Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

Onderwerp:  overlast vloeibare compost / mest als pestwapen

Geacht college,

Bij de fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen zijn klachten binnengekomen over de overlast die mensen ervaren, doordat een boer vloeibare compost uitrijdt op zijn land en dit  vervolgens niet direct omploegt. Dit kan en mag nu nog omdat landelijk in het mestbesluit hier niets over is geregeld en de gemeente Emmen geen lokale verordening kent die dit verbied.

De overlast waar betrokkenen in deze situaties mee te maken hebben en waarover zij klagen zijn een walgelijke stank leidend tot misselijkheid en hoofdpijn klachten. Contact hierover met betrokken boer heeft niets opgeleverd. Er zijn veel aanwijzingen dat de wijze van mest uitrijden  (bemesten van het land)  bewust gebeurt om betrokkene te pesten.

Betrokkene heeft dit probleem aangekaart bij de afdeling Milieu. Deze kon niets doen, maar zou hebben geadviseerd een brief naar het college toe sturen, omdat het aannemelijk was dat hier sprake was van bewuste pesterijen.  Om escalatie te voorkomen willen betrokkenen op dit moment (nog) geen actie nemen richting college. Contact met politie zou hebben opgeleverd dat betreffende boer bekend staat om dergelijke akkefietjes / pesterijen. Om escalatie te voorkomen heeft betrokkenen vooralsnog ook geen aangifte gedaan bij de politie.

De fractie van BGE heeft 20 augustus 2010 contact gehad met de AID over overlast door deze wijze van bemesting. De AID vertelde dat deze problemen helaas meer voorkomen in Nederland. De AID gaf aan dat zolang er landelijk geen verbod is dat dit dan lokaal / gemeentelijk moet worden geregeld in een (nood)verordening.

De fractie van BGE is van mening dat zowel inwoners als toeristen in de gemeente Emmen geen overlast horen te hebben van het uitrijden van vloeibare compost waarbij niet direct wordt omgeploegd. Niet als er sprake is van het uitrijden van mest voor landbouwdoeleinden en niet als wapen bij ruzies / pesterijen. 

Daarom de volgende vragen:

Vraag 1:
Is de gemeente / is het college van deze problemen in de gemeente Emmen op de hoogte?

Vraag 2:
Indien vraag 1 met ja is beantwoord? Heeft het gemeente / heeft het college al voornemens om hier iets aan te doen? Zo ja, op welke manier en op welke termijn? Zo nee, wat is de reden dat de gemeente hier niet aan zal doen?

Vraag 3:
Heeft de gemeente / heeft het college de mogelijkheid voor een (nood)verordening dat het uitrijden van vloeibare compost kan verbieden en / of heeft de gemeente andere wettelijke mogelijkheden?

Vraag 4a:
Indien vraag 3 met ja is beantwoord. Is de gemeente / is het college van plan gebruik te maken van deze mogelijkheden? Zo ja op welke manier en op welke termijn?

Vraag 4b:
Indien vraag 3 met nee is beantwoord.  Wat zijn de wettelijke beperkingen die de gemeente heeft in deze problematiek?

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Wim Halm Fractievoorzitter BGE

NB
Wij hebben er als BGE voor gekozen om namen van betrokkenen en de locatie niet in de brief te vermelden. Indien wenselijk kunt u deze van ons krijgen.