Column verkiezingen: X redenen om op 19 maart geen PvdA, CDA en VVD te stemmen.

 

 

Bij een (aanstaande) oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. Omdat op dit moment in de verkiezingscampagne de partijpropaganda overheerst, hebben wij voor u van en aantal partijen onderzocht of de feiten kloppen en om te bepalen of bij hen de leugen regeert. Hierbij hebben wij ons beperkt tot de Emmense collegepartijen PvdA, CDA en VVD. Want in een gezonde democratie vraagt macht altijd om tegenmacht, zodat machtsmisbruik wordt voorkomen of beperkt. Tegenmacht van andere politieke partijen, van de lokale en regionale journalistiek en van de lokale en regionale columnisten en opiniemakers. En de partijen PvdA, CDA en VVD mogen in Emmen nog wel wat extra tegengas krijgen, omdat ze op de gemeentepagina, en dus op kosten van ons allemaal, in de speciale rubriek "uitgelicht", op een schandelijke manier met gemeenschapsgeld partijpolitiek en partijpropaganda hebben bedreven. Dit door hun zogenaamde successen van de afgelopen 4 jaar uit te lichten en alle mislukkingen te verbloemen.

 

 

Hoofdredacteur van het DvhN Pieter Sijpersma besteedde op vrijdag 14 maar 2014 in zijn hoofdredactioneel commentaar met de titel "Zorgen om de Zorg" aandacht aan de nieuwe zorgtaken die vanaf 2015 op de gemeente af komen. Zo geeft Pieter Sijpersma aan: "Eigenlijk heeft slechts een enkel raadslid of een al wat langer zittende wethouder een idee van wat er precies op de gemeente afkomt. Het is groot, onafzienbaar en gevaarlijk, zoveel is iedereen wel duidelijk. Maar hoe dat nou moet, vanaf 2015, is voor de meesten een raadsel. Het gaat om twee vragen: kunnen de gemeenten de taken die het Rijk aan hen overdraagt wel aan en krijgen e er wel genoeg geld voor? Op beide vragen komt meestal een nee."

 

En wij kunnen ons best goed vinden in het hoofdredactioneel commentaar van Pieter Sijpersma. Hij heeft in het verleden wel dommere zaken in zijn commentaren geschreven. Kijken we naar het verschil in woorden en daden van het DvhN, hoe gaat het DvhN zelf om met zo'n belangrijk onderwerp als de zorg bij gemeenten en de verdere overheveling van zorg naar gemeenten, dat lijkt het DvhN meer op een gevestigde landelijke politieke partij dan op een journalistiek medium dat burgers zo goed mogelijk probeert te informeren. Woorden en daden leven in verschillende werelden. Of het DvhN vindt dat u als burger niet goed geïnformeerd hoeft te worden en / of bij het DvhN ontbreekt het aan kwaliteit en kritisch vermogen om over complexe zorgtaken verslag te doen.

 

Was het nu echt zoveel moeite om bij de op 14 maart 2014 gepubliceerde kieswijzer van het DvhN  1 enkele vraag aan alle partijen te stellen over de zorg? Blijkbaar was het voor het DvhN te moeilijk en ging de voorkeur van het DvhN uit naar wie met wie na de verkiezing verkering willen hebben met wie,  en dacht men bij het DvhN dat u het belangrijker vindt dat partijen aangeven  hoeveel zetels men hoopt of denkt te krijgen op 19 maart 2014. Wel erg geestelijk beperkt dachten wij zo.

 

Op 12 maart 2014 hield het DvhN een verkiezingsdebat op het gemeentehuis in Emmen, waarbij Pieter Sijpersma van het DvhN debatleider was en waar ook het onderwerp zorg aan de orde kwam. Tenminste dit maken we op uit de tweets van DvhN redacteur Gert Meijer. Maar in het verslag van dit debat in het DvhN van 13 maart 2014, een verslag van Gert Meijer, helemaal niets over het onderwerp zorg terug te vinden.

 

In februari van dit jaar heeft de gemeenteraad ook al gedebatteerd over de 3 decentralisaties en zijn er besluiten genomen. Een zeer belangrijk onderwerp, maar helaas te moeilijk voor onze lokale en regionale journalisten. Nergens iets over gelezen of gehoord. Ook zorgen dus om de zorgwerkende luiheid en / of domheid van de lokale Gert Meijer, Martin Laning en de John Schiphouwer(tjes) die u als inwoners van Emmen dienen te informeren.

