Vragen ex art. 38 Reglement van orde der gemeenteraad Emmen.

 

Onderwerp:  toegangsprijzen DPE NEXT (7.0)

                 

Geachte  College,                         

 

Op 20 december 2010 is er een raadsbesluit genomen over DPE NEXT, met o.a. het volgende deelbesluit:

 

Citaat:

 

 

"1. In te stemmen met de realisatie van DPE Next onder de volgende voorwaarden:

a. DPE opdracht te geven om het bedrijfsplan DPE Next 6.1, inclusief Theater en

Wereld van de Ontmoeting, voor 1 juni 2011 te vervolmaken rekening houdende

met de adviezen van UNO Bedrijfsadviseurs en de door de gemeente Emmen

gestelde voorwaarden zoals in dit besluit opgenomen, resulterend in de

businesscase DPE Next versie 7.0;"

 

In het betreffende UNO rapport van 9 december 2010 "Beoordeling haalbaarheid DPE Next versie 6.1" staat o.a. het volgende vermeld over de toegangsprijzen van het nieuwe park en de reactie van UNO hierop:

 

Citaat:

 

"Ten aanzien van de entreekaartverkoop zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Het bruto tarief voor een volwassene bedraagt € 29,50 (prijspeil 2010) inclusief BTW. Voor kinderen van 3 t/m 9 jaar en 65-plussers bedraagt de korting € 2. Kinderen tot en met 2 jaar gratis;"

Citaat:

 

"Op basis van verschillende vergelijkende analyses is de conclusie, dat een netto opbrengst van € 23,60 voor een dagkaart te hoog is. Gezien de toegangsprijzen van andere

dierentuinen, die doorgaans onder die van attractieparken liggen, is een prijs van € 25,- voor

volwassenen het maximum. " (in rood links in het rapport staat nog vermeld "prijs te hoog")

 

Tot onze verbazing en ergernis hebben wij onlangs kennisgenomen van het feit de directie van het dierenpark voor DPE NEXT 7.0 uitgaat van een toegangsprijs van  € 30,-.

 

De vraag die ons dan ook bezighoudt is: "Hoe het kan dat het dierenpark meent te kunnen afwijken van de door de raad gestelde kaders, waaronder de UNO adviezen? Deze vraag is nog eens extra relevant met één van de conclusies over het ontstaan van de problemen van het huidige dierenpark nog in het achterhoofd. UNO merkte in haar rapport van oktober 2010 "Situatie Dierenpark Emmen" ondermeer het volgende over op:

 

Citaat:

 

"Onder personeel is geen 'sense of urgency' waardoor het commercieel bewustzijn ontbreekt.

Het bestaansrecht van DPE wordt als vanzelfsprekend ervaren evenals de gevraagde

financiële steun."

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

Vraag 1:

 

Heeft het college aan de directie van het dierenpark aangegeven of de indruk gewekt dat niet alle aanbevelingen van UNO hoefden te worden opgevolgd? Zo ja, waarom is de raad hierbij gepasseerd? Zo nee, hoe kan het dat het advies van UNO over de toegangsprijzen niet is opgevolgd?

 

Vraag 2:

 

Heeft het college al gereageerd naar het dierenpark dat het hanteren van een afwijkende toegangsprijs voor DPE NEXT, anders dan het genoemde maximum van het Raadsbesluit van 16 december 2010 (= Advies UNO), niet is opgevolgd en dat daar alsnog aan moet worden voldaan? Zo ja wat was de reactie van het college? Zo nee, waarom heeft het college nog niet gereageerd?

 

De directie van het dierenpark  / projectleider DPE NEXT,  heeft een toelichting gegeven over de gehanteerde toegangsprijs van € 30,- bij DPE NEXT 7.0.  In een herhaling van deze toelichting zijn wij als BGE niet geïnteresseerd bij de beantwoording van onze vragen. Waar het ons hier om gaat is het afwijken van gestelde kaders in raadsbesluiten, zonder dat daar met de raad overleg over is gevoerd. Iets wat hopelijk de gehele raad als een kwalijke zaak ervaart.

 

Graag zouden wij zo spoedig moegelijk antwoord willen hebben op onze vragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

Fractie voorzitter  BGE