Vragen ex art. 38 Reglement van orde der gemeenteraad Emmen.

 

Onderwerp:  Sportlandgoed Swartemeer.

                 

Geachte  College,                         

 

BGE heeft geprobeerd  om via ambtelijke weg snel antwoord te kunnen krijgen op een aantal vragen over sportlandgoed Swartemeer.

 

Per mail van 22 december 2010 is toen onderstaande gevraagd aan het college:

Gaarne zou ik van u willen weten of  er reeds eerdere verzoeken zijn geweest als het gaat om handhaving zoals aan gegeven in de brief van 20 december 2010 en wat u daarmee heeft gedaan?Ook is BGE reeds eerder benaderd door de heer Germes met het verzoek tot handhaving, maar ik heb hem door verwezen naar de gemeente.

 

Klopt het dat er niet gereageerd word op verzoek tot handhaving van de heer Germes ?   

Er ligt een uitspraak van de raad van State dat er in het voorste gedeelte van het pand niet gebruikt mag worden voor horeca. Waarom is op 5 november door de gemeente toch gebruikt gemaakt van deze locatie Sportlandgoed.  (feestavond personeel vereniging)

 

Contactpersoon  van de gemeente is de heer J.Harms (afdeling handhaven)

Met vriendelijke groet,

Wim Halm

Fractie voorzitter  BGE


 

Helaas hebben wij nooit antwoord ontvangen, daarom willen wij via deze officiële weg de volgende vragen indienen.  

Omdat BGE geen antwoorden op de gestelde vragen per e-mail heeft ontvangen, daarom  nu langs deze weg art 38 vragen.

 

Vraag 1:

Wat is de redenen dat de brief van 20-12-2010 van de heer Germes niet direct als ingekomen stuk gericht aan het college en de raad op de agenda is geplaatst, maar pas in maart?

 

Vraag 2:

Waarom is deze brief niet als bijlage opgenomen bij de ingekomen stukken, zodat de raad zich van de inhoud op de hoogte kan stellen?

 

Vraag 3:

Klopt het dat er niet gereageerd word op verzoek tot handhaving

van de heer Germes ?   

 

Vraag 4:

Welke inspanningen tot handhaving heeft het college tot nu toe genomen, na de uitspraak van de Raad van State dat het voorste gedeelte van het pand niet gebruikt mag worden voor horeca?

 

Vraag 5:

Waarom is, gelet op de uitspraak van de Raad van State,  op 5 november 2010 door de gemeente toch gebruikt gemaakt van de locatie Sportlandgoed Swartemeer?  (feestavond personeelsvereniging)

 

 

Graag zouden wij zo spoedig moegelijk antwoord willen hebben op onze vragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

 

Fractievoorzitter  BGE

 


 

Bijlage: brief van de heer Germs van 20 december 2010

 

F.J.Germes

Verl.van Echtenskanaal N.Z. 6

7894 EA  Zwartemeer

20-12-2010

Onderwerp; Handhaving sportlandgoed

 

Geacht College/ Gemeenteraad

 

Op 18 juni 2008 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing genomen voor wat betreft een gedeelte van het plandeel met de bestemming “ Sportlandgoed’ en de aanduiding  “horeca” op het sportlandgoed Swartemeer.

Hierin werd het zuidelijke gedeelte van het gebouw de goedkeuring onthouden van het onder II.

Bedoelde plandeel; dit valt buiten de bestemmingsplan wijziging.

bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het besluit voor zover dit onder II.

Is vernietigt.

Dit houdt in dat er in het zuidelijke deel van het gebouw geen Horeca activiteiten mogen plaats vinden.

Ik verbaas mij dan ook over het feit dat de Gemeente Emmen hun personeelsfeest, 5 november 2010 houdt in o.a. het gedeelte waarvan de goedkeuring is onthouden.

Dat hierbij ook het gehele College van B&W aanwezig was, terwijl die op de hoogte waren van de beslissing van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Schijnbaar vind dit College dat men onder en boven de wet staat en dat men zich van uitspraken van de Raad van State niets hoeft aan te trekken. Dat dit niet de eerste keer is waarbij deze ondernemer de regels aan zijn laars lapt moge duidelijk zijn, en ongetwijfeld zal dit ook met de kerst weer het geval zijn.

Ik wijs u er dan ook op dat u als bestuursorgaan een beginselplicht heeft om hier handhavend tegen op te treden.

Om de situatie nog weer eens duidelijk te maken heb ik enkele kaarten bij gevoegd; kaart 1t/m4 uiteraard word nu ook het openbaar ministerie op de hoogte gebracht van de gang van zaken op dit zogenaamde Sportlandgoed. En de onwil van de Gemeente Emmen om hierin niet hun handhavende verantwoording te nemen. Ik hoop dat ik u voldoende heb ingelicht en zie graag uw reactie tegemoet.


Vriendelijke Groet,

F.J.Germes