 

En ook was dit niet besteed aan de huiscolumnist van LEF!, voormalig DvhN journalist Gerard de Kleine. Wel leuk trouwens dat Gerard de Kleine laat zien dat nu hij niet meer beperkt is door de censuur en anti lokale partijen politiek van de hoofdredactie van het DvhN, zijn producties in de meeste gevallen nog steeds uitblinken door vooringenomenheid, geen dossierkennis en een zweem van dichterlijke romantiek. Zo zelf als journalist slachtoffer worden van verliefdheid en werk niet kunnen scheiden, van ordinaire machtspolitiek van o.a. PvdA en VVD, en dan nog steeds zo coulant naar machtsmisbruik kijken. Je zou het kunnen zien als gave of als gebrek. (Tips voor Gerard: Je wordt er niet geloofwaardiger op het huidige college de ene dag zo rot als een mispel te noemen en een paar weken later ze met complimenten te overladen en bijvoorbeeld een wethouder als Henk Jumelet als integer te bestempelen. En je beoordeelt verkiezingscampagnes van partijen vooraf op basis van eigen criteria, dus zonder verkiezingsuitslag, of je wacht tot de uitslag bekend is. Campagnes beoordelen op basis van nog niet bekende uitslagen komt vrij onzinnig over. En uiteraard is achteraf die campagne het beste die naar verhouding de meeste stemmen heeft opgeleverd. En er zijn natuurlijk altijd mensen die argwanend staan tegenover partijen waar je alleen in campagne tijd iets van hoort en de rest van de 4 jaar niets.)  

 

 

Wel leuk en goed trouwens dat meerdere partijen nu direct en indirect met eigen columnisten zijn gaan werken. Het geeft de politiek in Emmen wat meer franje en schwung dan met alleen het algemene geleuter van de afdeling communicatie en voorliegen van de gemeente Emmen. WE heeft momenteel zelfs 2 columnisten, John Schiphouwer en David Sibum, die van of voor de partij schrijft. Wat ons betreft, hoe meer zielen hoe meer vreugde, dus wij kijken nu al reikhalzend uit naar de politieke columnisten van PvdA, CDA en VVD. Als zou je natuurlijk DvhN hoofdredacteur Pieter Sijpersma als een soort columnist kunnen zien die werkt voor de gevestigde orde van landelijke partijen.    

 

Nu het voor de lokale en regionale journalistiek dus geen uitdaging is de lokale politiek, en dan met name de college partijen PvdA - CDA - VVD,  voorafgaande aan de verkiezingen eens kritisch onder de loep te nemen, voelen wij ons als columnisten van Redactie BGE helaas geroepen deze taak op ons te nemen. Dit alles om u als eerzaam en verantwoordelijk burger van Emmen volledig te informeren, voordat u op 19 maart 2014 uw rode potlood in het stemlokaal gebruikt. En natuurlijk doen we dit ook een beetje om onze lokale en regionale journalisten wat gratis bijscholing te geven. Door ze te laten zien hoe  onderzoeksjournalistiek werkt, zou moeten werken, en dat het lezen van stukken niet verboden is. Dat laatste zou je soms namelijk bijna denken. Journalisten die wel schrijven, maar de achterliggende stukken  niet lezen en ook niet weten wat er daadwerkelijk gebeurt voor burgers.   

 

 

De Partij van de Arbeid - PvdA

 

Wmo -Verkiezingsprogramma PvdA Emmen: "De PvdA zet zich in voor een inkomensafhankelijke WMO, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen."

 

De Emmense PvdA werkelijkheid

De PvdA heeft met de algemene voorziening schoonmaakondersteuning in 2013 juist voor het tegenovergestelde gekozen. De sterkste schouders (hogere inkomens) gingen fors minder betalen en de zwakste schouders (lagere inkomens) gingen vaak meer betalen. Pas nadat de Rechter de gemeente Emmen eind 2013 heeft teruggefloten is dit beleid weer aangepast. En de PvdA wil nu doen laten geloven dat de hogere inkomens nu weer meer gaan betalen door toedoen van de oppositie partijen W E, DOP, BGE, SP, G.L en Vrolijk Emmen. Alsof de lokale partijen zoveel invloed bij de Rechter zouden hebben.

 

En de Wmo woordvoerster van de PvdA, mevrouw Anita Louwes, is blij dat er na de uitspraak van de Rechtbank er geen stapeling van lasten meer is voor de lagere inkomens. Merkwaardig genoeg had mevrouw Louwes hier een jaar lang geen enkel probleem mee. In de bovenkamer van mevrouw Louwes strijden algemene domheid, inhoudloosheid en arrogantie dan ook dagelijks om wie van de drie nu weer in de schijnwerpers mag staan.

 

Samengevat zet de PvdA zich helemaal niet in om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen, maar doen ze in de praktijk maar wat. Of beter gezegd doen ze niets en gaan klakkeloos akkoord met elk voorstel vanuit het college. Dat uiteraard weer afkomstig is van politiek gekleurde PvdA, CDA of VVD ambtenaren.

 

 

De PvdA Emmen en eigen ideeën. Om je dood te lachen en te schamen tegelijk.

