Onderwerp: Beletten spreken Wakker Emmen door commissievoorzitter in commissievergadering van 12 mei 2011  

 

Geachte leden van het Presidium,

 

De gemeenteraad kent vanaf maart vorig jaar 11 verschillende partijen die door de burgers van Emmen zijn gekozen. De aanwezigheid van 11 verschillende partijen betekent dat er veelal ook 11 verschillende geluiden te horen zijn of te horen zouden moeten zijn. Zowel in de politieke arena als buiten de politieke arena. Hier voldoende ruimte aan geven in de politieke arena is een belangrijke taak van het Presidium.

 

 

Wij betreuren het dan ook dat in de laatste commissievergadering door commissievoorzitter Jan Dijkgraaf de fractie van Wakker Emmen is belet om te speken.

 

Als eerste willen wij opmerken dat geen enkele partij kritiek uitte op de bijdrage van Wakker Emmen, maar het ging om een eigenhandige beoordeling en ingreep van de commissievoorzitter.

 

Voorts zien wij in door Wakker Emmen uitgesproken woorden weinig politiek schokkends en zeker niet iets wat niet door de beugel zou kunnen in een commissievergadering of raadsvergadering. In het verleden heeft BGE het woord vriendjespolitiek ook meerdere malen in de mond genomen en de opmerking van Wakker Emmen over wethouders die er volgens hen alleen zouden zitten voor eigen belang of eigen carrière vallen wat ons betreft in dezelfde categorie. Deze opmerking van WE was ook nog eens naar aanleiding van een passage in de nota die werd besproken.

 

De uitleg  die commissievoorzitter Jan Dijkgraaf heeft gegeven over zijn handelswijze dat het niet om 1 opmerking of 1 woord ging maar om een optelsom vinden wij weinig  steekhoudend. De 2 zaken waar hij een probleem van maakte zijn volgens ons onvergelijkbare grootheden.

 

De ene opmerking had betrekking op de bestuurders en de andere was een kwalificatie die Wakker Emmen gaf aan plannen hen ideeën van het college. De enige optelsom die dan nog wel een verklaring zou kunnen zijn van commissievoorzitter Jan Dijkgraaf, is dat er sprake is van persoonlijke frustraties van de commissievoorzitter. Persoonlijke frustraties en rancune jegens personen in de politiek zijn begrijpelijk en zullen er altijd blijven, maar zouden geen rol mogen spelen bij het technisch voorzitten van vergaderingen.

 

Wij kunnen ons wel voorstellen dat personen en partijen niet blij waren met de opmerkingen van Wakker Emmen. Echter bij 11 verschillende meningen is dit nu eenmaal een onderdeel van het politieke bedrijf waar je tegen een stootje moet kunnen. Wij kunnen het opstappen uit de commissievergadering van de fracties van Wakker Emmen en de DOP begrijpen, maar betreuren hun handelswijze wel en hadden liever gezien dat ze het inhoudelijke debat met het college en andere partijen toch waren aangegaan.

 

Ter herinnering willen wij nog de volgende opmerkingen aanhalen die in het recente verleden in de raad of in de commissies zijn gemaakt door leden van het college.  "Wie niet voor de huidige Atalanta plannen is accepteert als het ware dat het dierenpark een veredeld hertenkamp wordt" en "Emmen heeft geen toekomst zonder dierenpark". Deze opmerkingen of opmerkingen van vergelijkbare strekking, zijn ook door het Presidium geaccepteerd, terwijl ze geen bijdrage leveren aan een inhoudelijk debat over het Atalanta project. Dergelijke opmerkingen zetten ook de tegenstemmers automatisch in een zeer negatieve hoek  en doen volgens ons geen recht aan de argumenten die de partijen hebben en hadden om tegen de Atalanta plannen te stemmen.

 

Er zijn het laatste jaar veel problemen boven water gekomen zoals: Schuldhulp, dierenpark, foutieve aanbestedingen, boekhoudkundige fouten, arbeidsconflicten met ambtenaren, naheffing van de belastingdienst etc. Het politieke beeld dat voor de burgers van Emmen nu ontstaat door de actie van commissievoorzitter Jan Dijkgraaf, is dat de politiek de problemen liever verzwijgt dan er over praat en debatteert. Dit beeld is misschien niet geheel terecht, maar wordt wel steeds meer een gegeven en dit beeld is zeer schadelijk voor de gehele Emmense politiek. Wij hopen dan ook dat u zich hier bewust van bent en onze zorg in deze deelt. 

 

Graag zouden wij van u dan ook op korte termijn een reactie willen hebben op de handelswijze van commissievoorzitter Jan Dijkgraaf in de commissievergadering van 12 mei 2011 richting Wakker Emmen en wat u gaat doen om er voor te zorgen dat alle partijen weer het gevoel krijgen dat ze politiek kunnen zeggen wat zij vinden dat ze politiek moeten zeggen. Op dit moment hebben wij namelijk ook niet meer het gevoel dat wij alles kunnen zeggen wij over bepaalde onderwerpen zouden willen zeggen. Dit bekent echter niet dat wij er voor zullen kiezen om ons dan stil te houden. Ook ons rest dan niets anders dan een conflict met het Presidium te accepteren. Toch hopen wij dat het niet zo ver zal komen.

 

In afwachting van uw reactie.

 

Hoogachtend,

 

 

Wim Halm Fractievoorzitter BGE