28 April 2011

Voorzitter,

 

Met de actualisatie van de beleidskaders schuldhulp worden de aanbevelingen overgenomen uit de Quick Scan. Wij hopen dat dit voldoende is om de problemen op te lossen, maar alleen de praktijk zal leren of dit ook daadwerkelijk zo is. De uitleg van mevrouw Jungmann in de commissievergadering was helder en duidelijk.

 

BGE heeft begrepen dat schrijnende gevallen niet buiten de boot zullen vallen. Mochten wij dit verkeerd begrepen hebben dan horen wij dit nog graag van de wethouder?

 

BGE is zeer ingenomen met het feit dat er goede afspraken met Sedna en het Leger de Heils gemaakt gaan worden.

 

En wat de privatisering betreft: BGE heeft hier bedenkingen bij en  maant dan ook tot grote voorzichtigheid. Wel kunnen wij instemmen met een onderzoek  hiernaar.

De heer Leutscher melde het al in de commissie dat het te verwachten is dat het aantal mensen in de schuldhulp nog  fors zal toenemen de komende jaren. Vandaag werd hier ook melding van gemaakt in het nieuws.

 

Wij zouden het college dan ook willen verzoeken: "Als het de komende maanden toch anders loopt dan allemaal verwacht met de verwachtte aantallen, de bezuinigingen niet gehaald kunnen worden,  komt u dan tijdig naar de raad toe. Het onderwerp is er te belangrijk voor.

 

BGE kan zich vinden in het voorstel.