 

December 2011, Initiatiefvoorstel Bezuinigingen HH1 PersoonsVolgend Budget

PvdA Raadsfractie Emmen: Hoe ziet de algemene voorziening er volgens de PvdA uit:"De algemene voorziening, die wij voorstellen, bestaat uit een eenvoudige toegang tot dienstverlening, in combinatie met financiële ondersteuning voor mensen met een lager inkomen. Daarbij moet het een voorziening zijn die zo eenvoudig mogelijk is uit te leggen en transparant in uitvoering is. Het gaat om diensten die mensen ondersteunen bij het voeren van hun huishouden, omdat zij die activiteiten zelf niet goed meer uit kunnen voeren. Het gaat om licht huishoudelijk werk, klussen in en om het huis, tuinonderhoud, boodschappendienst, etc."

 

Bij dit PvdA voorstel moet er wel bij gezegd worden dat het niet echt door de PvdA Emmen is bedacht, maar is overgenomen vanuit Zeeland / Middelburg. En omdat hele ideeën overnemen moeilijk is voor een 11 koppige fractie als de PvdA Emmen, is het idee uit Zeeland / Middelburg maar half overgenomen. Leugens en halve waarheden hebben bij sommige fracties nu eenmaal de voorkeur.

 

 

En dan de PvdA werkelijkheid in de afgelopen 4 jaar:

Vanwege bezuinigingen werd gedurende 2011 bij een groot aantal mensen de indicatie voor boodschappen doen onder de Wmo ingetrokken. Volledig tegengesteld met het PvdA voorstel, maar zonder enig protest van de PvdA fractie doorgevoerd. Maar op papier is de PvdA wel goed voor de zorg en voor goede zorg. En er moet dan misschien fors bezuinigd worden volgens de PvdA, en is ook fors bezuinigd de afgelopen jaren in de Wmo ten koste van medewerkers in de zorg en ouderen en gehandicapten. Tegelijkertijd vindt de PvdA in haar eigen voorstel dat geld voor de zorg eigenlijk ook wel voor tuinonderhoud en klussen kan worden ingezet. Dat is nog eens een spaarzame en brede visie op de zorg zullen we maar denken. Met zo'n visie zal de zorg echt onbetaalbaar worden.

 

 

Wmo - PvdA landelijk en PvdA lokaal - Je zou er bijna draaierig van worden.

"Het is bij het schrijven van dit PvdA-verkiezingsprogramma nog niet precies duidelijk welke voorwaarden het rijk aan de gemeente gaat stellen. Echter, het mag en kan niet zo zijn dat door

‘Haagse’ voorwaarden de gemeente Emmen hardvochtige keuzes moet maken."

 

Elke lokale partij die zo eenvoudig kritiek levert op het Haagse beleid zou voor populistisch worden versleten door de PvdA Emmen, maar  de PvdA Emmen gebruikt het zelf met het grootste gemak als het hun goed uitkomt.  En grappig genoeg, of beter gezegd droevig genoeg, zijn de Haagse voorwaarden waar de PvdA Emmen het over heeft wel gewoon landelijke PvdA voorwaarden. Toch hoor je van de PvdA Emmen tijdens de verkiezingscampagne hier helemaal geen harde geluiden tegen de Landelijke PvdA. Beetje heel erg hypocriet dus. En deze verkiezingsbelofte van de PvdA Emmen is nu al lang weer achterhaald, omdat de PvdA Emmen op 19 februari 2014 o.a. het volgende raadsbesluit heeft genomen: "De door het rijk opgelegde kortingen op de budgetten worden in aanvang doorvertaald binnen de drie afzonderlijke beleidsgebieden. Dus afzonderlijk voor jeugdzorg, WMO en participatiewet. Er vindt verkenning plaats (rekening houdend met wettelijke bepalingen) van de voor- en nadelen van een gebundeld, ontschot budget voor het gehele sociale domein. Op termijn (d.w.z. uiterlijk in het jaar 2015) worden er voorstellen gedaan voor een nadere verdeling."

 

Samengevat: Als je als PvdA je eigen uitgangspunten niet meer begrijpt en niet durft uit te leggen, dan wil dat veel zeggen. Het verleden heeft geleerd dat je dan eigenlijk bent uitgeregeerd.

 

Onze PvdA stemwijzer luidt dan ook: "Bij zoveel domheid gecombineerd met arrogantie, wordt het tijd voor 4 jaar PvdA oppositie."

 

 

 

Het CDA

 

Standpunt CDA verkiezingen: Verplichte tegenprestatie  - Werk, Werk, Werk

"Het CDA staat voor een gemeente waarin we allemaal een steentje bijdragen en onze talenten inzetten.  We gaan van vrijblijvend naar betrokken en van polarisatie naar participatie. Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Daarnaast wil het CDA, indien tijdelijk een reguliere baan niet voorhanden is, een sluitende aanpak door werk-ervaringsbanen, participatiebanen en tegenprestatie."

