de voorwaarden te laten opstellen waaronder lokale en regionale journalisten een beroep kunnen doen op het Fonds. Waarbij als eis wordt gesteld dat de voorwaarden geen betrekking mogen hebben op inhoudelijke inmenging en  recht moeten doen aan de uitgangspunten en positie die horen bij onafhankelijke journalistiek;

 

10 d: De werkgroep voor 1 februari 2014 met een voorstel te laten komen over de bij 10d genoemde voorwaarden, waarna de raad hier definitief een besluit over kan nemen.