Bij de kadernota heeft BGE aangegeven dat het college de Wittebroodsweken wat had verlengd en dat er daarom geen kadernota lag waar een discussie over gevoerd kon worden. Toen ik 2 bezuinigingsvoorstellen las kreeg ik echter het idee dat het voorgaande college 4 jaar lang wittebroodsweken heeft gehad.

Op pagina 132 van de bezuinigingen staat dat er geld te besparen is door de uitgaven voor het Persoons Gebonden Budget hulp bij het huishouden te gaan controleren.

 

Op pagina 181 van de bezuinigingen staat dat er tot nu toe maar een beperkte controle plaatsvindt op de zorguren hulp bij het huishouden van de zorgaanbieders en dat voorgesteld wordt om 100% te gaan controleren. Aan hulp bij het huishouden gaf de gemeente Emmen de laatste jaren tussen de 15 en 17 miljoen Euro per jaar uit. BGE vindt het dan ook onvoorstelbaar dat deze uitgaven niet worden gecontroleerd en dat hier nooit een goed controleerbaar (efficiënt) systeem voor is bedacht. Vaak wordt in dit huis geroepen dat we ondernemend moeten zijn als overheid, maar neemt u van mij aan dat ondernemers hun rekeningen wel controleren voordat zij deze betalen.

 

Onze vraag is dan ook:

 

  1. Hoe kan dit?
  2. En zijn er nog andere uitgaven in dit huis die nooit worden gecontroleerd?

 

Wat is er gedaan met de opmerkingen van BGE bij de kadernota.

 

Bij de kadernota heeft BGE een aantal ideeën aangekaart voor het college om te bezuinigingen. Het gaat dan om:

 

  • Vereenvoudiging en vermindering van regelgeving
  • Vermindering van het aantal ambtenaren
  • Inzicht in besteding en effecten van subsidies

 

BGE is van mening dat het college hier te weinig mee heeft gedaan. Om vandaag nogmaals deze punten te benadrukken lijkt ons weinig zinvol, het gaat vandaag om de begroting die voorligt. Als het om de vermindering van het aantal ambtenaren gaat en om inzicht in de besteding en effecten van subsidies hebben wij via het persbericht van de CDA fractie vernomen dat zij deze kritiekpunten min of meer delen. Hopelijk doet het dualisme vandaag verder zijn werk. Tegen wethouder Jumelet zou ik willen zeggen: "Stop na vandaag met het gebruiken van het werkwoord Muggen", want het college laat met deze begroting zien het werkwoord niet te begrijpen of niet te willen begrijpen.

Wij zullen het college vandaag niet het verwijt maken dat het verkiezingsprogramma van BGE niet wordt uitgevoerd. Zo werkt dat niet in een democratie, al weet ik niet of alle oppositiepartijen in de Tweede kamer dit vorige week ook hadden begrepen. Wel wil BGE in het kort bij een aantal onderwerpen stilstaan. 

 

Wat losse opmerkingen over de begroting

 

Pro.1 blz. 23 Ophogen leges.

De stijging van legeskosten is op zich niet onoverkomelijk, maar draagt wel bij aan een lastenverzwaring, in plaats beperking van de lastendruk.

 

Pro.1 blz. 28. Digitaal communiceren.

Waarom is het nog steeds niet mogelijk om als raadslid de antwoorden op je  schriftelijke vragen digitaal te krijgen?

 

Pro.2 blz. 31 Beleidsadviseurs.

Onder druk van noodzakelijke bezuinigingen wordt gekeken of er efficiëntie winst te realiseren is door beleidsadviseurs breder in te zetten. Wij willen het college op het hart drukken om dit te altijd te doen en niet alleen in tijd van bezuinigingen.

 

Pro.3 blz. 41 Duikteams in Drenthe

De inzet van een Emmens duikteam in andere Drentse gemeenten wordt nu niet door belast.

Ook dit had zonder bezuinigen geregeld moeten worden dat alle kosten onder de deelnemende gemeenten opgebracht horen te worden.

 

Pro.4 blz. 47 Verbetering bedrijfsvoering leerplicht.

