Van: Wim Halm
Verzonden: zondag 10 oktober 2010 11:02
Aan: Cees Bijl
Onderwerp: Vragen kamperen Pottendijk

 

Uw kenmerk 1058190

Emmercompascuum 10 oktober 2010

 

Geachte heer Bijl,  

 

Gaarne wil ik uitleg over de inhoud van bovengenoemde brief.

 

Zie antwoord 3 B van het document 1058190

Sinds wanneer valt illegaal kamperen onder art. 4.10 ( kampeervoertuigen op de weg ) art. 4.11

( reclamevoertuigen op de weg )  art. 4.12 ( vrachtwagens op de weg ) van de APV?

Volgt hier uit dat ook  ik elk weekend 10 kampeervoertuigen op mijn terrein kan laten kamperen voor maximaal 5 dagen per kampeermiddel?

Het spreekt vanzelf dat ik met de vragen doelde op de eventuele illegaliteit van het veelvuldig en massaal kamperen op de Pottendijk terreinen buiten de daarvoor aangewezen kampeerterreinen.

Is het ook deel van het beleid dat ambtenaren zoveel mogelijk moeten doen alsof ze de vragen van gemeenteraadsleden niet begrijpen?

Of is het nivo gewoon zo laag?

 

Vraag 3a gaat dus niet over parkeren maar over camperplaatsen zoals ook uit de samenhang van de vragen voor de goede lezer wel moet blijken.

 

U hebt de brief ondertekend en dus zult u mij per mail wel even uit kunnen leggen hoe het een en ander volgens u in elkaar steekt.

 

Met vriendelijke groet

 

Wim Halm

 


Emmer-Compascuum 7 november 2010

 

Geachte heer Bijl,

 

Hierbij spreek ik mijn ongenoegen uit over de gang van zaken omtrent mijn schriftelijke vragen. Reeds vanaf 31 augustus 2010 zijn mijn vragen in bezit van uw staf  (uw kenmerk 10085190). Op 1 oktober j.l. zijn de vragen beantwoord maar zoals ik u per mail (10 oktober 2010) heb laten weten was ik zeer teleurgesteld in de beantwoording. Zie brief hieronder vermeld. Wij zijn bijna 4 weken verder en ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op mijn mail aan u.

 

Het valt mij zeer van u tegen dat u mijn opmerkingen  en vragen over de zeer ergerniswekkende beantwoording van de art 38 vragen 4 weken gewoon op zijn beloop laat. Ik verwacht van u actieve druk op de ambtenaren opdat onmiddellijk de nodige correctie op de beantwoording zoals ik dat voorstelde wordt uitgevoerd! Ik verzoek u nogmaals om binnen 5 werkdagen (vanaf 8 november) te reageren daar ik mij anders genoodzaakt voel om dit voor te leggen aan de klachtencommissie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

Fractievoorzitter BGE

 


 

Aan de heer W.W.W. Halm

Braam 9

7881 NA EMMER-COMPASCUUM

Dienst Beleid

onderwerp Vragen ex. artikel 38 RvO


afdeling PMT Emmen, 10 november 2010

Geachte heer Halm,

U hebt vragen gesteld naar aanleiding van de beantwoording van uw vragen ex. artikel 38 RvO inzake de Pottendijk. De beantwoording van deze vragen is binnen de termijn uit het Reglement van Orde afgedaan.

U hebt in uw mailbericht d.d. 10 oktober 2010 aan burgemeester Bijl aangegeven nog op een aantal punten verduidelijking te willen ontvangen. De gebruikelijke gang van zaken is echter dat u in de gelegenheid bent om het presidium te vragen dit onderwerp te agenderen ter bespreking in de commissie Wonen & Ruimte.

Wij raden u derhalve aan de hiervoor geëigende procedure te volgen.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en ook uw mailbericht van 7 november 2010 hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,