Vorige week schreef ik een stukje over de "vrijstaat Pottendijk".

Dat was naar aanleiding van een stuk in het Dagblad van het Noorden door Gert Meyer.

Voordat ik er iets over schreef belde ik hem op om hem op een en ander aan foute feiten te wijzen.

Nou dat heb ik geweten, er kwam me toch een tsunami van kritiek tegemoet, vooral gericht tegen Halm en BGE.

Daar deugde vrijwel niks van en Halm zou alleen maar uit rancune handelen en zijn term vrijstaat betekende anarchie en daar was toch echt geen sprake van.

 

De indruk ontstond bij mij dat ik meer met een belangenbehartiger van Cramer had te doen, dan met een onafhankelijke journalist.

Rectificeren en wederhoor was uit den boze, dat deden ze niet bij het Dagblad van het Noorden en bovendien er stonden ook minstens zoveel fouten op de site van BGE.

 

Niet zo'n logische redenering overigens.

BGE is nl. geen dagblad met een algemeen belang van nieuwsvoorziening.

BGE dient de belangen zoals ze in haar partijprogram en statuten staan verwoord en daarbij is de site slechts een hulpmiddel.

BGE is ook niet een partij die volgens het principe werkt van: u roept maar en wij kakelen u wel wakker na in de raad.

BGE wil zich werpen op de algemene belangen van langere termijn: de rechtstaat, de democratie en een goede financiële huishouding.

Maar dat neemt niet weg dat we niet willens en wetens pertinente onjuiste feiten op onze site zetten.

Uitgezonderd natuurlijk de vrijheden die onze columnisten zich met de nodige ironie veroorloven.

 

Het spijt mij dan ook te moeten toegeven dat wellicht een deel van de 50.000,- Euro die Halm indirect schonk niet zoals ik schreef naar de gemeente ging.

Nee, dat ging dus vermoedelijk en helaas voor de Emmer schatkist naar de Provincie!

We hebben het rechtgezet.

Aanleiding hiertoe was de mailcorrespondentie van Halm met de zelf opgeworpen belangenbehartiger van Cramer, Gert Meijer, in het dagelijks leven zich uitgevend voor journalist.

 

Kwam uit mijn telefoongesprek met hem, de belangenbehartiger in Meijer naar voren, uit de mailcorrespondentie met Halm is het muggesifterstoontje van Meyer nogal prominent.

Nee de 50.000,-- Euro ging niet alleen naar de gemeente, en nee, nog nagevraagd, Cramer vloog nooit samen met Evenhuis naar China.

Verder haalt hij Halm en mijzelf nogal door elkaar en beticht hij Halm van verdachtmakingen zonder ze te benoemen.

Maar..... hij geeft toe, al is het schoorvoetend, dat de krant inderdaad schuldig is aan misinformatie (leugens) over vermeende illegale bouw van Halm.

Zie de mails.

 

Nog even uitgelegd, vooral voor Gert Meijer, wat er speelt.

Op Pottendijk worden al jaren op regelmatige basis activiteiten (o.a. bouwen, wonen etc.) ontwikkeld die niet gedekt zijn door de benodigde vergunningen.

Zie ook mijn vorig schrijven: "Halm schonk zomaar etc...".  

Een aanmerkelijk deel was zelfs in strijd met het bestemmingsplan en milieuregels.

Dat komt voor rekening van kort gezegd Cramer en Rodenburg.

Voor de goede orde: met de schietclub is niets aan de hand.

Halm stelde over deze discrepanties meerdere malen vragen in de commissies, de raad en bij de ambtelijke staf.

Dan schrok de afdeling handhaving van de gemeente wakker en moest inderdaad constateren dat er vele manco's waren.

Die werden vervolgens meestal gelegaliseerd, o.a. door middel van het wijzigen van het bestemmingsplan, tegen de nodige legeskosten.