Dit mag u ook zonder toestemming van de raad gewoon uitvoeren.

 

Pro.5 blz. 59 Gemeentelijke rioleringsplan  GRP.

Het rioleringsplan is aangenomen maar dat houdt wel in: een lasten verzwaring.

BGE is van mening dat u dit eerlijk moet melden naar de burgers. Met de term kostendekkend weten burgers nog niet dat de lasten in 2010 met 30 euro stijgen en in 2012 met 60 euro.

 

Pro.6 blz. 72  Maatregelen beleid WWB.

 

BGE kan zich vinden in een strenge controle

 

Pro.6 blz. 75. Versoberen stimuleringsregeling.

De stimuleringsregeling mag volgens BGE niet beperkt worden. Hij is niet voor niets in het leven geroepen.

 

Pro.6 blz. 78 Bijstandsnorm schuldhulpverlening

BGE hikt zwaar aan tegen een dergelijke inkomenstoets. BGE wacht liever op het voorstel; van de Tweedekamer, over de nieuwe wet op de schuldhulp

 

Pro.8 blz. 101 Minder coördinatoren.

Dat mag u ook zonder toestemming van de raad gewoon uitvoeren.

 

Pro.9 blz. 122   Bezuinigingen openbaar groen.

Openbaar groen is een visite kaartje van de gemeente Emmen en BGE vindt dat de budgetten van de EOP hier niet op deze wijze voor gebruikt hoeven te worden. Kwaliteitsniveau handhaven want gevoelsmatig is het al slecht gesteld met het onderhoud.

  

Pro.10 blz. 124    Het zorgloket.

Dit is wel heel zorgelijk dat mensen die een beroep doen op WMO ondersteuning alleen in Emmen terecht kunnen. Het besluit om het wel te doen is in 2009 genomen. En om dit nu alweer terug te draaien vindt BGE geen goede zaak.

  

Pro.10 blz. 127-128- 129  Hulp bij het huishouden

Het college loopt te pronken met de goede Wmo rapportcijfers, maar wil nu toch wel erg hard bezuinigingen. BGE vindt dit niet verstandig.

 

Het Atalanta project

 

BGE zou graag zien dat er opnieuw werd nagedacht over de verhuizing van het dierenpark en dat van de volgende 5 mogelijkheden de voor- en nadelen inzichtelijk zouden worden gemaakt.

 

1.   Het dierenpark als een veredeld hertenkamp voortzetten.

2.   Het dierenpark op de huidige locatie voortzetten met alleen een grote             onderhoudsbeurt en kleine vernieuwingen.

3.  Het dierenpark op de huidige locatie voortzetten met een aantal grote vernieuwingen.

4.  Het dierenpark verplaatsen naar de Es, maar nieuwbouw niet te grootschalig maken.

5.  Het dierenpark verplaatsen naar de Es en het uitvoeren volgens de nu voorliggende plannen.

 

Zoals het nu gaat hebben wij de angst dat we straks en geen dierenpark meer hebben en geen nieuw theater zullen krijgen.

 

Een waarschuwing aan het college

 

BGE is al jaren voorstander van een hard sanctiebeleid als er misbruik gemaakt wordt van sociale voorzieningen. Het college gaat hier meer door en scherpt de boel zelfs verder aan.

Toch is een waarschuwing op zijn plaats. Het moet in Emmen niet zo worden dat als gewone man iets fout doen er keiharde maatregelen worden genomen, maar dat de rode loper uitgaat als je tot de Emmense elite behoort en om miljoenen komt vragen bij de gemeente, omdat je bij je bedrijf alles fout hebt gedaan wat je maar fout kunt doen. Ja ik bedoel hiermee het dierenpark.

 

Communicatie naar de burgers

De pagina over de begroting en de bezuinigingen in de Zuidenvelder van vorig week vindt BGE een voorbeeld van slechte informatie /communicatie. Wij willen het college dan ook vragen om haar maatregelen duidelijker en eerlijker voor het voetlicht te brengen. Bij de manier waarop dit nu is gebeurd lijkt het wel of de begroting een geheim stuk is voor de burgers.

