Beantwoording vragen ex art. 38 RvO Raad


afdeling.  PMT
Emmen, 1 oktober 2010

Geachte leden fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen,

In antwoord op de schriftelijke vragen die door de leden van de fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen per brief zijn ingediend op 31 augustus 2010 ex art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk antwoorden wij u als volgt:

 

Vraag 1: Heeft het college de laatste jaren gecontroleerd of er sprake is van permanente bewoning op de Pottendijk? Zo ja, hoe, wanneer en hoe vaak heeft de controle plaatsgevonden en wat waren de bevindingen? Zo nee, waarom heeft er na signalering van BGE over het probleem nog geen controle plaatsgevonden?

Antwoord: Er is vanaf 11 oktober 2007 doorlopend gecontroleerd of er sprake is van permanente bewoning op de Pottendijk. Op 24 november 2008 is er een principeverzoek ingediend voor het legaliseren van woonruimte. Dit verzoek is op 21 juni 2010 per brief afgewezen. In beantwoording van het principeverzoek dd 21 juni 2010 is tevens aangegeven dat illegale bewoning dient te worden gestaakt. In reactie hierop heeft betrokkene op 8 juli 2010 aangegeven gehoor te zullen geven aan het bovengenoemde.

Vraag 2a: Wat is op dit moment de visie van de gemeente op de recreatiemogelijkheden bij de Pottendijk?

Antwoord: De visie van de gemeente en de ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied Pottendijk zijn vastgelegd in het huidige bestemmingsplan voor dit gebied. Dit is het vigerend beleid.

Vraag 2b: In welk document is deze visie vastgelegd en wanneer is dit officieel besloten?

Antwoord: De vigerend bestemmingsplannen zijn "84.250 - buitengebied Gemeente Emmen - vastgesteld op 16 juli 1987", "91.134 - buitengebied Gemeente Emmen gedeeltelijke wijziging - vastgesteld op 19 november 1991" en "89.034 - buitengebied Gemeente Emmen $"* gedeeltelijke wijziging - vastgesteld op 9 mei 1989 ". Daarnaast is er door het College van B&W in juni 2009 een besluit genomen inzake een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied Pottendijk. Dat onderzoek is nu gaande en wordt gerelateerd aan binnengekomen initiatieven. De gemeenteraad zal over de uitkomsten te zijner tijd worden geïnformeerd.

Vraag 3a: Is er in deze visie over Pottendijk iets geregeld over camperplaatsen? Zo ja, wat is hierover geregeld?

Antwoord: Het kortdurend parkeren van campers is binnen de gemeente Emmen geregeld in de APV. Dit betreft eveneens het parkeren ten behoeve van recreatief verblijf op een privéterrein.

Vraag 3b: Heeft de gemeente Emmen vergunningen voor camperstaanplaatsen en/of de aangebrachte voorzieningen voor deze camperstaanplaatsen bij de Pottendijk verleend? Zo ja. wanneer heeft dit plaatsgevonden, en om hoeveel staanplaatsen voor campers gaat het dan en om welke voorzieningen gaat het?

Antwoord: Het kortdurend parkeren van campers is binnen de gemeente Emmen geregeld in de APV. In artikel 4.10, 4.11 en 4.12 staan de bepalingen vermeld. Indien de eigenaar van een kampeervoertuig zich houdt aan de bepalingen zoals gesteld in genoemde artikelen is kamperen toegestaan en is er geen vergunning nodig.

Vraag 3c: Hoeveel overnachtingen zijn er gemeld bij de afdeling belastingen van de gemeente in verband met de toeristenbelasting in 2006, in 2007, in 2008 en in 2009?

Antwoord: Er is in de genoemde jaren bij de afdeling belastingen geen sprake geweest van de melding van overnachtingen danwei betaling van toeristenbelasting over eventuele overnachtingen.

Vraag 4: Wat is op dit moment de stand van zaken van het verzoek aan de gemeente tot medewerking van de gemeente aan de aanvraag van de heer Thedinga voor de realisatie van "Test Track Thedinga"?

Antwoord: Er is op 16 juni 2008 een principeverzoek ingediend voor medewerking aan de realisatie van "Test Track Thedinga". Op 4 september 2008 is er een positief besluit genomen inzake dit principeverzoek. Hierna is de ruimtelijke procedure opgestart voor

een wijzigingsplan ex-artikel 11 (WRO oud). Het College van B&W heeft op 14 april 2009 het plan vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op 18 juni 2009 het plan goedgekeurd. Het plan is op 19 maart 2010 onherroepelijk geworden. Op basis van dit wijzigingsplan wordt rechtstreeks de mogelijkheid geboden voor de aanleg van het Test Track en kan de bouwvergunningprocedure worden doorlopen.

We vertrouwen erop u met een en ander voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,