Geachte heer Halm,

In antwoord op de door u in uw vermelde brief gestelde vragen berichten wij u als volgt.

Vraag 1

"Zou het college nog voor de raadsvergadering schriftelijk aan alle fracties kunnen aangeven hoe de beoogde vervanging van een wethouder wordt gefinancierd? Of met de vervanging van een wethouder extra lasten zijn gemoeid? Zo ja, om hoeveel gaat dit voor 2012, 2013 en 2014?Zo nee, hoe dit anders wordt opgevangen?"

Antwoord

A. De wethouderssalarissen - formeel overigens "wedde" geheten - worden zoals gebruikelijk  gedekt uit de daartoe ingestelde reguliere begrotingspost 'Burgemeester en wethouders'.

B. Met de eventuele vervanging van een wethouder zijn geen extra lasten gemoeid, omdat een  nieuwe wethouder een wedde ontvangt die gelijk is aan de wedde van een vertrekkende wethouder.

Vraag 2

"Waarom het college vorig jaar met het bezuinigingsvoorstel is gekomen in de wetenschap dat wethouder Kuper al kenbaar zou hebben gemaakt dat hij voortijdig vrijwillig zou vertrekken?"

Antwoord

Op grond van de feiten zoals die vorig jaar bij het opstellen van bezuinigingsvoorstellen (meerjaren)begroting 2012 - 2015 bij ons bekend waren, hebben wij dit voorstel toen aan de raad voorgelegd.


Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Een afschrift van deze brief hebben wij aan de raad gezonden.


Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van Emmen