Burgerbelangen Gemeente Emmen 

Braam 9

7881 NA Emmer-Compascuum

 

DvhN

T.a.v. de hoofdredacteur

Pieter Sijpersma

Lubeckweg 2

9723 HE Groningen

 

Betreft: Open brief BGE journalistiek Pottendijk

 

Emmer-Compascuum, 28 juli 2013

 

 

 

Geachte hoofdredacteur,

 

U heeft twee artikelen in het Dagblad van het Noorden (DvhN) van 22 en 23 juli 2013 pg 12/14, geplaatst, waarbij ingegaan wordt op de aanwezigheid van banden in de grond van Pottendijk. Op deze twee artikelen wil ik graag reageren.

 

Je moet een dikke huid hebben wanneer partijen zoals BGE en ik hun politieke rol invullen. Aan negatieve publiciteit, zeker in het DvhN, zijn mijn partij en ik wel gewend. Toch heb ik er op dit moment wel behoefte aan dat het DvhN mij een aantal passages uit de artikelen nader toelicht. Enerzijds omdat de passages doordrenkt zijn met opmerkingen over mijn persoon of mijn omstandigheden, anderzijds omdat in de stukken  journalistieke analyse en uitdieping ontbreken. Over deze passages en stukken heb ik dan ook enkele vragen geformuleerd. Ik zou de krant dan ook vriendelijk willen verzoeken deze vragen schriftelijk aan mij en mijn partij te beantwoorden.

 

Tot op heden beroept de krant zich op hoor en wederhoor, wanneer wij haar confronteren met het in de wereld slingeren van onjuistheden. Ik zou graag van u willen weten of u er achter staat hoe de krant het principe van hoor en wederhoor toepast in deze artikelen. Hoor en wederhoor lijkt me voor een journalist verder gaan dan Jantje roept dit en Pietje roept dat. Ik dacht dat het belangrijk is voor een journalist, dat deze de aangedragen feiten checkt, naast elkaar legt, blijft nadenken en blijft doorvragen, en hierover een duidend stuk schrijft. Helaas is dit niet het geval in beide stukken.

 

Wie zich, zoals mijn partij BGE en ik, richten op illegaliteit, niet handhaving door overheden, achteraf legaliseren, vriendjespolitiek, met twee maten meten en cliëntalisme, wordt bij navraag en eigen onderzoek bij regelmaat door betrokken overheden met onjuiste en of onvolledige informatie op het verkeerde spoor of een dwaalspoor gezet. Van misstanden aan de kaak stellen word je niet populair zullen we maar zeggen. Je komt aan gevestigde belangen. En als ik constateer welke zaken de krant er bij haalt over mijn persoon die niets met de zaak te maken hebben, dat de krant bewust onjuistheden over mij in de artikelen zet, zoals u verderop kunt lezen, dan zou ik denken dat ik mogelijk ook bezig ben de persoonlijke belangen van de journalist of die van het DvhN te schaden.

 

Tot mijn teleurstelling heeft een aantal medewerkers van uw krant jaren geleden een weddenschap afgesloten over het proberen kapot te schrijven van mij en BGE. Wellicht kan deze houding ten opzichte van nieuwsgaring de dalende oplages van uw krant verklaren. Is het nu dan een goed moment voor uw medewerkers om in plaats van weddenschappen af te sluiten over een eventuele ondergang van derden, zich te richten op het voorkomen van de eigen ondergang? Een goede start zou zijn vanaf nu serieuze journalistiek te bedrijven, te beginnen met het serieus nemen van lokale nieuwsgaring.

 

Hier werk ik graag net als tot op heden aan mee in de vorm van interviews, rondleidingen door de gemeente en dergelijke.

 

Hieronder volgen mijn vragen.

 

Citaat DvhN 22 juli 2013:

"Halm had toen zonder toestemming een bedrijfsgebouw veranderd in vijf appartementen en kreeg achteraf ook geen vergunning."

