Pottendijk

POTTENDIJK

Voorzitter, Burgerbelangen Gemeente Emmen heeft het onderwerp Pottendijk op de agenda gezet ter bespreking en in de hoop tot oplossingen te komen voor een aantal problemen.

 

 

1) Slechte staat van onderhoud van de  toegangsweg naar Pottendijk / parkeergelegenheid

Een stuk toegangsweg van ca. 800 meter naar de Pottendijk, de Veenakkers richting Vegterswijk, verkeerd in zeer slechte staat. Als BGE hebben wij hier begin 2011 al aandacht voor gevraagd bij het college, maar er zou geen geld zijn voor het opknappen van de weg. Tot onze verbazing blijkt er even later wel geld te zijn gereserveerd voor subsidie van parkeerplaatsen voor 2 van de 4 ondernemers op de Pottendijk. Het gaat om een bedrag van iets meer dan 230.000 euro dat hier voor beschikbaar is.

 

Waar 2 ondernemers zelf hun parkeerplaatsen hebben bekostigd, daar kunnen 2 andere ondernemers een beroep doen op subsidie door de gemeente. Zouden de ondernemers echter samenwerken, dan hoeven er waarschijnlijk helemaal geen extra parkeerplaatsen worden aangelegd.

 

In het belang van alle ondernemers is echter een goede uitstraling van de Pottendijk  van groot belang en een toegangsweg in slechte staat hoort hier niet bij. Op het genoemde stuk weg kunnen auto's elkaar niet passeren, auto’s moeten in de berm en de berm wordt er met het jaar slechter op.

 

Ook is dit deel van de weg  zeer onveilig voor schoolgaande fietsers.

 

2)  Geluidsoverlast

Omwonenden van de Pottendijk klagen over geluidsoverlast. Bij navraag blijkt de Provincie hier over te gaan en niet de gemeente. De Provincie gaf aan dat er bij de Pottendijk gewerkt moet worden met een geluidskalender. Dit betekent dat de verschillende evenementen op elkaar moeten worden afgestemd, zodat ze niet gelijktijdig plaatsvinden. Echter dit gebeurt nog niet of niet voldoende.

 

En blijkbaar komt er ook geen noodzaak dat de bedrijven op de Pottendijk beter met elkaar gaan samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen. De ene groep kan voor alles een beroep doen op de gemeente en heeft de andere groep niet of nauwelijks nodig. Volgens ons is dit niet goed om van de Pottendijk een succes te maken en ook niet goed bij de besteding van overheidsgeld.

 

Een afstemming van activiteiten in verband met geluid zorgt automatisch voor een betere verdeling van de parkeerdrukte. Samenwerken kan dus lonen en de gemeenten zou dit dan ook minimaal moeten stimuleren.

 

Voorzitter,

Wij zouden zowel van de verschillende fractie een aantal dingen willen weten alsook van het college.

 

Van het college zouden wij graag willen weten:

 

  1. Waarom is begin 2011 aangegeven dat er geen geld beschikbaar was voor het opknappen van de weg, terwijl er pas op 28 juni besloten is om ca 230.00 van het overgebleven budget voor parkeerplaatsen beschikbaar te stellen? En kan dit geld nog anders ingezet worden?

 

  1. Waarom wordt aan sommige ondernemers op de Pottendijk nadrukkelijk aangegeven dat zij zelf voor parkeerplaatsen moesten zorgen en geen subsidie kunnen krijgen en worden andere ondernemers wel subsidie in het vooruitzicht gesteld?

 

  1. Wat vindt het college op dit moment van de staat van onderhoud van het betreffende weggedeelte? Zowel als het gaat om veiligheid en om uitstraling?

 

  1. Heeft het college nog voornemens er voor te zorgen dat er op het Pottendijk meer samenwerking en afstemming gaat plaatsvinden? Zowel op het gebeid van geluidsoverlast als wat betreftparkeergelegenheden?

Van de andere fracties zouden wij graag willen weten?

 

  1. Wat vinden zij op dit moment van de staat van onderhoud van het betreffende weggedeelte? Zowel als het gaat om veiligheid en om uitstraling? En zijn zij eventueel bereid om naar oplossingen te zoeken voor dit probleem?

 

  1. Of zij van mening zijn dat de gemeente samenwerking  op de Pottendijk meer moet stimuleren,  of zelfs moet afdwingen indien mogelijk, om parkeerproblemen en geluidsoverlast te verminderen of te voorkomen?