7 november 2011

Voorzitter,
Emmen wil meer uit gaan van de eigen kracht en van eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Voor veel burgers zal er de komende jaren veel veranderen. Maar op de grote vraag wat er allemaal echt verandert wordt helaas niet echt een eerlijk antwoord gegeven. Mooie uitdrukkingen zoals, "Meer uitgaan van eigen kracht van de burgers en meer eigen verantwoordelijkheid" maken niet duidelijk wat burgers nog wel van de gemeente kunnen verwachten en wat burgers niet meer kunnen verwachten. Als mensen na veel te lezen niets wijzer zijn geworden, worden de meeste mensen argwanend. En als ik de begroting en de bezuinigingsvoorstellen lees dan denk ik dat burgers hier ook alle reden toe hebben.

Voorzitter,
Wat is het toch dat dit college niet eenvoudig en kort en krachtig moeilijke zaken en pijnlijke boodschappen uitlegt aan de eigen burgers? Het college maakt met abracadabra stukken met veel vage omschrijvingen bijna 95% van deze gemeente laaggeletterd. Een gezamenlijk aanvalsplan richting dit college lijkt zinvoller en meer op zijn plaats dan een aanvalsplan laaggeletterdheid.


Voorzitter,
Ook dit jaar wordt met een greep uit de reserves van bijna 7 miljoen de begroting voor 2012 sluitend gemaakt. Verder is er nog een vrijval van volumes, dit levert nog eens 3 miljoen op. Toch noemen we dit bezuinigen. BGE vindt dit niet echt de zaken financieel op orde maken en wij hebben hier grote problemen mee.


Voorzitter,
Meer Muggen was 1 van de verkiezingsitems van het CDA. Dit betekent met minder mensen meer werk doen. In de stukken hebben wij niet kunnen vinden dat er drastisch werk wordt gemaakt van een forse afslanking van het ambtelijk apparaat. Het college lijkt zich er meer van bewust te zijn dat anderen moeten veranderen dan dat zij zelf en de ambtelijke organisatie ook moet veranderen. BGE vindt dit een zorgelijke constatering.


Voorzitter,
Bezuinigingen van 2.000 euro, 5.000 euro of ander kleine bedragen worden uitvoerig beschreven en onderbouwd. Bij bezuinigingen van tonnen of miljoenen blijft het meestal erg magertjes. De bezuiniging van het werkdeel WWB van 5,3 miljoen is hier een mooi voorbeeld van. Vraag je als fractie hier met technische vragen een onderbouwing van, dan krijg je alleen een antwoord dat de noodzaak van de bezuiniging er is. Daar wordt je dus niet veel wijzer van.
Er zal wel een addertje onder het gras zitten, waarbij over enige tijd de aap wel uit de mouw zal komen. Vanaf 2014 wordt er een miljoen bezuinigd op Sedna. Ook hier blijft onduidelijk wat er dan niet meer gebeurt en wat de gevolgen voor burgers zijn.


Een belangrijke bezuiniging voor 2012 vindt dus plaats op het werkdeel WWB. Vorige maand bij de vaststelling van het participatiebeleid en re-integratiebeleid hebben wij hier uitvoerig bij stil gestaan dus dat hoeven we vandaag niet over te doen. Wel is 1 belangrijke vraag van BGE toen onbeantwoord gebleven. Ons is niet duidelijk hoe de mensen in de WWB gaan profiteren van de werkgelegenheid die Atalanta en de bouw van het nieuwe dierenpark met zich mee gaan brengen.

Onze vraag aan het college is nogmaals;
Hoe gaat u er voor zorgen dat de mensen in de WWB voldoende geschoold zijn, om van de werkgelegenheid in de bouw straks te profiteren.
WMO - hulp bij het huishouden.


Voorzitter,
In de bestuurlijke overwegingen geeft het college aan dat door een stapeling van maatregelen de kwetsbare huishoudens door het rijksbeleid extra zwaar worden getroffen. En vervolgens doet het college er nog maar een schepje bovenop door voor deze groep met zeer ingrijpende bezuinigingsmaatregelen te komen bij de uitvoering van de WMO. Ik zie PvdA leider Job Cohen regelmatig op de tv roepen dat de forse stapeling voor kwetsbare groepen van dit kabinet echt een aantal stappen te ver gaat.


Geeft de PvdA in Emmen meer om het dierenpark dan om haar burgers? Wij hopen van niet. Als BGE vinden wij het nieuwe Emmense beleid voor hulp in het huishouden echt een paar stappen te ver gaan. Volgens ons gaan grote groepen er honderden tot duizenden euro's per jaar op achteruit. Het college heeft dit afgelopen donderdag ook aangegeven.


En dat dit met allemaal abracadabra zo mooi mogelijk aan de man wordt gebracht stoort ons als BGE nog eens extra. BGE vraagt zich hierbij af of dit voorstel wettelijk wel is toegestaan. Wij denken dan ook dat als dit voorstel doorgaat dit op meerdere manieren grote problemen zal opleveren. Niet alleen voor de mensen waar het om gaat, maar ook voor het college. En mocht dit college straks over dit nieuwe WMO beleid struikelen dan zullen wij als BGE hier niet rouwig om zijn.