 

Deze bewering wordt door uw medewerker Gert Meijer als bewering ingebracht en niet als citaat aangehaald, als zijnde een bewering van Cramer van de MSV Motodrome.

 

Beweringen van die gelijke strekking heeft het DvhN de laatste jaren meerdere malen in haar krant gedaan, ook al weet men bij de redactie dat deze onjuist is. In de mailwisseling voorafgaande aan de publicatie heb ik Gert Meijer hier nogmaals op gewezen.

 

Als het DvhN de juistheid van mijn constateringen / beweringen aan de kaak wil stellen is dat een goed journalistieke recht. Onduidelijk voor mij is waarom de krant de juistheid van mijn constateringen / beweringen probeert onderuit te halen, door middel van het bewust plaatsen van onjuistheden en het verzinnen van mijn beweegredenen, waarin ik mij niet herken.

 

1. Zou u kunnen aangegeven waarom ik als politicus zaken waar het in mijn beleving om misstanden gaat niet aan de kaak zou kunnen of mogen stellen, omdat ik als privé persoon al of niet positieve of negatieve ervaringen heb inzake vergunningen van de gemeente? Alle raadsleden nemen tenslotte positieve en negatieve levenservaringen mee bij het uitoefenen van raadswerkzaamheden.

 

2. Zou u kunnen aangeven waarom de krant bij herhaling, bij mij, veronderstelde  persoonlijke motivaties aanhaalt, terwijl u dat bij andere raadsleden niet doet?

 

3. Zou u kunnen aangeven wat de relevantie is van de beschreven, niet geverifieerde,ervaringen met de gemeente in relatie tot het feit of er op Pottendijk wel of geen sprake is van het illegaal storten van banden in de grond of het illegaal aanwezig zijn van banden in de grond?

 

4. Zou u kunnen aangegeven op welke feiten en informatie de bewering is gebaseerd dat ik zonder toestemming een bedrijfsgebouw heb veranderd in vijf appartementen en achteraf hier geen vergunning voor heb gekregen? Terwijl het DvhN vooraf nog door mij geïnformeerd is dat deze bewering niet klopt.

 

 

Citaat DvhN 22 juli 2013:

"De voorman van BGE richt al enkele jaren zijn pijlen op Pottendijk, volgens hemzelf omdat er de hand wordt gelicht met vergunningen. Maar de gebruikers van Pottendijk hebben de indruk dat de dadendrang niet los kan worden gezien van een akkefietje van zo'n tien jaar geleden."

 

"Maar waarom Pottendijk? Wij zijn het netste circuit van heel Nederland. Wij hebben het piekfijn voor elkaar en we doen alles in overleg met de gemeente en provincie. Maar kennelijk zint Halm dat niet."

 

Al mijn gehele periode als raadslid stel ik het niet handhaven, illegaliteit en het achteraf legaliseren aan de orde van verschillende onderwerpen, over verschillende plaatsten in de gemeente, waarbij verschillende personen en organisaties zijn betrokken. Helaas heb ik bij Pottendijk wel vaker constateringen aangaande niet handhaven, illegaliteit en het achteraf legaliseren moeten doen dan voor andere locaties in de gemeente Emmen. Het niet meten met twee maten is en blijft echter een belangrijk speerpunt van BGE. Het DvhN heeft hierover al die jaren meerdere malen bericht en weet dus dat ik mijn pijlen echt niet alleen richt op Pottendijk. De minimale suggestie dat ik mijn pijlen dan ook alleen zou richten op Pottendijk ervaar ik dan ook als het bewust geven van een onjuist beeld over mij en mijn partij. Ik weet dat het DvhN steeds minder wordt gelezen, maar ik ga er vanuit dat redacteuren van het DvhN de eigen krant en de eigen artikelen nog wel lezen en dat zij minimaal over de vaardigheid van het begrijpend lezen beschikken.