 

Over de 5% korting op de subsidies staat er niets vermeld.

Over beperking van de doelgroep schuldhulp staat er niets vermeld.

Over de verhoogde lasten voor sportclubs staat er niets vermeld.

Over de verhoging van de rioolretributie staat er niet hoeveel die omhoog gaat.

Over de 15% korting op hulp bij het huishouden staat er niets vermeld.

Over beperken van de doelgroep voor de stimuleringsregeling staat er niets vermeld.

Dit zijn maar een paar voorbeelden.

BGE vindt dit een belediging naar de burgers van Emmen.

 

Verkiezingsbeloftes van PvdA, CDA en VVD.

 

BGE heeft het krantenartikel van het DvhN er nog eens bijgehaald waarin partijen voor de verkiezingen van 3 maart 2010 aangaven waarop bezuinigd kon worden en waar niet op bezuinigd kon worden.

 

Volgens de PvdA mocht er niet bezuinigd worden op de volgende 3 zaken:

Armoede- en werkgelegenheidsbeleid,zorg (WMO), onderwijs en welzijnsvoorzieningen

 

Volgens het CDA mocht er niet bezuinigd worden op de volgende 3 zaken:

Sociaal- en minimabeleid, veiligheid, onderhoud wegen en openbaar groen.

 

Volgens de VVD mocht er niet bezuinigd worden op de volgende 3 zaken:

Geen lastenverzwaring voor de burgers, veiligheid en stimulering economie en onderwijs.

De fracties van PvdA, CDA en VVD kunnen toch niet  met droge ogen beweren dat er met deze begroting veel van hun beloftes overblijven. BGE vertrouwt er dan ook op dat het dualisme vandaag zijn werk doet.

 

Volgens de PvdA kon er op de volgende 3 zaken bezuinigd worden:

Minder of geen inhuur van externe managers en ondersteuners en geen huur gebouwen buiten het gemeentehuis. Extra samenwerking met Coevorden en Borger-Odoorn op het gebied van facilitaire ondersteuning en specifieke deskundigheid.

 

Volgens het CDA kon er op de volgende 3 zaken bezuinigd worden:

Interne gemeentelijke organisatie, meer samenwerking met buurgemeenten, minder vergaderen en boekjes maken.

 

Volgens de VVD  kon er op de volgende 3 zaken bezuinigd worden:

Kunst en cultuur (project Emmen culturele hoofdstad van Europa), milieubeleid/

Educohof, effectiever werken van gemeentelijke organisatie. Meerdoen met dezelfde middelen.

 

De fracties van PvdA, CDA en VVD kunnen toch niet met droge ogen beweren dat er met deze begroting in voldoende mate inhoud wordt gegeven aan deze bezuinigingen. Dat deze bezuinigingen dus het hart vormen van de voorgestelde bezuinigingen. BGE vertrouwt er dan ook op dat het dualisme vandaag verder zijn werk doet.

 

Tot slot

 

Met deze begroting doet dit college van PvdA, CDA en VVD totaal iets anders dan zij hun kiezers hebben beloofd. BGE is daarom van mening dat het college van PvdA, CDA, en VVD geen mandaat heeft van de kiezers voor de nu voorliggende begroting. Het is dan ook de taak van de raad om te controleren of het college een mandaat heeft voor de voorstellen die zij doet.

 

Wel akkoord gaan met deze begroting  betekent ook dat vele van de 54% stemgerechtigden die op 3 maart niet gestemd hebben gelijk hebben. Velen van hen geven namelijk aan "het maakt toch niet uit wat je doet, ze doen toch wat ze zelf willen".

 

Er zijn dan ook 3 mogelijkheden volgens BGE:

 

  1. Het college maakt een nieuwe begroting die voor minimaal 80% recht doet aan de verkiezingsbeloftes van de collegepartijen.
  2. Er wordt een college gevormd met andere partijen.
  3. Het college houdt een referendum, waarin een aantal keuzes worden voorgelegd. 

 

Fractie BGE

 

Wim Halm