Emmer-Compascuum, 19 november 2012 Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

 

Onderwerp: (hoofdpijndossier)_ Pottendijk

 

Geacht College,

 

BGE heeft naar aanleiding van  vragen van  verontruste burgers  schriftelijke vragen over  de toename van geluidoverlast en uitbreiding van activiteiten op het lawaaisportcentrum.

 

BGE heeft de volgende vragen:     

1. Is het College op de hoogte van recente en voorgenomen activiteiten op het genoemd circuit?

 

Ik noem hierbij:

 

a. aanbrengen verlichting.

 

b. aanleg parkeerplaatsen.

 

c. dempen van sloten.

 

d. autoraces.

 

e. motorraces.

 

f. uitbreiding van het circuit over de parkeerplaatsen.

 

g. 24-uurs races.

 

h. veiligheidsmaatregelen.

 

2. Zijn de bovengenoemde en eventuele andere activiteiten bij de betrokken instanties gemeld, vergund en/of vergunbaar?

 

a. Zo nee, gaat het College handhaven en wanneer en hoe?

 

b. Heeft het College sinds de vorige vragen (illegale bouw) gehandhaafd, zo ja wanneer en hoe?

 

c. Ontbreken er volgens het College te nemen maatregelen als genoemd in 1h?

 

d. Kunt u al het bovengevraagde nader en expliciet en gedetailleerd verduidelijken?

 

 

Graag zouden wij de schriftelijke antwoorden en de juiste informatie zo spoedig mogelijk ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

  

Wim Halm