Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

 

Onderwerp:     Urennorm (2,5 uur) en uitleg algemene voorziening schoonmaakondersteuning aan de raad en bij aanbesteding aan thuiszorgorganisaties

 

Geachte  College,  

 

Het stoort ons al lange tijd dat het college, in de persoon van verantwoordelijk wethouder Jumelet, het nieuwe Wmo beleid rond hulp in het huishouden steeds weer anders uitlegt. Het college wimpelt kritiek van raadsleden bij regelmaat af met nieuwe versies en varianten, en doet dan alsof alle anderen het niet hebben begrepen of de stukken niet goed gelezen. Ook thuiszorgorganisaties worden door het college op een dwaalspoor gezet. Een goed voorbeeld is de urennorm van 2,5 uur voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. De burgemeester mag dan oproepen het gemeentelijk beleid gezamenlijk uit te leggen, maar welk beleid vragen we ons als BGE af, als het college dit blijkbaar zelf niet weet.

Die urennorm van 2,5 uur is o.a. in de volgende stukken vastgelegd:

 

  1. Raadsbesluit - Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning (Zie bijlage 1)
  2. Raadsbesluit - Nieuw bezuinigingsvoorstel 'Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening (Zie bijlage 2)
  3. Collegebesluit - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2012 (Zie bijlage 3)

 

Vervolgens lezen wij in de aanbesteding op blz.7, dat er geen urennorm van toepassing is. (Zie bijlage 4)

 

In de nota van inlichtingen bij de aanbestedingsprocedure kwamen wij de volgende passages tegen over de urennorm:

 

Aanbesteding, nota van inlichtingen twee, blz. 6 en 7

 

I.3 Omschrijving van de opdracht, pagina 7

 

19. Met betrekking tot de toegangstoets: aangezien opdrachtnemer de uitvoering van deze toets doet, ontvangen wij graag meer duidelijkheid over de inhoud van deze toets en voorwaarden aan de operationele uitvoering ervan. Kunnen wij deze informatie ontvangen?

 

Deel van antwoord college:

 

Als al het voorafgaande niet geleid heeft tot een oplossing van het probleem, zal het college

 

compenseren. Het college beoordeelt of de algemene voorziening in de vorm van

 

schoonmaakondersteuning een adequate oplossing is voor het probleem. Hierbij is van belang of de betrokkene in staat is om zelf de regie te voeren over zijn huishouden. Wanneer hiervan sprake is, geldt voor het bereiken van een schoon en leefbaar huis als uitgangspunt dat er gebruik kan worden gemaakt van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. De algemene voorziening schoonmaakondersteuning bedraagt 2,5 uur per week.Bij algemene

 

voorzieningen kan naast de hiervoor genoemde schoonmaakondersteuning, tevens gedacht

 

worden aan het gebruik van de glazenwasser voor het reinigen van de ramen aan de buitenkant. Ook kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruiken van een wasserijservice en het inschakelen van mantelzorgers (familie, buren etc) om ondersteuning te bieden bij het schoon en leefbaar houden van het huis.

 

Aanbesteding, nota van inlichtingen drie blz. 2

 

Vraag 19, 3e bullit.

 

Bij deze bullit wordt, in tegenstelling tot het resultaatgerichte karakter van de aanbesteding ineens gesproken over 2,5 uur schoonmaakondersteuning? Is het niet zo dat aanbieders vrij zijn om hierin zelf de norm te bepalen onder voorwaarde dat het afgesproken resultaat (schoon en leefbaar huis)wordt behaald? Worden de (nieuwe en bestaande) cliënten ook over deze 2,5 uur ingelicht?

 

Antwoord college:

 

Uw aanname is juist. Er is hier sprake van een onvolkomenheid in de beantwoording. Aanbieders zijn vrij om hierin zelf de norm te bepalen, mits de resultaten worden behaald.

 

 

Vragenhalfuurtje raadsvergadering 27 september 2012

 

Vragen BGE:

 

De heer Halm deelt mee dat BGE op locatie is geweest en ook de presentatie heeft bijgewoond. Toch is voor de fractie niet alles duidelijk. Tijdens de presentatie in de commissievergadering van 11 september gaf wethouder Jumelet op een vraag van

 

CDA-raadslid Gerth aan dat de grens tussen een algemene voorziening en een individuele

 

voorziening hulp bij het huishouden niet meer de in maart afgesproken drie uur is. Ook gaf de

 

wethouder aan dat er sprake is van een individuele voorziening als mensen een keukentafelgesprek aanvragen. De uitkomst van het keukentafelgesprek lijkt er niet toe te doen, maar misschien heeft de BGE-fractie dat verkeerd begrepen. Zij is verbaasd en ook wat geïrriteerd over het gegoochel tussen een algemene en een individuele voorziening. Het maakt blijkbaar niet uit wat de raad besluit, want het college doet later toch gewoon wat anders.

 

De fractie mag dan in maart niet hebben voorgestemd, maar wil wel de zaken kunnen controleren. Het onderscheid tussen een algemene en een individuele voorziening is los van

 

de inhoud van de voorziening onder andere van belang voor de vraag of er sprake is van een eigen bijdrage en voor de keuzemogelijkheid tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget.

 

1. Waarom is het college van mening dat het ten aanzien van een algemene en een individuele

 

voorziening bij de aanbesteding kan afwijken van eerdere raadsbesluiten? En waarom heeft

 

het de raad hierover niet eerder ingelicht?

