Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

 

Onderwerp: Milieu Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond

 

Geacht College,

 

BGE heeft naar aanleiding van  krantenberichten in het DvhN op  22 en 23  juli 2013 vervolgvragen over de aanwezigheid van autobanden in de grond op de Pottendijk. Autobanden die of uit de grond worden gehaald en er dus ooit in zijn gestort of die nu in de grond worden gestort.

 

 

Na de opruimactie van 2008, onder druk van een dwangsom van de provincie, zouden er echter geen autobanden meer in de grond aanwezig mogen zijn. En nieuwe banden zouden niet gestort mogen worden. De afgelopen jaren heeft de ervaring geleerd dat voor veel activiteiten pas achteraf een vergunning is verleend wat inhoudt dat in het begin van deze activiteiten deze illegaal waren. BGE heeft daarom de volgende (vervolg)vragen :     

 

1. Is er voor het opslaan van banden tot 22 juli 2013 een lopende en geldige vergunning voor één van de bedrijven die op de Pottendijk is gevestigd?

Zo ja  voor welkebedrijven gelden deze vergunning?

 

De heer Cramer van MSV Motodrome geeft in het DvhN aan dat er momenteel een opruimactie plaatsvindt van banden uit de grond. Ook geeft hij in het artikel aan dat hij alles in overleg doet met gemeente en provincie.

 

2. Was de gemeente voor 22 juli 2013 op de hoogte van de aanwezigheid van banden in de grond op Pottendijk?

Zo ja, wanneer, hoe en door wie is de gemeente op de hoogte gesteld?

 

3. Is de gemeente na 22 juli 2013 op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van banden in de grond op Pottendijk?

Zo ja, wanneer, hoe en door wie is de gemeente op de hoogte gesteld?

 

4. Was de gemeente voor 22 juli 2013 op de hoogte van de (geplande) opruimactie op Pottendijk om banden uit de grond op te ruimen? 

Zo ja, wanneer, hoe en door wie is de gemeente op de hoogte gesteld?

 

5. Is de gemeente na 22 juli 2013 op de hoogte gesteld van een opruimactie op Pottendijk om banden uit de grond op te ruimen?

Zo ja, wanneer, hoe en door wie is de gemeente op de hoogte gesteld?

  

Indien de gemeente op de hoogte is van de aanwezigheid van banden in de grond op Pottendijk. (Vraag 6 , 7 en 8 indien van toepassing.)

 

6. Heeft de gemeente een verklaring gevraagd over hoe deze banden in de grond zijn geraakt en sinds wanneer deze in de grond zaten?

Zo ja, wat  was het antwoord? Zo nee, waarom heeft de gemeente hier geen navraag over gedaan?

 

7. Heeft de gemeente gevraagd om de omvang van de problematiek en om hoeveel banden het gaat? Zo ja, wat was het antwoord? Zo nee, waarom heeft de gemeente hier geen navraag over gedaan?

 

8. Heeft de gemeente nog actie ondernomen na de melding? Zo ja welke acties en wanneer? Zo nee, waarom niet?

 

Bij contact met de milieupolitie over dit onderwerp gaf deze mij aan dat het gemeentelijk beleid is geen melding  te maken bij de provincie van (mogelijke)milieuproblemen.

 

9. Kan het college aangeven wat het gemeentelijk beleid is van melding van (mogelijke) milieuproblemen bij de gemeente?

 

 

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

 

  

Bijlagen: 

DVHN-20130722-Banden juist uit de grond Pottendijk
DVHN-20130722- BGE niet over een nacht ijs Pottendijk
DVHN-20130723-Geen illegale stort autobanden Pottendijk