 

5. Zou u kunnen aangeven waarom de krant tegen beter weten in een beeld schets dat ik mijn pijlen alleen zou richten op Pottendijk?

 

Als raadslid in de gemeente Emmen behoor ik mij bezig te houden met wat zich in Emmen afspeelt. Ik heb niet de mogelijkheid via artikel 38 vragen vermeende misstanden in andere gemeenten aan de orde te stellen. Dat behoort ook niet tot mijn taken.

 

6. Waarom heeft het DvhN er voor gekozen een citaat van de heer Cramer te plaatsten waarbij de relatie wordt gelegd met andere circuits, terwijl men weet dat ik als raadslid van BGE daar geen enkele bemoeienis mee kan en mag hebben?

 

En heeft u nog gecontroleerd wat de heer Cramer over andere circuits roept? Ze worden toch maar mooi negatief neergezet t.o.v. Pottendijk.

 

 

Citaat DvhN 22 juli 2013:

"We hadden Halm natuurlijk al zien lopen met zijn fototoestel en de gemeente al ingelicht dat hij waarschijnlijk iets aan het ondernemen was."

 

"De autobanden die Halm heeft gefotografeerd worden niet in de grond gestopt maar eruit gehaald. Als Halm even met ons had gebeld of met de gemeente, had hij dat kunnen weten."

 

Ik had volgens de heer Cramer wel contact met hem moeten opnemen, maar hij niet met mij.

 

7. Heeft de reporter aan de heer Cramer ook de vraag gesteld waarom hij niet even contact met mij heeft opgenomen als hij het vermoeden had dat ik iets aan het ondernemen was?
Zo nee, waarom niet? En zo ja, wat was hierop zijn antwoord?

 

Citaat DvhN 22 juli 2013:

"Zelf horen we nooit iets. Halm laat zijn gezicht nooit zien op vergaderingen van dorpsbelangen Emmererfscheidenveen, laat ie daar eerst eens heen gaan."

Dat mensen als verdediging dingen roepen over iemand, dingen die niet ter zake doen is, één ding. Maar dat een journalist en krant deze dan automatisch overneemt is weer van een andere orde.

 

8. Wat is de relevantie van mijn wel of niet aanwezig zijn op vergaderingen van dorpsbelangen Emmererfscheidenveen, voor het door mij aan de orde stellen van de problematiek van het storten van autobanden op Pottendijk?

 

De raad heeft bepaalde bevoegdheden aan erkende overlegpartners gedelegeerd. Erkende overlegpartners moeten dus geen miniraad worden, waar raadsleden de boventoon gaan voeren of controlerend meekijken. Het is bij alle overlegpartners gebruikelijk dat zij raadsleden uitnodigen als zij denken dat onderwerpen hier om vragen.

 

Citaat DvhN 22 juli 2013:

"Overigens is ook Cramer van MSV Motodrome verbaasd dat er de afgelopen dagen nog zo'n honderd banden zijn gevonden. "De provincie heeft hier vier jaar geleden na de laatste opruimactie met röntgenapparatuur het hele terrein afgezocht en niets meer gevonden. Maar ik vermoed ik vermoed dat destijds alleen het crossterrein zelf is onderzocht en dat er niet langs de randen is gekeken."

 

Citaat DvhN 23 juli 2013:

"Na de opruimactie ging de provincie nog eens over het terrein heen met röntgenapparatuur. "Maar daarmee vinden we alleen clusters van banden. Nu gaat her vooral om banden die her en der verspreid liggen", zegt Stokman."

 

De ene dag is de uitleg dat niet langs de randen is gekeken en de andere dag is de uitleg dat het gaat om banden die her en der verspreid liggen. Twee verschillende verklaringen voor hetzelfde probleem die niet beiden waar kunnen zijn. De heer Cramer geeft een mogelijke verklaring, maar weet dus de echte verklaring niet. De provincie geeft een verklaring, maar moet nog gaan kijken.