 

2. Wat zijn de verschillen tussen de algemene voorziening en schoonmaakondersteuning en

 

de individuele voorziening hulp bij het huishouden? Kan de raad hierover uitleg op

 

schrift krijgen?

 

3. Wordt de Verordening maatschappelijke ondersteuning nog aangepast aan de nieuwe

 

invulling van de algemene en de individuele voorziening?

 

4. In het bezuinigingsvoorstel en de andere WMO-stukken van maart 2012 werd

 

aangegeven dat de begrippen HH1 en HH2 komen te vervallen. In juni heeft de raad ook

 

maar één tarief bepaald. Tijdens de presentatie over de aanbesteding was echter te zien dat

 

deze begrippen weer gewoon worden toegepast. Kan het college aangeven of HH1

 

en HH2 vanaf 2013 nog bestaan en wat hieronder precies wordt verstaan?

 

Antwoord college, wethouder Jumelet:

 

Wethouder Jumelet kan op de eerste vraag zeggen dat er niet van eerdere raadsbesluiten wordt afgeweken. De uitvoering van de besluiten is aan het college, waarover met elkaar heel wat keren is gesproken. Ook staat een en ander duidelijk in de stukken. Tevens kan hij verwijzen naar het verslag dat de raad voor déze vergadering ter vaststelling is aangeboden. Er is vanaf 1 januari 2013 wel sprake van een andere systematiek: HH1 en HH2 worden

 

schoonmaakondersteuning. Het betreft dan een algemene voorziening, met de mogelijkheid van een individuele voorziening. In de schema’s die regelmatig voorbij zijn gekomen, is duidelijk gemaakt hoe dit in de praktijk zal uitwerken. Ten aanzien van vraag 2 heeft spreker de betrokken afdeling gevraagd de verschillen even op papier te zetten. Hij kan die nu wel opsommen, maar het staat allemaal in de stukken die aan de orde zijn geweest. Samengevat komt het op het volgende neer. Er is vanaf 1 januari 2013 een algemene voorziening beschikbaar en toegankelijk voor hen die hiervan gebruik willen maken, al zal natuurlijk

 

wel aan bepaalde eisen moeten worden voldaan. Mocht het zo zijn dat er niet voldoende

 

compensatie plaatsvindt, dan zal er sprake zijn van toegang tot een individuele voorziening. Daarvoor kan een keukentafelgesprek worden aangevraagd. Daarin zal moeten blijken of een individuele voorziening toepasbaar is. Het gaat, kortom, in beide gevallen om maatwerk, doch men zal zich kunnen voorstellen dat bij een individuele voorziening meer zaken aan de orde kunnen komen om in een schoon en leefbaar huis te kunnen blijven wonen, zoals in de WMO is opgeschreven.  Het antwoord op vraag 3 is nee. De verordening zoals die in maart 2012 is vastgesteld, is in hoofdstuk 3 vastgelegd. Ook op vraag 4 is het antwoord nee. In de presentatie van 11 september is aangegeven hoe de herindicatie is uitgevallen. In dat kader werd nog gesproken over HH1 en HH2, maar in alle stukken staat dat er vanaf 1 januari 2013 wordt gesproken over schoonmaakondersteuning.

 

 

Vragen:

 

1) Waarom is het college afgeweken van de urennorm van 2,5 uur bij de aanbesteding voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning?  De urennorm, hoe onzinnig dan ook, en die ook gold als grens om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen. Een grens die voor veel mensen belangrijk kan zijn, denken bijvoorbeeld aan mensen met een PGB of die van invloed is voor de eigen bijdrage.

 

2) Waarom is de raad niet geïnformeerd over het afwijken van de criteria voor het maken van een onderscheid tussen een algemene en individuele voorziening schoonmaakondersteuning bij de aanbesteding?

 

3) Waarom is het college, zoals aangegeven bij het antwoord van college bij de vragen van BGE op 27 september 2012, dat er niet is afgeweken van eerdere raadsbesluiten?

 

Het college verwijst bij de nota van inlichtingen naar documenten waar het Emmense Wmo beleid in is vastgelegd. Tevens wordt aangegeven aan thuiszorgorganisaties zich van delen van dit beleid niets aan te trekken.

 

4) Kan dit risico's met zich meebrengen betreffende de geldigheid van de definitieve gunning? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

 

Een Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning is volgens de wet ook een document waar burgers hun rechten kunnen terugvinden.

 

5) Kan het niet volgen van het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning risico's met zich meebrengen bij bezwaar- en beroepsprocedures? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

 

6) Heeft het college nog het voornemen om de eerdere raadsbesluiten en collegebesluiten waar de urennorm voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning in staat vermeld, aan te passen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

 

7) Welk Wmo beleid moet de raad uitleggen aan burgers en gebaseerd op welke stukken?

 

Graag zien wij een schriftelijke beantwoording binnen de geldende termijn tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm Fractievoorzitter  BGE

 

 

Bijlagen:

 

 

  1. Passage urennorm algemene voorziening schoonmaakondersteuning, Raadsbesluit - Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning
  2. Passage urennorm algemene voorziening schoonmaakondersteuning, Raadsbesluit - Nieuw bezuinigingsvoorstel 'Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening
  3. Passage urennorm algemene voorziening schoonmaakondersteuning, Collegebesluit - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2012
  4. Passage geen uren, in aanbestedingsdocument

klik op tekst.

bijlagen urennorm algemene voorziening schoonmaakondersteuning Wmo.pdf