 

Raadsbesluit 19 februari 2014 (3 decentralisaties) - Voor o.a. PvdA, CDA en VVD:

"Inwoners die (tijdelijk) geen reguliere, betaalde arbeid verrichten en een beroep doen op financiële ondersteuning vragen wij om naar vermogen een tegenprestatie te leveren."

En dus was CDA lijsttrekker Henk Jumelet zo moedig om bij het RTV Drenthe verkiezingsdebat van 7 maart 2014 om aan te geven dat bij het CDA de tegenprestatie toch NIET echt verplicht is. Ook al komt deze mening  niet overeen met wat het CDA wil, wat het college wil en wat de meerderheid van de Raad onlangs heeft besloten. Namelijk dat het wel verplicht is. (PvdA lijsttrekker Raymond Wanders was wel zo sportief en moedig om aan te geven dat voor de PvdA een tegenprestatie wel verplicht is. Hulde van onze kant voor deze eerlijkheid.) Koersvast blijft deze wethouder liegen en bedriegen, nadat hij helaas met glans in januari van dit jaar een motie van wantwouwen overleefde.  Fatsoen moet je doen en CDA wethouder Henk Jumelet laat dagelijks zien niets, en dan ook echt niets, met fatsoen moet je doen op te hebben. Voor Henk Jumelet zijn 1000 bezwaarschriften gelijk aan 1000 complimenten zijn 3 keer dat mag niet van de Rechtbank 3 aanmoedigingen om op dezelfde wijze door te gaan. Er was ooit een generatie CDA bestuurders die eerlijk impopulaire maatregelen durfden te nemen en ook  durfden uit te leggen. Helaas kent het CDA dit type bestuurders niet meer. En zeker niet in Emmen.

 

Wel klagen en protesten, niet klagen en protesteren, accepteren, niet accepteren: CDA landelijke en CDA lokaal, je zou er draaierig van worden.

In het recente CDA Emmen Ouderen & Zorg manifest staat:  " NB: het CDA is tegen de grote bezuinigingen op de huishoudelijke hulp  (-40%) in 2015 en te snelle afbouw van verzorgingshuizen."

En ongeveer tegelijkertijd roept CDA raadslid Froukje van Wieren in de gemeenteraad op 19 februari 2014: "En dat alles moet gebeuren - dat moet nog even weer gezegd worden -  met een bezuiniging van 26 miljoen en daarbij binnen de Wmo allen al een korting van op de huishoudelijke hulp van 40 procent. Je zou er moedeloos kunnen worden, maar de fractie zit  er ook zo in dat zij zich richt op wat de gemeente nu staat te doen. Niet alleen maar klagen over kortingen, maar hoe gaat de gemeente binnen de mogelijkheden aan het werk in dit sociale domein?"

Buma wil uitstel nieuwe Wmo / 11 maart 2014 : "Het kabinet moet overwegen om het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten uit te stellen. Dat zei CDA-leider Sybrand Buma dinsdag in RTLZ. Volgens hem moet het kabinet meer tijd nemen om de wet die dit regelt, goed in te voeren en de gemeenten ‘echt mee te nemen.’ Het is bovendien de vraag of het nog haalbaar is de wet op tijd in te voeren, nu het kabinet die eerst door de Tweede Kamer en dan nog door de Eerste Kamer moet krijgen, aldus Buma. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor de langdurige zorg en begeleiding van mensen die het niet alleen redden. Gemeenten krijgen daarvoor in totaal 3,9 miljard euro. Maar het plan gaat ook gepaard met bezuinigingen, onder meer van 465 miljoen euro op de huishoudelijke verzorging. Gemeenteraad Volgens Buma leven er op straat en ook bij zijn partijgenoten in gemeenteraden grote zorgen over dit voorstel. 'Het kabinet holt maar door, met maar één doel: op 1 januari 2015 geld binnenhalen', zei hij. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) moet daarom volgens de CDA -leider nadenken of het wel zo snel kan en of hij niet beter meer tijd kan nemen om de boel goed over te dragen. Ook moet duidelijk worden of gemeenten de nieuwe zorgtaken wel kunnen uitvoeren met het geld dat ze ervoor krijgen. Volgens Buma moet het niet nodig zijn dat gemeenten hierdoor nog eens de onroerendezaakbelasting moeten verhogen. (ANP)"

En bij de lokale CDA Emmen blijft het vrij stil over het landelijk wanbeleid inzake de Wmo.

