Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen

 

  

Geachte heer Halm,

 

In uw bovenaangehaalde brief biedt u ons de gelegenheid om wat betreft de beantwoording van uw vragen ia en lb een keuze te maken. Wij hebben gekozen voor de beantwoording van Beantwoording vragen ex art. 38 R.v.O. inz. Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen vraag lb. Deze herhalen wij hieronder en vervolgens leest u ons antwoord.

 

  

Vraag lb:

 

Kunt u aangeven waarom er van uw voornemen om raadsvoorstellen te voorzien van alternatieve mogelijkheden niets of nauwelijks iets is terechtgekomen? En heeft u nog het voornemen hier op korte termijn, het komende halfjaar, verandering in te brengen en wel raadsvoorstellen van alternatieve mogelijkheden te voorzien?

  

Antwoord

 

Zoals u in uw brief al aanhaalt, is in het bestuursakkoord over raadsvoorstellen geformuleerd dat deze waar mogelijk en zinvol alternatieve mogelijkheden bevatten. Als u deze passage letterlijk zou willen interpreteren, dan kunnen wij uw conclusie in grote lijnen wel beamen: in de meeste van onze raadsvoorstellen trof u geen alternatieve keuze- en beslismogelijkheden aan. Als wij uw vraag echter plaatsen in de context van de op grond van de Gemeentewet bepaalde verhoudingen tussen uw raad als kaderstellend bestuursorgaan en ons college als beleidsvoorbereidend en uitvoerend bestuursorgaan en onze daarop gebaseerde taakopvatting, dan hebben wij een andere opvatting. In de Gemeentewet is in artikel 160, lid 1 onder b vastgelegd dat wij de door u te nemen besluiten voorbereiden. Zoals u van ons mag verwachten, worden deze raadsvoorstellen in alle zorgvuldigheid door ons college voorbereid. Immers, dat is één van onze belangrijkste taken voortvloeiend uit de bevoegdheidsverdeling als hierboven bedoeld.

 

U als lid van het hoogste bestuursorgaan moet er op kunnen vertrouwen dat aan onze raadsvoorstellen een zorgvuldige afweging van alle relevante bestuurlijke en besluitvormingsaspecten ten grondslag heeft gelegen, dat in dat kader alternatieven zijn afgewogen en dat de door ons voorgestelde beslissing(en) op het totaal van deze afwegingen gebaseerd is (zijn). De beslispunten die wij als dagelijks bestuur in een raadsvoorstel aan u voorleggen, geven naar onze collegiale overtuiging op basis van de afwegingen zoals wij deze in het raadsvoorstel gewoon zijn te formuleren en waarvan u kennis kunt nemen, in de voorliggende situatie de optimale keuze voor u als gemeenteraad aan.

 

Wanneer ons college op grond van de gemaakte afwegingen het voorleggen van alternatieve keuzemogelijkheden aan de raad in een gegeven situatie opportuun zou achten, dan mag u van ons verwachten dat wij u deze ook zullen aanbieden.

  

De met de beantwoording van uw vraag gemoeide kosten bedragen C150,-.

Wij verwachten uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

 

  

Hoogachtend,

 

burgemeester en wethouders van Emmen,

 

de gemeentesecretaris, A.J. Mewe  C. Bijl