Milieuvergunningen die nodig waren werden vervolgens aangevraagd en verleend.

 

De laatste vragen van Halm gingen over een zonder vergunning gebouwde loods van 10 x 25 meter door Rodenburg op een plek waar dat in strijd is met het bestemmingsplan.

Reden waarom een raadslid in zo'n geval vragen stelt is het absolute falen van handhaving en controle zoals afgesproken in de handhavingprotocollen.

Het gaat immers om herhaaldelijke strijdigheden met de regelgeving door dezelfde individuen.

Omdat het ook steeds op dezelfde plaats gebeurde noemde Halm die locatie een "Vrijstaat".

Dat heeft niets met anarchie te maken maar met een staat in de staat die voor zichzelf eigen regels stelt, dat wordt dan algemeen een vrijstaat genoemd.

 

Gert Meijer vindt het dan nodig om daar tegenover een interview te plaatsen met allemaal ongecontroleerde beweringen van een derde.

Om zich dan te verschuilen achter de opmerking: het is voor rekening van de geïnterviewde vervoeg je maar bij Cramer.

Wel, de geïnterviewde geeft met zoveel woorden aan dat hij pas achteraf vergunningen aanvroeg en dus fout was, door onkunde.

Maar hij concludeert niet, en Gert Meijer met hem niet, dat Halm dus terecht vragen stelde over het functioneren van handhaving en controle.

Bovendien vermelden ze niet dat Halm en BGE ook regelmatig vragen stellen over te hárde en ondoordachte handhavingmaatregelen van gemeentezijde.

Nee er wordt geconcludeerd dat Halm uit rancune handelde omdat hij zelf iets illegaal gebouwd zou hebben en niet gelegaliseerd kreeg.

Inmiddels heeft Gert Meijer toegegeven dat er in het geval van Halm geen sprake was van illegaal bouwen maar een zoveelste herhaling van een leugen daarover van zijn krant.

 

Het artikel zou het terroriseren van Halm in verband met het door de kompanen Meijer en Cramer "gesignaleerde" rancune moeten aantonen.

Inmiddels is dus de pijler onder de theorie van rancune weggevallen en komt het artikel voor onmiddellijke rectificatie in aanmerking.

Het terroriseren van Halm was immers gevoed door (de nu niet bestaand hebbende) illegale bouw

En aangezien er ook verder geen voorbeelden van terroriseren genoemd zijn.

Op de mogelijke verdachtmaking van Cramer door de politie heeft Halm immers geen invloed gehad.

Het worden beticht van terreur, wat toch geweld, druk en intimidatie inhoudt is dan m.i. ook een vlag die de lading niet dekt.

Want hoe moet je een aanslag met een molotovcocktail in de nacht op je huis dan noemen?

Dagblad van het Noorden noemde het destijds in het geval van de familie Halm in ieder geval geen terreuraanslag.

We hebben hier toch te maken met een devaluatie van termen voor rekening van Dagblad van het Noorden en in dit geval Gert Meijer.

Wellicht, en dit is maar een suggestie, ligt er een rancune bij het Dagblad van het Noorden jegens Halm.

Regelmatige lezers van deze site weten dan wel wat dat veroorzaakt zou kunnen hebben!

Dat zou dan ook een reeks van negatieve artikelen in dat blad kunnen verklaren

 

Hieronder geef ik een kopie van de gedragscode voor journalisten van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

Als je dat hebt gelezen in samenhang met het bovenstaande is maar één conclusie mogelijk: Gert Meijer is geen journalist maar valt onomstotelijk in de tweede categorie genoemd in de titel van dit stuk: selectieve muggenziftende belangenbehartiger.

Ga vooral zo door Gert en maak jezelf en je krant nog verder belachelijk.

 

De Voorzitter van BGE

 

Dit schrijven is door administratieve omstandigheden iets later gepubliceerd dan de bedoeling was maar is nog steeds actueel.