 

 

Algemeen en individueel gaan bij Jumelet weer op herhaling bij de Windmolens

Dacht u na twee jaar eindelijk verlost te zijn van  het Wmo taalspelletje over, algemene voorziening schoonmaakondersteuning, individuele voorziening schoonmaakondersteuning, een algemene op een individuele voorziening lijkende algemene voorziening schoonmaakondersteuning, een individueel algemeen toegankelijke  standaard maatwerk individuele voorziening schoonmaakondersteuning etc. Blijkt CDA lijsttrekker Henk Jumelet bij de geplande windmolens in de gemeente Emmen doodleuk weer met dit taalspelletje door te gaan. Of is was het geen taalspelletje en meent het CDA het echt. In het verkiezingsprogramma van het CDA is er niets van terug te vinden, maar Henk Jumelet zei in het RTV Drenthe debat van 7 maart 2014 echt dat: "Wie individueel last heeft van windmolens ook individueel moet worden gecompenseerd. Waar mensen overlast hebben moeten ze ook kunnen profiteren."  Uit het voorstel van het college, waar het CDA via Henk Jumelet deel van uitmaakt, blijkt echter niets van individuele compensatie vanwege individuele overlast. In het raadsvoorstel gaat het bij het profijtbeginsel om het gebied Rundveen en om algemene zaken voor het gebied en niet over individuele compensatie. Wij zouden de omwonenden van het Rundeveen willen adviseren te zijner tijd de uitzending van RTV Drenthe nog eens goed na te kijken. Opmerkelijk is dat het CDA in januari van dit jaar geen ja of nee zei tegen het voorstel van het college, dat lijsttrekker Henk Jumelet windenergie als een mogelijkheid zag en nog niet vaststaand, en dat op 14 maart 2014 in het DvhN het CDA standpunt te lezen valt dat: "Emmen heeft de opdracht tenminste 20 windmolens toe te staan. CDA wil duidelijkheid over de gezondheidsrisico's.".  

 

Uit Structuurvisie Windenergie Emmen, behandeld op 13 januari 2014 in commissievergadering Wonen en Ruimte :

Om deze benadering in praktijk te brengen is in de Structuurvisie de volgende uitvoeringslijn gekozen;

a. Instellen van een gebiedsfonds. Een jaarlijkse bijdrage van de initiatiefnemer aan dit fonds, zoals

ook is verwoord in de Structuurvisie, is een voorwaarde voor het ontwikkelen van windenergie.

b. Thema’s voor de doelinvesteringen. Voor de volgende thema’s kunnen de financiële middelen uit het Gebiedsfonds ingezet worden:

- verhogen van de energetische kwaliteit van de woningen (toepassen vernieuwbare energiebronnen, woningisolatie),

- ondersteunen van de opkomende en aanwezige ideeën voor economische activiteiten en een impuls te geven richting realisatie, en - maatschappelijke doeleinden: maatschappelijke voorzieningen, eigen beheer en onderhoud van de openbare ruimte door de dorpen, voor zover het geen al bestaande gemeentelijke (financiële) verplichtingen betreffen.

 

Nogmaals. Wij zouden de omwonenden van het Rundeveen willen adviseren te zijner tijd de uitzending van RTV Drenthe nog eens goed na te kijken en de CDA te zijner tijd aan te spreken op de beloftes die CDA lijsttrekker Henk Jumelet daar namens het CDA heeft gedaan.

 

Als verzachtende omstandigheid voor het CDA willen wij nog wel opmerken dat bij dit college de zo sociale PvdA wel erg haar best heeft gedaan de lastige sociale dossiers buiten de portefeuilles van de eigen PvdA wethouders te houden.

Samengevat: Volgens de wet van CDA wethouder Henk Jumelet, bestaat de CDA politiek van fatsoen moet je doen, uit voorliegen en bedriegen.

Onze CDA stemwijzer luidt dan ook: Niet nog eens 4 jaar abracadabra van het CDA.

 

De VVD

 

Volgens het VVD verkiezingsprogramma is: "De VVD voorstander van decentralisatie en privatisering. Uitgangspunt hierbij is steeds het optimaliseren van de dienstverlening aan de burger en het bevorderen van doelmatigheid en efficiency. Privatisering van taken mag geen doel op zich zijn, maar is afhankelijk van de vraag of de prijs-kwaliteitverhouding door een goede marktwerking kan worden verbeterd."

 

Dit lijkt ons een onjuiste redenering. Volgens de laatste zin is de VVD niet in zijn algemeenheid voor privatisering, maar alleen als de prijs-kwaliteitverhouding erdoor wordt verbeterd. Hierbij geeft de VVD geen antwoord op de vraag voor welke overheidstaken dit dan eventueel zou gelden. Ook wat de decentralisatie betreft durft te VVD niet te laten zien dat door de decentralisaties naar gemeenten de dienstverlening wordt geoptimaliseerd of dat er doelmatigere efficiënter wordt gewerkt.Echter in de eerste zin is de VVD zonder voorbehoud en nuance al voorstander van decentralisatie en privatisering. De VVD verzuimt zowel landelijk als lokaal ook maar 1 decentralisatie te onderbouwen.

