Geachte heer Halm,

Bij brief van 19 augustus 2010 heeft u, op grond van artikel 38 Reglement van Orde, vragen gesteld met betrekking tot "Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel".

Hieronder volgt de beantwoording.

 

Vraag 1: Heeft er vanaf januari 2009 handhaving/controle plaatsgevonden op de vastgestelde regels voor de perifere detailhandel en hoe vaak is dit gebeurd (per maand, per kwartaal of anders)?

Antwoord: Er zijn op 8 juli 2009 en op 2 februari 2010 controles uitgevoerd bij de Praxis, Gamma en Karwei aan de Nij bracht te Emmen.

Vraag 2a: Op welke wijze heeft handhaving/controle plaatsgevonden?

Antwoord: Wij hebben geïnventariseerd hoeveel vloeroppervlakte in gebruik was voor de verkoop van goederen die op de grijze en zwarte lijst voorkomen.

Vraag 2b: Hebben de winkeliers meegewerkt aan de controle door het overleggen van (delen) van de boekhouding/administratie?

Antwoord: Er is alleen getoetst aan de maximaal toegestane verkoopvloeroppervlakte voor producten die op de grijze en zwarte lijst voorkomen (15 % van het verkoopvloeroppervlak met een maximum van 150 m2). Door de uitkomst van deze toetsing was er geen noodzaak tot nadere controle van de boekhouding.

Vraag 2c: Wat waren de bevindingen van de handhaving/controle?

Antwoord: Geen overtredingen geconstateerd.

Vraag 2d: Indien er overtredingen zijn geconstateerd. Zijn er hierbij sancties opgelegd en zo ja welke sancties?

Antwoord: Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Emmen
de gemeentesecretaris,                                              de burgemeester,