Geacht college,

 

De afgelopen jaren is het beleid voor mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering steeds strenger en soberder is geworden en de tendens lijkt dat dit beleid in de toekomst nog  strenger en soberder zal worden. Beleid waarvan het college dan steeds vraagt of wij als politieke partijen dit beleid wel of niet willen steunen en uitdragen aan de bevolking.

 

 

Ook wethouders hebben en wettelijk recht op wachtgeld als aanvulling op hun inkomen als zij in een (andere) baan al of niet tijdelijk minder gaan verdienen. De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen zou graag meer inzicht willen hebben in het beroep dat (oud)wethouders van de gemeente Emmen doen en hebben gedaan op de voor hen bestaande wettelijke wachtgeldregeling. Tot nu toe hebben wij alleen via het Dagblad van het Noorden vernomen dat 3 wethouders een beroep doen of hebben gedaan op de wachtgeldregeling i.v.m. verlies van inkomen door al of niet vrijwillig minder te gaan werken. Enige informatie verstrekking aan de raad over dit onderwerp door het college, vanuit de wil en plicht de raad actief te informeren, heeft tot op heden nog steeds niet plaatsgevonden. U dwingt hiermee elk raadslid die zijn werk serieus neemt tot het stellen van vragen. Daarom zou ik graag antwoord willen hebben op de volgende vragen.

 

Vraag 1a:

Zijn er in de periode van april 2002 t/m heden wethouders geweest die zitting hadden in het toenmalige  college en die aanspraak hebben gedaan op de voor wethouders van toepassing zijnde wachtgeldregeling? Zo ja, om welke wethouder(s) gaat het dan?

 

Vraag 1b:

Zijn er in de periode van april 2001 t/m heden, wethouders die zitting hebben in het huidige college en die een beroep doen op de voor wethouders van toepassing zijnde wachtgeldregeling? Zo ja, om welke wethouder(s) gaat het dan?

 

Vraag 2a:

Hoeveel oud wethouders die nog niet pensioengerechtigd zijn, doen vanaf april 2002 tot op heden een beroep op de wachtgeldregeling? En om welke oud wethouder(s) gaat het hier?

Vraag 2b:

Hoeveel van hen hebben bij hun aanspraak recht op de volledige vergoeding omdat zij geen andere inkomsten hebben? En om welke oud wethouder(s) gaat het hier?

Vraag 2c:

Hoeveel van hen hebben bij hun aanspraak recht op een gedeeltelijke vergoeding, omdat zij al andere inkomsten hebben uit een andere baan en / of andere werkzaamheden? En om welke oud wethouders(s) gaat het hier?

 

Vraag 3a:

Welke financiële prikkels kent de wachtgeldregeling voor wethouders die  betrokkenen aansporen om zo snel mogelijk werk te zoeken / te aanvaarden?

Vraag 3b:

Kunnen wethouders en oud wethouders die een beroep doen op de wachtgeldregeling, werk weigeren als zij vinden dat deze niet passend is? Zo ja welk criteria bepalen of werk wel of niet passend is voor deze (oud)wethouders?

 

Vraag 4a:

Kent de gemeente Emmen een actief scholingsbeleid die de kansen van wethouders, die een beroep doen op de wachtgeldregeling, op de arbeidmarkt vergroten? Zo ja, waaruit bestaat deze. Zo nee, wat is hiervan de reden?

Vraag 4b:

Biedt de gemeente Emmen leer- werkplaatsen aan, of bemiddelt de gemeente in deze, die de kansen van wethouders, die een beroep doen op de wachtgeldregeling, op de arbeidmarkt vergroten? Zo ja hoe gebeurt dit? Zo nee, wat is de reden dat dit niet gebeurt?

 

Indien het juist is dat 3 wethouders hun inkomen aanvullen of hebben aangevuld door een beroep te doen op de wachtgeldregeling zouden wij graag antwoord willen hebben op vraag 5. Indien dit niet het geval is kunt u vraag 5 als niet gesteld beschouwen.

 

Vraag 5:

Wat is de reden of motivatie geweest van het college de raad niet te informeren over de wachtgeldconstructie van wethouders die ten tijde van het ontvangen van dit wachtgeld zitting hebben of hadden in het college?

 

Door het gevoel niet actief geïnformeerd te worden door het college over de verantwoording van de uitgaven voor burgemeester en wethouders zouden wij graag meer inzicht in deze uitgaven willen hebben.

Vraag 6:

Welk bedrag per persoon, exclusief de vaste onkostenvergoeding, zijn door college leden gedeclareerd in de jaren 2002 t/m heden Graag een specificatie van de bedragen per persoon per jaar.

 

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Wim Halm Fractievoorzitter BGE