Ik vraag me trouwens af uit welke koker het idiote idee komt dat burgers met hun inkomensgegevens naar bedrijven moeten om eventueel voor een geheel of gedeeltelijke compensatie van de gemeente in aanmerking te komen. Zo staat het in de stukken van vandaag, maar volgens de presentatie van vorige week gaat het weer heel anders.


Maar we bespreken vandaag de stukken die nu voorliggen. De gemeente staat ook niet bekend als snelle betaler, dus kunnen mensen straks eerst 2 of 3 maanden voorschieten. Als dit beleid er op gericht is om meer mensen in de schuldhulp te krijgen dan is het echt briljant, want dat zal zeker gaan lukken. Je moet bijna hopen dat de mensen die hun hulp in het huishouden hebben niet werken, want werk zal voor velen niet meer lonend zijn straks. Zoiets kroms willen we in Emmen toch niet wil ik hopen.
 
 
Wij krijgen als BGE veel vragen of het PGB voor hulp bij het huishouden (HH1) nu ook gaat verdwijnen met het nieuwe beleid.
Het antwoord is Ja.
Ons verzoek aan het College is: "maak ook dit aan iedereen duidelijk de komende 2 weken en ook daarna."


WMO - inkomensnorm collectief vervoer.


Voorzitter,
Het college stelt voor om mensen boven 150% van de bijstandsnorm niet meer in aanmerking te laten komen voor het gereduceerde tarief voor het collectief vervoer / de regio taxi. Het wordt hiermee niet lonend voor deze mensen om hun inkomen van bijvoorbeeld 140% naar 160% te verhogen. Sterker nog, ze kunnen het zich straks bijna niet meer financieel veroorloven om te gaan werken of meer gaan verdienen. Ook hier geldt, zoiets kroms willen we in Emmen toch niet mag ik hopen. Deze maatregel is voor ons echter onbespreekbaar. Het is een maatregel die groepen mensen ontmoedigt en financieel beperkt om mee te doen in de samenleving, terwijl we bij de Wmo toch willen dat iedereen in de samenleving meedoet.


Schuldhulp


Voorzitter,
Mensen met schulden die een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulp is nu al een groot probleem. Kan het college aangeven hoe het nu gaat met de omvorming van schuldhulp naar schulddienstverlening. Ook zouden we graag willen weten hoe het college aankijkt tegen de gevolgen die het nieuwe Wmo beleid zal hebben voor mensen die een beroep doen op de schuldhulp van de gemeente. Ook zouden we van het college willen weten wat er met het aanbod van het Leger des Heils is gebeurd, om bij schuldhulp de gemeente te helpen?


Evaluatie vorige bezuinigingen.


Voorzitter,
BGE heeft bij de kadernota gevraagd om een evaluatie van de vorige bezuinigingsronde. In de begroting (blz. 206) kunnen we lezen dat: "Klanten vaker gemotiveerd worden om een PGB hulp bij huishouden te nemen." Bij de nieuwe bezuinigingsvoorstellen (blz. 48 )kunnen we lezen dat: "Veel PGB klanten hulp bij huishouden weer zijn overgestapt, omdat ze de hun PGB administratie niet correct kunnen verantwoorden." De bezuinigingsmaatregel van vorig jaar om aantal PGB'ers te verdubbelen is dus niet gelukt en gaat dus ook niet lukken. Het is maar een voorbeeld, waarom wij vinden dat een eenvoudige evaluatie van de vorige bezuinigingen wenselijk en noodzakelijk is. Maar wij zullen er hier niet meer om vragen, we zullen de vragen via artikel 38 vragen gaan stellen.
 

Voorzitter,
BGE wil graag meer aandacht voor de volgende zaken.
BGE zou graag willen dat het college:
• Meer werk maakt om andere branches toe te laten tot de Nijbracht
• Meer werk maakt van welstandsvrij bouwen
• Meer werk maakt om het wonen voor mensen hier aantrekkelijker te maken, zodat ze niet naar Duitsland gaan te wonen
• Meer werk maakt van deregulering
• Meer werk maakt van het afslanken van de ambtelijke organisatie
• Meer werk maakt van korte bondige beleidstukken en raadsvoorstellen
• Werk gaat maken van een kerntaken discussie


Arbeidsmarktbeleid


Voorzitter,
Het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren is van belang voor de begrotingen van de komende jaren. Omdat we volgende maand over het nieuwe arbeidsmarktbeleid gaan praten zullen we er vandaag verder niet op ingaan.


De belofte van het college bij de kadernota

Voorzitter,
In een brief bij de kadernota gaf het college aan de tijd tussen Kadernota en Programmabegroting 2012 onder andere te benutten om voor verschillende beleidsterreinen naar een ander manier van uitvoeren en bekostigen te komen en hier bij de begrotingsbehandeling met nadere voorstellen over te komen.
Wij hebben het niet kunnen vinden. Graag zouden we van het college vernemen hoe het met deze toezegging staat?


Tot slot
Voorzitter,
Door de stapeling van rijksbezuinigingen dreigen de kwetsbare huishoudens extra zwaar te
worden getroffen.


BGE is van mening dat dit niet zo mag zijn.