 

Volgens het VVD verkiezingsprogramma:  "Op de VVD stemmen is het belang van een landelijke partij erkennen. De VVD is vertegenwoordigd in alle bestuurslagen: gemeentelijk, provinciaal, landelijk en in Europa. Denk bijvoorbeeld eens aan veiligheid. Dankzij de korte lijnen met het landelijk netwerk kunnen dringende zaken eerder gerealiseerd worden. Ook in andere situaties is het nut van korte lijnen met andere overheden bewezen. Denk aan het behouden van de belastingdienst voor Emmen. Hiervoor heeft de VVD haar netwerk ingezet."

 

Hierbij vergeet de VVD gemakshalve te vertellen dat het die zelfde VVD is geweest die eerst banen weghaalt uit Emmen. De VVD landelijk haalt dus bijvoorbeeld 300 banen weg. De VVD Emmen haalt er 50 terug. Per saldo is zijn er dan 250 banen minder in Emmen. Maar de VVD Emmen benadrukt dan graag dat er dankzij VVD 50 banen zijn behouden. Is ook populisme zouden we willen zeggen. 

 

 

Volgens het VVD verkiezingsprogramma wil de VVD dat : "Ondernemers worden uitgedaagd om gezamenlijk (meerdaagse) arrangementen te ontwikkelen, waarbij tevens een relatie wordt gelegd met evenementen op het gebied van sport, kunst en cultuur."

 

En dat is een uiterst vermakelijk VVD bemoeienis met ondernemers,  omdat dezelfde VVD in haar verkiezingprogramma stelt: "De VVD is van mening dat de gemeente ondernemers niet hoeft te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten ze zelf het beste."

 

 

Volgens het VVD verkiezingsprogramma wil de VVD dat: "Laaggeletterdheid als groot maatschappelijk verborgen probleem, via een krachtige lokale inzet wordt aangepakt, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen het uitgangspunt vormt."

 

Volgens ons wil je dan als VVD niets doen als overheid en laat je het over aan de eigen verantwoordelijkheid. Maar het woord krachtig in een zin, dat klinkt wel allemachtig prachtig.

 

Bij een zo'n slecht programma als dat van de VVD Emmen zou het logisch zijn de naam van de opsteller niet te vermelden. Maar in het verkiezingsprogramma van de VVD Emmen valt te lezen dat deze is opgesteld oor een commissie bestaande uit bestuurssecretaris Jeroen Hartsuiker, VVD-lid Harm Brummel en huidig wethouder en lijsttrekker Nynke Houwing. Tijd voor bijscholing van deze mensen zouden wij zo zeggen, want de VVD die voor korte en bondige stukken is, heeft veruit het langste verkiezingsprogramma en ook het programma met het grootste aantal nietszeggende woorden.

 

 

Samengevat: Met een "het kan vriezen, het kan dooien" verkiezingsretoriek, blijft de VVD zo dus maar aanklooien en maakt Nederland alleen maar meer en meer ziek. De Emmense VVD heeft meer dan 30 pagina's nodig om niets te zeggen en is hiermee de absolute koploper leeg papier met lege woorden zonder inhoud te vullen. En dan mogen ambtenaren dit van de VVD weer niet doen.

 

Onze VVD stemwijzer luidt dan ook:Laat Mark Rutte het lachen vergaan, gun die man een andere baan, en laat uw potlood daarom a.s. woensdag 19 maart aan de VVD en hun kandidaten voorbijgaan.

 

 

 

NOG EVEN TWEE UITZONDERINGEN

 

Hoewel wij in het begin beloofden ons te beperken tot de 3 collegepartijen PvdA, CDA en VVD, willen we hierbij toch nog nader op 2 andere partijen ingaan. Nood breekt wetten zullen we maar zeggen. En kansen die zich voor columnisten voordoen hoor je nu eenmaal te benutten. En zo bieden we tevens de PvdA, CDA en VVD de mogelijkheid om ons te bekritiseren op onze niet consequent en niet consistent handelen.

 

 

1) D66

 

Afgelopen vrijdag gaf D66 raadslid Karel Eggen een gymnastiekles op de markt in Emmen centrum waar ook politici van andere partijen aan mee deden. Helaas misten wij hierbij de spagaatoefeningen. En die oefeningen zullen alle nieuw gekozen politici waarschijnlijk de komende jaren het meest nodig hebben.

 

Wij willen u uiteraard niet bij uw stemkeuze beïnvloeden, maar volgens ons is een stem op D66 kandidaat Karel Eggen zeker het overwegen waard. Zeker voor de sportliefhebbers en voetballiefhebbers onder u. In de raadsvergadering van 30 januari van dit jaar, bij de behandeling van het nieuwe topsportbeleid - talentontwikkeling, gaf onze Karel nog het belang van echte gymnastiekleraren / vakkrachten aan bij de talentontwikkeling. "Dus was dat betreft zou de D66 fractie willen zeggen: zet die combinatiefunctionaris  meer in in het onderwijs. En heel veel talenten worden ontdekt door hun gymleraar. De heer Eggen kan er zelf zo zes / zeven noemen, onder wie Johan Cruijff en zo zijn er nog veel meer. Maar het is heel belangrijk dat die gymleraar daar ook daadwerkelijk een functie in heeft om die talenten te ontwikkelen."

