Begroting 2014 Gemeente Emmen

 

Voorzitter,

Vandaag de eerste termijn van de behandeling van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting. Wij hebben ons als raad weer door mooie boekwerken van het college mogen worstelen. Elk jaar wordt gezegd dat het allemaal weer een stuk inzichtelijker is geworden dan de voorgaande jaren, maar tegelijkertijd zijn steeds meer partijen de afgelopen jaren de begroting inhoudelijk gaan mijden in hun bijdragen. Van zoveel getallen een leuke bijdrage maken valt dan ook nog niet mee.

Wij zullen ons met name op de verschillende programma onderdelen richten.

 

 

Programma 1: Inwoners en bestuur

 

Wij zien de afgelopen jaren dat het aantal lokale en regionale journalisten en hun bijdragen fors aan het afnemen is, terwijl het aantal communicatie- medewerkers, persvoorlichters etc. bij de overheid en ook bij onze gemeente fors is toegenomen.

 

Dat de journalistiek het moeilijk heeft vanwege internet daar kunnen we als politiek niets aan doen, maar als overheid een oneerlijke concurrentie met de journalistiek aangaan door veel gratis nieuws te verstrekken vinden wij een slechte zaak. En natuurlijk is niets echt gratis. Ook de gemeentelijke persberichten niet.

 

Het resultaat is dat er vanuit het gemeentehuis een grote hoeveelheid gratis goednieuws persberichten wordt geproduceerd. Een gezonde democratie en openbaar bestuur zou dit niet moeten willen. Macht vraagt om voldoende tegenmacht en de journalistiek speelt hier een belangrijke rol bij.

 

Wij vinden dan ook dat 25% van het jaarlijkse gemeentelijk budget voor communicatie en voorlichting gestort zou moeten worden in een Fonds voor ondersteuning van de regionale journalistiek ter bevordering van de verslaggeving over de gemeentelijke politiek. Met hierbij als minimum van 100.000 euro per jaar. Het wordt niet duurder want het gaat ten koste van budget voor communicatie en voorlichting. 

 

Over de wijze van verdeling van deze gelden onder de journalisten en over de voorwaarden hiervan, zouden we dan als raad nog eens apart afspraken over moeten maken tezamen met de lokale en regionale journalistiek. Er zijn twee redenen dat we daar nu al een begin mee zouden moeten maken:

1.      De lokale en regionale journalistiek verkeert in zwaar weer en eenmaal weg is niet snel weer terug.

2.      De gemeenten krijgen er de komende jaren steeds meer taken bij en dat vraagt om kritische onafhankelijke journalistiek.

 

Waarschijnlijk vinden velen dit voorstel uit mijn mond verrassend, omdat de relatie tussen mij, mijn partij en een aantal lokale en regionale media en journalisten al jaren niet al te best is. Maar dit alles betekent niet dat ik mij niet bewust ben van het belang van kwalitatief goede lokale regionale journalistiek.

 

Daarom wil ik hierbij het volgende amendement hierover indienen.

 

Ik hoor uit deze raad regelmatig kritiek op de lokale journalistiek, dus is dit voorstel een mooi aangrijpingspunt om echt iets met deze kritiek te doen. Hopelijk wordt deze week de aanzet gegeven. De details komen dan later wel.

 

Programma 3: Veiligheid

 

Jarenlang is er geroepen dat er meer blauw op straat moet komen en dat er meer blauw op straat is bijgekomen. Toch wordt dit door burgers niet zo beleefd. In gesprekken met mensen blijkt dat zij niet ervaren dat er daadwerkelijk veel meer blauw op straat is bijgekomen. Veel mensen blijken hun wijkagent niet te kennen en ook is de wijkagent vaak moeilijk bereikbaar. BGE ziet de wijkagent  graag meer in het zicht van de burger en beter bereikbaar.

 

 

Programma 5: Bouwen, wonen en milieu

 

Voorzitter, wat betreft de woningbouw zou wat BGE betreft nagedacht moeten worden over de verlaging van kavelprijzen, verlaging van de bouwleges, verkorting van de procedure voor vergunningen en meer welstandvrij bouwen. Verlaging van kavelprijzen kost geld, maar je ten onrechte rijk blijven rekenen lost ook geen problemen op.  

 

Voorzitter, als het gaat om het thema windenergie, wordt in de begroting wel erg gemakkelijk het grote aantal bezwaren genegeerd.

 

Programma 2 Economie en werkgelegenheid en Programma 6: Participatie

 

Werk is de belangrijkste schakel naar participatie. En ondanks de toenemende werkloosheid zijn er ook kansen, want er is ook schaarste op de arbeidsmarkt.  Bij de behandeling van de kadernota in juni is een motie van BGE  aangenomen met het een aantal verzoeken aan het college.

