(Vervolgvragen op de vragen van 31 augustus)

 

Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

 

Geacht college,

 

BGE heeft behoefte om naar aanleiding van de  1 oktober (10.085190) door het College "beantwoorde" vragen van BGE van 31 augustus (10.072527) vervolgvragen te stellen.

 

Toch willen wij eerst even stilstaan bij de irritaties van onze kant over beantwoording van de vragen door het college in de afgelopen periode en de beantwoording van de vragen over de Pottendijk in het bijzonder.

 Als fractie zijn wij teleurgesteld over de wijze waarop u onze vragen heeft beantwoord over de Pottendijk. Uw antwoorden hebben soms weinig tot niets met de gestelde vraag te maken. Stelde burgemeester Bijl bij de begrotingsvergadering van 4 oktober 2010 de verruwing van de politiek, de normen en waarden en de omgangsvormen tussen raad en college en raadsleden onderling aan de orde, misschien is het goed als het college ook eens nadenkt over haar eigen rol in de verruwing en zich eens verdiept in het principe van actie en reactie. Het gedrag van het college roept de laatste tijd bij onze fractie namelijk steeds meer irritatie op. Het niet en / of  slecht beantwoorden van vragen (Schriftelijk en mondeling in commissie en raad) door het college en de houding hierbij maakt op ons een "arrogante" indruk en geeft ons als fractie het gevoel niet serieus genomen te worden. Wij zouden ons goed kunnen voorstellen dat de wijze van (niet) beantwoording door u als college bij meer fracties dan alleen de fractie van BGE irritaties oproept. Dus ons advies is: College denk er eens over na of uw gedrag niet één van de mede oorzaken is van de verruwing van de Emmense politiek.

Dan nu de vervolgvragen over de Pottendijk.

 

Controle illegale permanente bewoning / principeverzoek legaliseren permanente bewoning

 

U geeft aan doorlopend gecontroleerd te hebben, maar geeft niet aan wat de controles hebben opgeleverd. U verwijst niet naar uw eigen bevindingen, maar naar een ingediende aanvraag betreffende een principeverzoek voor het legaliseren van woonruimte. Tussen start van uw eerste controle en de ingediende aanvraag zit meer dan een jaar tijd.

 

Vraag 1a:

Wat hebben uw doorlopende controles tussen 11 oktober 2007 en 24 november 2008 opgeleverd? En zijn er overtredingen geconstateerd en zo ja welke acties zijn daarop ondernomen, welke sancties zijn er opgelegd en welke bewijzen zijn er van de overtredingen?

Vraag 1b:

Wat moeten wij onder doorlopende controle verstaan in dit geval? Graag een volledige omschrijving / beschrijving van wat deze in dit geval hebben ingehouden?

Vraag 1c:

Is er door de gemeente in tussen 11 oktober 2007 en 24 november 2008 geconstateerd dat er sprake was van illegale bewoning? Zo ja welke acties zijn er door de gemeente ondernomen?

Vraag 2a:

Wat is de reden dat het college bijna 2 jaar nodig heeft gehad om op het principeverzoek voor legalisering woonruimte te reageren en een besluit te nemen?

Vraag 2b:

Wat is de reden geweest dat het college het verzoek heeft afgewezen?

Vraag 2c:

Welke afspraken zijn er gemaakt met de illegale bewoner vanaf het moment van zijn aanvraag voor legaliseren woonruimte tot het moment van beslissen door de gemeente?  En hoe zijn deze afspraken gemaakt? (Mondeling / schriftelijk of anders)

Vraag 2d:

Zijn er bij de afwijzing van 21 juni 2010 sancties en termijnen gesteld? En zo ja welke zijn dit?

Vraag 2e:

Is er volgens het college op dit moment nog sprake van illegale permanente bewoning? Zo ja, wat doet het college op dit moment op deze situatie te beëindigen?

 

Camperplaatsen / kamperen en overnachten

Volgens onze informatie wordt er al jarenlang op grote schaal in kampeermiddelen / campers overnacht op de terreinen Pottendijk en wel voor meerdere opeenvolgende nachten. Daarvan is volgens u nooit melding gemaakt noch is er ook nooit toeristenbelasting over betaald. U verwijst hierbij naar de APV. In de APV en de artikelen waar u naar verwijst gaat het echter over parkeren van o.a. campers en niet over het overnachten in campers. Uw uitleg suggereert nu dat voor overnachten in o.a. campers niets geregeld hoeft te worden zolang het maar kortdurend is en er hoeft dan ook geen toeristenbelasting te worden betaald en te worden afgedragen. Dit geldt dan voor 14 dagen aaneengesloten in de zomermaanden en 5 dagen aaneengesloten in de wintermaanden. Het lijkt ons wenselijk dat als dit voor de Pottendijk het geval is dat dit dan ook van toepassing is voor andere overnachtingplaatsen in de gemeente Emmen. Ons is dit niet duidelijk.

 

Vraag 3a:

Betekent de uitleg van het college dat er voor kortdurende overnachting in o.a. campers en caravans in de gemeente Emmen geen vergunningen hoeven worden afgegeven, zolang er maar kortdurend wordt overnacht? Zo ja, wordt dit beleid dan ook voor alle andere overnachtingplaatsen als zodanig uitgevoerd? Zo nee, waarom niet, welke beleid wordt wel uitgevoerd en waarom is de Pottendijk dan een uitzondering?

Vraag 3b:

Betekent de uitleg van het college dat er voor kortdurende overnachtingen in o.a. campers en caravans in de gemeente Emmen geen toeristenbelasting hoeft te worden betaald en afgedragen? Zo ja, wordt dit beleid dan ook voor alle andere overnachtingplaatsen als zodanig uitgevoerd? Zo nee, waarom niet, welke beleid wordt wel uitgevoerd en waarom is de Pottendijk dan een uitzondering?

Vraag 3c:

Hoe is de controle voor de toeristenbelasting geregeld? Vinden er in het kader van de toeristenbelasting  controles plaats van plaatsen waarin in o.a. campers en caravans wordt overnacht?

Vraag 3d:

Welk bedrag heeft de gemeente Emmen in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 ontvangen aan toeristenbelasting van plaatsen waar in campers en caravans werd overnacht?

Vraag 3e:

Op welke plaatsen in Emmen is in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 langdurig overnacht in campers en caravans? En is er bij deze plaatsen / locaties sprake van een vergunning voor langdurige overnachtingen?

 

 

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

 

Wim Halm