28 April 2011.

 

3. Aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning is vereist

 

Voorzitter,

Het aanwijzen van categorie en van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning is vereist klink voor ons mooier dan het in werkelijkheid is.

Door de nieuwe wetgeving, zoals de Wabo en de Crisis- en Herstelwet, is een vergelijkbaar instrument als de vroegere vrijstelling ex art 19 WRO weer mogelijk geworden. Met vrijstellingen kon toen soepel worden ingespeeld op initiatieven van derden, die niet in het bestemmingsplan pasten.

 

BGE is van mening dat met dit voorstel de nadruk op tijdwinst wordt gelegd van 8 weken, maar voor BGE ligt hier ook de mogelijkheid om het mandaat weer bij de raad neer te leggen. Helaas kiest het college hier niet voor. Bij de oude art 19 procedure had het college het mandaat voor vergunningverlenging van postzegelplannetjes. BGE had hier toen ook ook moeite mee en had liever gezien dat de raad deze bevoegdheid had.

 

BGE is van mening dat het college de Wabo gewoon moet gaan uitvoeren en na een jaar met een evaluatie naar de raad moet toekomen.  Als er dan aanleiding voor is kan men alsnog met een lijst met eventuele categorieën komen.

 

BGE is daarom tegen dit voorstel.