 

Zelf hadden wij altijd het idee dat Johan Cruijff ook door de grootste onbenul, en ook met oogsterktes van plus of min 15 dioptrie,  nog was ontdekt als uitzonderlijk getalenteerd voetballer. Maar zo zie je maar weer dat wij als columnisten ook niet alles weten en dat een wijs(neus) raadslid als onze Karel dit allemaal wel weet en ons voor een sportieve ramp behoed. Voordat we het goed en wel hadden geweten  was  aan de FC Emmen de komende jaren een nieuwe Johan Cruijff ontglipt , omdat iedereen in Emmen een nieuw Johan Cruijff over het hoofd had gezien op het schoolplein.

 

En als de dames van D66 de komende 4 jaar maar half zoveel tijd en aandacht besteden het raadswerk dan aan hun uiterlijk en garderobe tijdens de verkiezingscampagne, dan is op 19 maart een stem op D66 zeker geen verloren stem.

 

Als D66 geld vrij maakt voor opleidingen, dan zouden wij ze hierbij willen vragen ook geld vrij te maken voor het opleiden en scholen  van raadsleden van PvdA, CDA en VVD. Niet dat ze er perse recht op (moeten) hebben, maar zij hebben het wel erg hard nodig

 

Mogelijk dat de D66 fractie de volgende tweet van DvhN redacteur Gert Meijer over het DvhN debat van 12 maart nog even kan ophelderen: "Gert Meijer@Gert_Meijer12 mrt Sijpersma mag van D66 publiek niet vragen of 1,3 miljoen bezoekers dierentuin realistisch is. 'Daar kan volk geen mening over hebben'. Hm."  Als opleidingspartij D66 gaan we de burger toch niet voor dom houden? En mogelijk kan Gert Meijer nog even aangeven, waarom we over deze opmerkelijke gebeurtenis niets konden teruglezen in het DvhN.

 

 

 

2) De LEF! Stichting Living Industry als politieke partij?

 

Afgelopen week ontvingen de inwoners van Emmen een bijlage bij de Zuidoosthoeker met de titel "Kleur Bekennen". De bijlage was afkomstig van de Stichting Living Industry. De Stichting zegt met de eigen krant als doel te hebben het debat over het nieuwe centrum van Emmen aan te zwengelen. Onduidelijk is echter waarom men hier 1 week voor de verkiezingen mee komt. Zo lijkt de Stichting de verkiezingen te willen beïnvloeden en gedraagt ze zich als politieke partij met een verkeerd soort LEF.

 

Merkwaardig is het doel dat de Stichting Livings Industry zegt na te streven. Volgens de betreffende verkiezingskrant richt Stichting Living Industry zich op een goede en duurzame invulling van stedelijk gebied. Vreemd dat je dan in je naam profileert met Industrie.  Maar echt merkwaardig is dat het doel van de Stichting op de eigen website iets anders is. Volgens de website richt de stichting zich op herontwikkeling van oud, verouderde, monumentale of karakteristieke bedrijfslocaties. Volgens de website gaat het hen om levende en levendige industrie. Industrieterreinen of een compleet stedelijk gebied. Dat zijn toch twee aparte takken van sport.

 

Zo plotseling voor de verkiezingen wordt dus even het doel van de Stichting aangepast en wordt het nieuwe centrum van Emmen onder de loep genomen. Aan het woord komen onder andere  de fractievoorzitters van de collegepartijen PvdA en CDA en LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher. Opmerkelijk is dat collegepartij VVD er niet bij is betrokken. Alsof Harry's privé oorlog tegen de VVD ook leeft bij de Stichting Living Industry. Opmerkelijk is ook dat andere partijen niet aan het woord komen. Alsof Harry Leutscher de college onderhandelingen al is begonnen en andere partijen uitsluit. Opmerkelijk is ook dat LEF! als enige partij een verkiezingsadvertentie in de krant van de Stichting living Industry heeft.

 

Aan het word komt ook Albert Eising. Ondernemer en bestuurslid van LEF!

 

En wie zijn de bestuursleden van de Stichting Living Industry. Dat zijn Johan Stuulen (voorzitter en kritisch VVD lid), Han Windels (secretaris- penningmeester) en Jan Hulsegge (raadslid en kandidaat raadlid PvdA)

 

Gelet op de timing, titel en insteek van de actiekrant, zien wij het niet anders dan een verkapte (financiële) bijdrage aan de verkiezingscampagne van Harry Leutschers partij LEF!. Eigenlijk wel jammer,  want zou je de bijlage zien als een oproep tot meedenken, als een signaal dat er nog veel moet gebeuren en er nog over veel moet worden nagedacht, dan is het op zich een goed initiatief. Maar laat dan ook iedereen meedenken, maak er geen exclusief elite en kunstenaars feestje van en houdt het buiten de politiek en de verkiezingen.