 

9. Heeft de krant ook aan de provincie en aan de heer Cramer uitleg gevraagd over de verschillende verklaringen die zij geven over de (massale) aanwezigheid van banden?
Zo ja, wat was hun antwoord?
Zo nee, waarom is er geen uitleg gevraagd?

 

Citaat DvhN 23 juli 2013:

"De woordvoerder van Drenthe weerlegt ook de kritiek van Halm dat de provincie veelvuldig boetes zou hebben opgelegd aan het lawaaisportcentrum. "Voor zover wij kunnen nagaan is er in 2008 een vooraankondiging van een dwangsom geweest, waarna de motorcrossvereniging met de eerste opruimactie van de banden is begonnen."

 

Citaat DvhN 22 juli 2013:

"Volgens hem (Halm) heeft de provincie Cramer al eerder een boete opgelegd "voor milieuproblemen".

 

Los van de juistheid van beide beweringen, wordt de ene dag beweert dat ik heb gesproken over boetes in meervoud, terwijl de vorige dag nog sprake is van een boete in enkelvoud.

 

10. Kunt u aangeven waarom de krant dagelijks de beweringen die ik zou hebben gedaan verandert in zijn publicaties?
Het maakt het eenvoudiger voor mij hoe ik de verzoeken om te reageren op uw concept-publicaties moet beoordelen.

 

De provincie geeft dus blijkbaar aan dat de heer Cramer in eerdere situaties in het verleden pas begonnen is met opruimacties, na een vooraankondiging van een dwangsom. De heer Cramer is dus blijkbaar spontaan minder begaan met het milieu dan de wet en wetgever van hem verwacht, want ook zonder een dwangsom heeft hij die verplichting. De heer Cramer klaagt tevens over de hoge kosten van het opruimen van de autobanden in het verleden. Ook geeft de heer Cramer aan dat alles in overleg gebeurt met gemeente en provincie.

 

Citaat DvhN 22 juli 2013:

"We hebben het piekfijn voor elkaar en we doen alles in overleg met gemeente en provincie."

 

11. Heeft de krant ook gevraagd aan de heer Cramer wat de reden is te geloven dat de banden nu daadwerkelijk volledig zullen worden opgeruimd? Omdat dat eerder niet is gebeurd en heeft de krant ook gevraagd wat hierover is afgesproken met de gemeenten en provincie?
Zo ja, wat was hierop zijn antwoord en waarom staat hierover niets vermeld in het artikel?
Zo nee, waarom heeft de krant hier geen navraag naar gedaan?

 

12. Heeft de krant ook gevraagd aan de provincie of men ook het voornemen had op Pottendijk te gaan kijken als er niet door mij een melding was gedaan?
Zo ja, wat was hierop hun antwoord en waarom staat hierover niets in het DvhN artikel vermeld?
Zo nee, waarom is hier geen navraag naar gedaan? Want alles was volgens de heer Cramer toch met gemeenten en provincie afgestemd, zo konden we 22 juli 2013 in het DvhN lezen

 

13. Heeft de krant ook gevraagd aan de provincie of het nog steeds strafbaar is dat er bij Pottendijk autobanden in de grond zitten, ongeacht wat hier de reden voor is?
Zo ja, wat was hierop het antwoord van de provincie?
Zo nee, waarom heeft de krant hier geen navraag naar gedaan? Of mogen er wel autobanden in de grond zitten, mits hier goede redenen / verklaringen voor kunnen worden gegeven?

 

Heeft de krant ook navraag gedaan wanneer de heer Cramer melding heeft gemaakt bij de gemeente en bij de provincie van de aanwezigheid in de grond van autobanden op Pottendijk?

