Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

Onderwerp: Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht

Geacht college,
Op 29 januari 2009 is het raadsbesluit" Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel" vastgesteld, waarbij het gaat om de regelgeving voor de winkelverkoop aan particulieren buiten de centra, zoals o.a. op de Nijbracht.

Burgerbelangen Gemeente Emmen heeft hier toen voor gestemd, omdat het om een verdere verbetering / verruiming van de regelgeving ging. BGE heeft toen echter ook aangegeven dat zij liever had gezien dat toen voor een gehele vrijstelling was gekozen. Het toen ingediende voorstel van BGE om " Voor de handhaving van bestemmingsplannen inzake detailhandelsbedrijven op perifere locaties als interim-beleid vast te stellen de verkoop van artikelen als nevenassortiment op de grijze en zwarte lijst op de perifere detailhandelslocaties toe te staan." heeft het toen helaas niet gehaald.
Ook had BGE toen grote vraagtekens over de mogelijkheid tot handhaving van de vastgestelde regels. Vragen over de handhaving die BGE toen heeft gesteld aan het college wilde het college niet beantwoorden of kon het college toen nog niet beantwoorden.

Als BGE hebben wij daarom de volgende vragen:

Vraag 1:
Heeft er vanaf januari 2009 handhaving / controle plaatsgevonden op de vastgestelde regels
voor de perifere detailhandel en hoe vaak is dit gebeurd? (Per maand, per kwartaal of anders.)
 
Indien vraag 1 met ja is beantwoord, graag beantwoording van de vragen 2a t/m 2d.
Vraag 2a:
Op welke wijze heeft handhaving / controle plaatsgevonden?
Vraag 2b:
Hebben de winkeliers meegewerkt aan de controle door het overleggen van (delen) van de
boekhouding / administratie?
Vraag 2c:
Wat waren de bevindingen van de handhaving / controle?
Vraag 2d:
Indien er overtredingen zijn geconstateerd. Zij er hierbij sancties opgelegd en zo ja welke
sancties?
Indien vraag 1 met nee is beantwoord, graag beantwoording van de vragen 3a en 3b.
Vraag 3a:
Wat is de reden dat er geen handhaving / controle heeft plaatsgevonden?
Vraag 3b:
Indien vraag 1 met nee is beantwoord. Heeft het college voornemens om op korte termijn wel
tot handhaving / controle over te gaan?

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,
Wim Halm Fractievoorzitter BGE