Het lijkt erop dat de PvdA en CDA fracties in de gemeente Emmen bewust of onbewust een (tijd)bom hebben gelegd onder het project Atalanta (dierenpark / theater / centrum).

U zult nu misschien denken: "Dat bestaat niet, PvdA en CDA zijn toch grote voorstander van het project." Waarom dan toch de conclusie de PvdA en het CDA een (tijd)bom onder het Atalanta project hebben gelegd?

Wij concluderen dit uit de eisen die beide partijen op 10 juni 2010 hebben geformuleerd naar aanleiding van het verzoek van Dierenpark Emmen om financiële steun van de gemeente Emmen

Een aantal van de eisen van het CDA voor financiële steun aan Dierenpark Emmen:
1
. Niet alleen tijdelijke oplossing voor de korte termijn maar vooral hoe overbruggen we de periode tot het nieuwe park open gaat?

2. Wij willen niet meer onaangenaam verrast worden door ontwikkelingen bij DPE. Wij wensen dat vanaf nu de voortgang van de DPE plannen integraal meegenomen wordt in de kwartaalrapportages Atalanta inclusief een uitbreiding van de risicoanalyse inzake DPE.

3. Het College zal moeten aangeven wat financieel maximaal haalbaar is? De CDA fractie ziet dat als een integrale afweging in relatie tot andere economische stimuleringmaatregelen, maar ook de verwachte bezuinigmaatregelen.

4. Hoe realistisch zijn de mogelijkheden om de financiële steun op een later moment “terug te verdienen”? Of: Hoe wordt geborgd dat de verleende steungelden niet ‘verdampen’ bij een eventueel faillissement? Zo snel mogelijk inzicht in het bedrijfsplan DPE NEXT.(nieuwbouw)

Een aantal van de eisen en opmerkingen van de PvdA voor financiële steun aan Dierenpark Emmen:

1. Het verzoek van het Dierenpark Emmen om financiële steun staat los van het Atalantaproject; het financiële probleem is door andere factoren ontstaan. Maar het heeft wel indirect invloed op het project. Immers, als de dierentuin het financieel niet redt, kan geen sprake zijn van verhuizing en is er geen volledig Atalantaproject. De verhuizing van de dierentuin is een onderdeel hiervan.

2. De continuïteit van het Dierenpark Emmen is een gezamenlijk belang. En dit belang gaat veel verder dan de gemeente alleen. Het Dierenpark Emmen is in Noord-Nederland de enige grote attractie en velen verdienen een boterham door de aanwezigheid van de dierentuin. Een eventuele financiële ondersteuning zou dus door meer partijen gedragen moeten worden.

3. Maar ook wordt gedacht aan financiële steun vanuit de provincie en vanuit het bedrijfsleven in de vorm van sponsoring. Wat is de dierentuin ons met zijn allen waard?

4. De PvdA-fractie doet een dringend beroep doen op de inwoners van onze gemeente. Op welke wijze dragen we met zijn allen een steentje bij tot het behoud van het park?


5. Tenslotte zal er dan ook financiële ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk zijn. Maar elke euro die de gemeente geeft, kan niet op een andere manier besteed worden. Dat betekent dat financiële ondersteuning alleen een akkoord kan krijgen onder voorwaarden, namelijk: medefinanciering vanuit provincie, juridische structuur aanpassen waardoor de gemeente aandeelhouder wordt, voorwaarden ten aanzien van inzet van de beschikbaar gestelde middelen. Er zal iets geformuleerd moeten worden dat de financiële ondersteuning geen gift is, maar op enige wijze weer ten goede moet komen aan de inwoners van de gemeente Emmen.


Merkwaardig aan de eisen die PvdA en CDA nu stellen blijft wel dat toen de fracties van Drentse Ouderen Partij (DOP) en BGE op 18 december 2008 tegen het Atalanta project stemden, omdat zij onder andere vonden dat je  de plannen van het Dierenpark Emmen niet los kon zien van de andere gemeentelijke plannen, alle andere partijen (inclusief PvdA en CDA) deze mening niet waren toegedaan. "De raad had niets te maken met het dierenpark, die was zelfstandig." Kortom de kop in het zand steken en de vlucht voorwaarts kiezen..

De kans dat het college van B&W bij steunverlening aan dierenpark Emmen aan de pittige eisen wil voldoen van de fracties van PvdA en CDA achten wij niet zo groot. Dit zou dan het einde van het Atalanta project betekenen of het einde van dit PvdA, CDA en VVD college. Met hun eisen hebben de fracties van PvdA en CDA dus een tijdbom onder het Atalanta project gelegd.

Hopelijk lijden de fracties van PvdA en CDA straks niet aan geheugenverlies en zwakken zij hun voorwaarden voor steunverlening niet af.  BGE vindt namelijk dat er niets mis is met de eisen van PvdA en CDA en hopen dat zij straks voet bij stuk zullen houden als het er op aankomt.

We zullen zien.

Redactie BGE.