 

In deze passage ontbreekt bovendien een journalistiek raamwerk. De krant schrijft bijvoorbeeld dat de provincie weet dat er niets aan de hand is betreffende illegale bandenstort, maar moet blijkbaar nog wel gaan kijken. Alles is volgens de schrijver van het stuk en de heer Cramer in overleg gebeurd met de provincie, maar blijkbaar weet de provincie toch niet precies wat er aan de hand is. Alsof de opruimactie van banden, zoals de heer Cramer als verklaring geeft, bekend is bij de provincie. Voorafgaand aan mijn vragen aan het college over illegale bandenstort op de Pottendijk heb ik contact gehad met zowel de provincie als de gemeente. Zij wisten niets van mijn constateringen over de aanwezigheid van banden in de grond op Pottendijk. Op zich merkwaardig, als zoals de heer Cramer stelt, wanneer alles in overleg met de gemeente en provincie gebeurt.

 

En of de banden nu de grond in gaan of jaren in de grond hebben gezeten, beide zijn niet legaal. Een belangrijk aspect dat in de artikelen, tot mijn grote verwondering, volledig onderbelicht blijft.

 

15. Bent u het met eens dat het verwonderlijk is dat dit aspect onderbelicht blijft?

 

Zo ja, waarom heeft u het niet uitgewerkt?

 

Zo nee, waarom vindt u het niet belangrijk?

 

Citaat DvhN 22 juli 2013:

"Halm wil overigens geen namen en adressen doorgeven van verontruste bewoners. "Die zijn na vorige acties bij de gemeente genoegzaam bekend, maar ik ga als raadslid niet ongevraagd namen en telefoonnummers beschikbaar stellen.""

 

Het gevolg van vriendjespolitiek in de gemeente Emmen is helaas dat mensen bang worden om misstanden aan de kaak te stellen. Het gevolg is vaak dat je later direct of indirect wordt tegengewerkt. Maar mensen die je dingen vertellen, maar nadrukkelijk zelf niet bij een onderwerp betrokken worden, dat komt in journalist toch niet vreemd over. En dat mensen vaak niet als persoon direct bij misstanden betrokken willen worden heeft ook te maken met de huidige journalistieke kwaliteit van het DvhN. Voordat ze het weten worden er bij hen ook onjuiste verhalen bijgehaald, zoals bij die Halm van BGE.

 

Mogen we vanaf nu verwachten dat de krant zijn bronnen gaat noemen?

 

16. Mogen we vanaf nu verwachten dat de krant telkens gaat aangeven als politici haar bronnen niet aan willen melden?

 

17. In de mail van Gert Meijer 21 juli geeft deze aan mij aan dat hij vele mensen heeft gesproken die mijn verhaal niet delen. Maar waarom vinden we dit niet terug in het artikel? En waarom probeer de krant zich achter de mensen van Pottendijk te verschuilen?

 

Vorig jaar hebben ik samen met Gert Meijer Potendijk bezocht en heb ik tekst en uitleg gegeven over wat er in het verleden allemaal verkeerd is gegaan op Pottendijk en wat er op dat moment allemaal speelde. Gert Meijer twijfelde toen niet aan mijn oprechtheid en juistheid van mijn constateringen. Nu houd hij zich een beetje van de domme en doet alsof ik zomaar wat doe en in het verleden zomaar wat heb gedaan als het om de Pottendijk gaat.

 

18. Vanwaar deze plotseling opkomende onnozelheid over het reilen en zeilen rondom Pottendijk?

 

Meerdere malen heb ik bij het college gepleit voor verbetering van de weg naar de Pottendijk. Dit heb ik Gert Meijer vooraf ook per mail nogmaals aangegeven. Toch richt ik me volgens de krant alleen in negatieve zin op de Pottendijk. Ook al zou je het aan de kaak stellen van illegale activiteiten en het meten met twee maten ook als iets positiefs kunnen zien.

 

19. Vanwaar heeft de krant gekozen om mijn inspanningen betreffende de Pottendijk eenzijdig te benadrukken?

 

In afwachting van uw antwoorden verblijf ik,

 

Wim Halm, fractievoorzitter BGE