 

MOTIE: Verzoekt het college om:

onderzoek te doen in welke sectoren in de regio Zuidoost-Drenthe een tekort is of in de toekomst dreigt aan geschikte arbeidskrachten en aan te geven om welke functies/opleidingen het hierbij gaat;

dit onderzoek indien mogelijk op te pakken met buurgemeenten;

tevens de mogelijkheden in beeld te brengen hoe de gemeente een bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze tekorten;

de raad eind 2013 over de uitkomsten hiervan te informeren,

 

De motie gaat over de kansen die er zijn, want ondanks een hoge werkloosheid zijn er ook tekorten in bepaalde functies en sectoren. Het college heeft in juni aangegeven dat zij wel in beeld heeft in welke sectoren er een tekort is of in de toekomst dreigt. Helaas heeft het college die informatie nog niet met ons gedeeld. Ook is  niet duidelijk wanneer wij als raad de informatie krijgen over welke bijdragen de gemeente kan leveren bij deze problemen.

 

1.      College, wanneer krijgen wij als raad informatie over de sectoren waar nu een tekort aan arbeidskrachten is of in de nabije toekomst dreigt? De informatie die al beschikbaar zou zijn.

2.      College, wanneer krijgen wij informatie over de mogelijkheden hoe de gemeente een bijdrage kan leveren aan het tekort aan arbeidskrachten in specifieke sectoren?

 

Programma 9: Openbaar gebied

 

Voorzitter, BGE en ook andere partijen hebben het onderwerp openbare toiletten de afgelopen jaren regelmatig op de agenda gezet. De afwezigheid van openbare toiletten zorgt namelijk regelmatig voor gedrag waar de openbare ruimte er op zijn zachtst gezegd niet fraaier op wordt.

 

Een beetje zichzelf respecterende stad of dorp beseft dit, en heeft dit goed geregeld of gaat dit goed regelen bij nieuwbouw of renovatie. Openbare toiletten hoeven geen vermogen meer te kosten. Voor het college blijft dit echter bij herhaling een moeilijk onderwerp om er echt werk van te maken.

 

Daarom hebben wij hierover een motie gemaakt die wij hierbij willen indienen.

 

Programma 10: Zorg en Welzijn

 

Vorig jaar zijn er bij ons twijfels gekomen over de juistheid van de uitvoeringskosten voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning en de tariefsbijdrage, zoals die in de begroting is opgenomen. Deze twijfels zijn dit jaar alleen maar versterkt door de antwoorden die wij op onze technische vragen hebben gekregen. De handelwijze van het college lijkt dan ook te vallen onder het duurste project van dit college: "Het project vooral geen fouten toegeven".

 

Wij zullen er na vandaag nog op terugkomen.   

 

De Bezuinigingen

 

BGE let ook op de kleintjes en zo viel ons oog   op het voorstel tot afkoop kleine subsidies.

Als dat wordt doorgevoerd dan zou dat kunnen betekenen dat bijvoorbeeld het 4 mei comité niet meer in staat is om de jaarlijkse herdenking  te organiseren. Vz. dat kan toch niet het geval zijn. BGE gaat er vooralsnog van uit dat het  afgedekt wordt door de passage kleine subsidies voor een groot deel af te kopen en dat de herdenking valt onder het kleine deel. Toch graag wat meer duidelijkheid over voor een groot deel.

 

Bezuiniging nummer 33 is : Afkoop kleine subsidies

 

BGE is het niet helemaal duidelijk of het college voorstelt de kleine subsidies voor een aantal jaren af te kopen of om deze definitief na een paar jaar te laten te laten verdwijnen. Ook is niet duidelijk om hoeveel en welke organisaties het gaat.

 

1.      College, kunt u aangeven om hoeveel en welke organisaties het hier gaat en kunnen wij hier als raad voor donderdag nog een overzicht van krijgen?

 

Centrum Vernieuwing Emmen / Atalanta

 

Het gaan in 2014, 2015 en 2016 de jaren van de waarheid worden. Voor de huidige werkgelegenheid zijn de projecten goed. Dat Emmen naar een hoger peil wordt gebracht zal ook goed zijn.

 

Maar helaas hebben we in de voorbereiding veel steken laten vallen toen de besluiten werden genomen en dus is het ook een grote GOK. En dat was volgens BGE niet nodig geweest.

De huidige afwezigheid van een raadsadviseur zegt helaas veel over hoe serieus de meerderheid van de raad echt met de risico's bezig is. Wij balen hier niet alleen van, maar vinden dit eigenlijk een schande.   

 

 

Tot slot

 

Eigenlijk zouden we het ook over de 3 decentralisaties moeten hebben, de overheveling van taken van rijk naar gemeenten. Want dit zal alles in de gemeentelijke politiek veranderen. En 2014 is hier het belangrijke voorbereidingsjaar voor. Maar wij hebben er voor gekozen dit niet te behandelen tussen alle andere onderwerpen door, want daar is het te belangrijk voor.