Onderwerp:  Milieu geluidsportcentrum aan de Pottendijk te Emmen( aanwezigheid autobanden in de grond).

 

 

Geacht college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,

 

Naar aanleiding van uitspraken van de Provincie in DvhN van 23 juli 2013, woordvoerder Provincie A. Stokman, heb ik als raadslid van de gemeente Emmen een aantal vragen over de milieuproblematiek op geluidsportcentrum Pottendijk in de gemeente Emmen en de uitspraken van de Provincie hierover in het Dagblad van het Noorden.

 

 

 

Op 16 juli 2013 heb ik als raadslid / hebben wij als raadsfractie per brief vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Emmen over de aanwezigheid van autobanden in de grond op geluidssportcentrum Pottendijk. Voorafgaand hieraan heb ik op dezelfde dag, dinsdag 16 juli 2013, bij de Provincie melding en navraag gedaan over de stort van autobanden in de grond op de Pottendijk.  Ik ging er hierbij toen vanuit dat het om stort van autobanden ging, omdat op last van de Provincie de aanwezig autobanden in de grond in 2008 volledig zouden zijn verwijderd. Mogelijk heb ik dit niet juist, omdat de heer Cramer van MSV Motodrome in het DvhN van 22 juli 2013 aangeeft dat het om een opruimactie gaat van banden die na de opruimactie op bevel van de Provincie en na controle van de Provincie in de grond zijn achtergebleven. Een opruimactie is noodzakelijk omdat bij de opruimactie op bevel van de Provincie in 2008 lang niet alle autobanden uit de grond zouden zijn verwijderd. Autobanden die dus bij de controle van de Provincie niet zouden zijn opgemerkt. Bij navraag door mij bij de Provincie op 16 juli wist men niets over de aanwezigheid van autobanden. Of het nu gaat over stort of opruimen.

 

In het DvhN van 23 juli 2013 geeft de woordvoerder van de Provincie aan wel op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van banden op de Pottendijk. Dat men dit niet alleen weet van mij, maar ook van vertegenwoordigers van de Pottendijk.  Tevens wordt aangegeven dat de Provincie er vooralsnog van uitgaat dat de banden zijn achtergebleven na de controle in 2008. Al met al komt mij de uitleg van de Provincie op meerdere punten vreemd voor. Daarom heb ik een aantal vragen om meer duidelijkheid te krijgen.

 

1. Kloppen de citaten van de provincie in het DvhN artikel van 23 juli 2013? Zo nee, welke citaten kloppen niet in het artikel en wat is er wel gezegd? Zo ja, dan zou ik graag aanvullende opheldering willen door beantwoording van de vragen 2 tot en met 9?

 

 2. Hoe kan het dat de Provincie in het DvhN van 23 juli 2013 aangeeft op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van banden in de grond, dat men dit men dit ook weet van mensen van de Pottendijk, maar bij navraag door mij op 16 juli aangeeft niets te weten?

 

3. Hoe kan het dat de Provincie in het DvhN van 23 juli 2013 aangeeft op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van banden in de grond en op dat moment vooralsnog aanneemt dat de banden zijn achtergebleven na de controle 2008? Waarvan was de Provincie precies op de hoogte gesteld door de Pottendijk en wanneer is dit gebeurd? En waarom neemt de Provincie vooralsnog iets aan? Is dit vooralsnog iets aannemen gebaseerd op feiten of op basis van gedachten?

 

4.Heeft de Provincie voor 22 juli 2013 zelf nog gecontroleerd of de uitleg van Pottendijk juist was? Dat het om achtergebleven autobanden van een eerdere opruimactie ging. 

 

5. De woordvoerder van de Provincie geeft aan, DvhN 23 juli 2013, dat het nu gaat om banden die her en der verspreid liggen. Hoe wist de Provincie dit?

 

6. Komt het vaker voor dat na controle van de Provincie bij een opruimactie er later nog grote aantallen wordt gevonden van de zaken die opgeruimd zouden moeten zijn? Zo ja, hoe vaak is dit vaker voorgekomen de laatste 5 jaar? En wat zegt dit volgens de Provincie over de kwaliteit van de eigen milieucontroles?

 

Voor de aanwezigheid van banden in de grond geven Pottendijk en de Provincie een verschillende uitleg. De Provincie geeft als uitleg, DvhN 23 juli 2013, dat bij controle met röntgenapparatuur geen banden worden gevonden die her en der verspreid liggen. De heer Cramer van MSV Motodrome geeft als uitleg, DvhN 22 juli 2013, dat de Provincie vermoedelijk niet langs de randen heeft gekeken. Blijkbaar bevinden de huidige banden zich langs de randen.

 

7. Klopt de uitleg van de heer Cramer dat in het verleden niet het gehele terrein is gecontroleerd door de Provincie? Dat de randen niet zijn onderzocht en gecontroleerd. Zo ja wat was hiervan de reden?

 

8. Hoe moet ik de uitleg van de Provincie in deze, dat bij controles niet alles gevonden kan worden, uitleggen? Mogen banden wel verspreid voorkomen? Wat is de waarde van een controle door de Provincie? Met welke toleranties wordt er gewerkt?

 

9. Is de huidige aanwezigheid van autobanden in de grond op de Pottendijk, na een eerdere opruimactie en controle door de Provincie in 2008, legaal of illegaal?

 

10. Heeft de Provincie na 23 juli 2013 nog actie ondernomen richting de Pottendijk? Zo ja wat waren deze acties, wanneer hebben deze plaatsgevonden en wat was de uitkomst? (O.a. wat is de omvang van de aanwezige banden, wat moet hier volgens de Provincie mee gebeuren en wat is er afgesproken over de nog aanwezige banden in de grond ?)

 

 

Graag zie ik de beantwoording van deze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Wim Halm

Fractievoorzitter BGE

 

 

Kopie: Provinciale Staten

 

 

Bijlagen:

 

5 Foto’s.  

 

3 artikelen DvhN van 22 en 23 juli 2013.