Schriftelijke vragen ex art. 38 Reglement van Orde|

 

Geachte heer Halm,

Naar aanleiding van een verzoek om handhaving door een omwonenden van Sportlandgoed Swartemeer, heeft u op grond van artikel 38 Reglement van Orde een aantal vragen ter beantwoording aan ons voorgelegd. De betreffende vragen worden hierna herhaald en van antwoord voorzien.

 

Vraag 1.

Wat is de reden dat de brief van 20-12-2010 van de heer Germes niet direct als ingekomen

stuk gericht aan het college en de raad op de agenda is geplaatst, maar pas in maart?

 

Antwoord.

Genoemde brief is op 22 december 2011 als ingekomen stuk geregistreerd en ter afdoening aan de betreffende afdeling aangeboden. Volgens de gangbare werkwijze wordt bij registratie van stukken die gericht zijn aan het college én de gemeenteraad een afschrift aan de griffie gezonden. Dit laatste heeft abusievelijk niet plaatsgevonden. Omdat inzake het lopende beroep van Germes tegen de verleende bouwvergunning voor het hoofdgebouw op het Sportlandgoed uiterlijk op 24 maart 2011 uitspraak van de rechtbank werd verwacht, is met Germes afgesproken dat met de beantwoording van de brief daarop zou worden gewacht. Mede door deze uitgestelde behandeling van de brief, is de bovengenoemde omissie pas later opgemerkt, waarna het document overigens alsnog begin maart aan de griffie is gezonden.

Vraag 2.

Waarom is deze brief niet als bijlage opgenomen bij de ingekomen stukken, zodat de raad zich van de inhoud op de hoogte kan stellen?

 

Antwoord.

Met verwijzing naar het antwoord op vraag 1, is het document begin maart via de griffie alsnog integraal ter beschikking gesteld aan de raad.

Vraag 3.

Klopt het dat er niet gereageerd wordt op verzoek tot handhaving van de heer Germes ?


Antwoord.

Met verwijzing naar de beantwoording van vraag 1 merken wij voorts op, dat de rechtbank ons tussentijds heeft meegedeeld, dat de voorgenomen uitspraak zou worden verdaagd en in plaats daarvan het onderzoek werd heropend, vanwege het door de rechtbank onbehandeld gelaten schadevergoedingsverzoek, dat deel uitmaakt van het beroepschrift van Germes.

In verband met deze ontwikkeling hebben wij de brief van Germes tussentijds alsnog beantwoord.

De uiteindelijke uitspraak op 12 juli j.l. heeft geresulteerd in een gegrond-verklaring van het beroep en toekenning van een schadevergoeding, waarbij de betwiste bouwvergunning overigens in stand is gelaten. De rechtbank heeft daarbij vastgesteld, dat het op tekening aangegeven bouwwerk binnen het goedgekeurde plandeel is gesitueerd.

Vraag 4.

Welke inspanningen tot handhaving heeft het college tot nu toe genomen, na de uitspraak van de Raad van State dat het voorste gedeelte van het pand niet gebruikt mag worden voor horeca?

 

Antwoord

Op 18 juni 2008 heeft de Raad van State een gedeelte van het goedkeuringsbesluit van GS van Drenthe inzake het bestemmingsplan Sportlandgoed 't Swartemeer vernietigd.

Op dat moment was het hoofdgebouw inmiddels gerealiseerd.

Voor zover het hoofdgebouw zich feitelijk uitstrekt over de grens van het plandeel waaraan goedkeuring is onthouden, betreft dit slechts enkele vierkante meters, met name bestaande uit gevels van het bouwwerk.

Een dergelijke marginale overschrijding achten wij legaliseerbaar.

Mede gelet op de overigens positief beoordeelde akoestische situatie zoals vastgelegd in de inmiddels verleende milieuvergunning en de in beroep in stand gelaten bouwvergunning, achten wij handhaving middels het verbieden van horeca-activiteiten van het overigens legaal in werking zijnde horecabedrijf, onevenredig bezwarend.

Vraag 5.

Waarom is, gelet op de uitspraak van de Raad van State, op 5 november 2010 door de gemeente toch gebruikt gemaakt van de locatie Sportlandgoed Swartemeer? (feestavond personeelsvereniging)

 

Antwoord

De personeelsvereniging van de gemeente is een private vereniging met een eigen rechtspersoonlijkheid waarover wij geen zeggenschap hebben. Dit bestuur functioneert geheel zelfstandig en kiest eigenstandig de locaties voor het houden van festiviteiten en evenementen voor de leden, welke lokaliteit zoals bij de vorige vraag aangegeven, overigens legaal functioneert.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen