Onderwerp:   Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling

                        Proces, vragen, openstaande vragen andere partijen en andere oplossingen

 

 

Geacht college,

 

Via de griffie zijn wij als raad vrijdag 30 augustus 2013 per mail op de hoogte gesteld over de wijze waarop het Presidium voorstelt de problemen rondom de parkeergarage Westerstraat en het benodigde extra krediet hier voor, wil behandelen en afhandelen?.

 

Ook zijn wij in dezelfde mail op de hoogte gesteld van het besluit van het college om een feitenrelaas op te stellen en een analyse van het proces uit te voeren. Dit feitenrelaas en de analyse worden tevens beoordeeld door een extern bureau.

 

 

Hierover hebben wij de volgende vragen en verzoeken om informatie, waarop wij graag op zo kort mogelijke termijn antwoorden zouden willen hebben op de vragen en de betreffende informatie op zo kort mogelijke termijn ontvangen:

 

1.      Welk bureau zal hier voor worden ingeschakeld?

2.      Heeft dit bureau eerder opdrachten voor de gemeente uitgevoerd? Zo ja, welke opdrachten en wanneer?

3.      Wat is / wordt de exacte opdracht aan dit bureau? En kunnen we een kopie van de opdracht als raad ontvangen op het moment dat de opdracht wordt verstrekt?

4.      Kan de raad een overzicht krijgen van alle beschikbare documenten en andere informatie? Waarbij tevens aangegeven wordt welke informatie openbaar is en welke geheim zijn. En welke informatie aan de raad wordt gezonden en welke alleen ter inzage ligt?

5.      In de mail staat alleen aangegeven dat het externe bureau alleen het feitenrelaas en de door het college gemaakt analyse beoordeelt. Dat is geen echt onderzoek. Krijgt het externe bureau ook inzage in alle beschikbare informatie?

6.      Wij zouden graag het feitenrelaas (door College), de analyse (door College) en de  beoordeling van het feitenrelaas en de analyse (door Extern bureau) ontvangen op het moment dat deze gereed zijn en niet pas als alles gereed is? Dit kan voorkomen dat zaken vooraf /  achteraf kloppend gemaakt worden.

7.      Graag zouden wij zo spoedig moegelijk de geplande datums ontvangen waarop feitenrelaas, analyse en beoordeling van beiden gereed zouden moeten zijn?

 

Er zijn nog openstaande artikel 38 vragen over de problemen betreffende de parkeergarage Westerstraat van de heer Leutscher van de partij LEF!. Wij vinden het niet meer dan normaal en van fatsoen getuigen richting de heer Leutscher, dat hij (ruim) voor 17 september 2013 schriftelijke antwoorden krijgt van het college op zijn vragen. Vragen die het college ook had moeten beantwoorden als er geen extern bureau zou zijn ingeschakeld. En uiteraard hebben ook alle andere raadsleden het recht om de antwoorden te kennen van het college op de vragen van de heer Leutscher. Voor eventuele andere openstaande vragen van andere partijen, artikel 38 of anders geldt hetzelfde. Ook deze zouden zo spoedig mogelijk beantwoord moeten worden. Mochten partijen eerder ingediende vragen weer ingetrokken hebben dan is beantwoording uiteraard niet noodzakelijk, maar verwachten wij dat betrokkenen en / of de raad hiervan in kennis stelt. 

 

De belangrijkste vraag is op dit moment is niet of het college in het verleden wel of niet juist heeft gehandeld en of dit dan wel of niet verwijtbaar is. Een vraag die uiteraard beantwoord moet worden, maar is niet het meest dringend. De belangrijkste vraag op dit moment is of het extra krediet van 2,6 miljoen echt de enige oplossing is en of het de beste oplossing is. Ook gelet op het signaal dat de gemeente hiermee afgeeft voor de nog lopende en komende bouwprojecten? Treuzel een beetje en het college van Emmen wordt nerveus en komt met extra miljoenen. Dit zorgelijke signaal geeft het college nu en dan kan het weleens een hele dure extra 2,6 miljoen worden. Of staan we als Emmen juridisch toch minder sterk dat het college aangeeft en de raad en de bevolking wil doen laten geloven?

 

Graag zouden we dan ook zien dat het college, al of niet met behulp van en extern bureau, alle mogelijke oplossingen op een rij zet met de bijbehorende voor- en nadelen. 

 

In afwachting van uw reactie, antwoorden op onze vragen de gevraagde informatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Wim Halm

 

fractievoorzitter BGE

 

Kopie: raadsleden PvdA, CDA, WE, VVD, D66, DOP, SP, V.E, LEF!, G.L, CU.