 

Wie er goed verdiend heeft aan deze forse bijlage bij de Zuidoosthoeker? (oplage 50.900 exemplaren) Dat is de NDC media groep. Onder andere ook eigenaar van het DvhN. Zou het zijn dat daarom LEF! als enige lokale partij het laatste jaar zo weinig kritisch is benaderd door het DvhN en daarom een uitgebreid podium in het DvhN heeft gekregen? Was er een jaar geleden al een forse order binnen. Gelet op het ontbreken van kritische regionale en lokale journalistiek zullen we dit wel nooit te weten komen.

 

 

HOOP VOOR IEDEREEN van PvdA, CDA en VVD

 

Omdat de campagnetijd hoop aan iedereen moet bieden, ook aan de kandidaten van PvdA, CDA en VVD die zich deze weken weer ingespannen hebben door zich in winkelcentra en op markten belachelijk te maken voor weer 4  jaar zitting op het pluche, maar hopelijk op 19 maart 2014 afgestraft zullen worden voor hun arrogantie en hypocriete gedrag,  willen wij hen hierbij toch nog wel hoop geven voor de verkiezingen van over 4 jaar.

 

Omdat het PvdA glas voor de PvdA kandidaten toch nog half vol te maken: Met een periode van onthouding van de macht, kan men van arrogantie en domheid genezen.

 

Omdat het CDA glas voor de CDA kandidaten toch nog half vol te maken: Misschien is CDA lijsttrekker Henk Jumelet gewoon te slim voor de inwoners van Emmen, wordt hij niet vanwege zijn voordurende onzin niet begrepen in Emmen, maar is het allemaal genialiteit die het bevattingsvermogen van de eenvoudige Emmense onderdanen en doorsnee Rechters te boven gaat.

 

Omdat het VVD glas voor de VVD kandidaten toch nog half vol te maken: Bij de huidige prijs / kwaliteitverhouding is elke stem voor de VVD nog te duur voor de prestatie die de VVD  in Emmen levert. Maar de marktwerking leert gelukkig dat het gaat om dagkoersen die weer kunnen aantrekken. Kunnen aantrekken als de VVD prijs (=lasten burgers) worden verlaagd of de VVD kwaliteit (=prestatie overheid - VVD volksvertegenwoordigers) worden verbeterd. 

 

 

Hoofdredacteur van het DvhN Pieter Sijpersma als columnist / supporter van de gevestigde orde en bevooroordeeld criticus van lokale partijen:

 

Hoofdredacteur van het DvhN Pieter Sijpersma besteedde op 4 maart 2014 in zijn hoofdredactioneel commentaar met de titel "Op naar 19 maart" aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen en de opkomst van lokale partijen:  "Je kunt de groei van het aantal lokale partijen beschouwen als een bewijs van een gezonde democratie: de oude macht voldoet niet en dus dienen zich nieuwe bestuurders aan. In ieder geval is er iets te kiezen. Er kleven echter gevaren aan de veelheid van lokale lijsten. Nieuwe partijen gaan nogal eens ten onder aan interne twisten, zo blijkt telkens weer. Er is weinig ervaring, er is geen traditie en het program is vaag, of sterk gericht op een paar kwesties. Juist dit soort partijen is helemaal niet ingesteld op de rijkstaken die nu op de gemeente afkomen. Drenthe en Groningen mogen trouwens niet klagen: hier is de groei van het aantal lijsten nog bescheiden. In sommige gemeenten en het zuiden des lands dreigt, als de peilers gelijk krijgen, een gevaar van politieke versnippering, waardoor moeilijke besluiten amper nog te nemen zijn. Uiteindelijk zal de macht van de ambtenarij

daardoor toenemen."

 

Hiermee wordt dus nogmaals bevestigd hoe bevooroordeeld het DvhN in negatieve zin staat  tegenover lokale partijen. De jarenlange hetze van het DvhN tegen onder andere BGE en BGE voorman Wim Halm wordt zo nog eens verklaard.  

 

Je kunt volgens Pieter Sijpersma de opkomst van lokale partijen zien als bewijs van een gezonde democratie, maar oh oh oh wat laat de hoofdredacteur zich in de kaarten kijken door de lokale partijen de maat te nemen. Zoals voor een echte populist gebruikelijk is dreigt er met de lokale partijen een kleine of grote ramp te gebeuren die moet worden voorkomen door te zorgen dat ze toch vooral niet te groot worden. En oh oh oh wat een gebrek aan lokaal politiek inzicht in de werkelijkheid. De opkomst van lokale partijen wordt juist veroorzaakt doordat de landelijke partijen de ambtenaren te veel macht geven en niet andersom, zoals de angst van Pieter Sijpersma  is.

 

Volgens Pieter Sijpersma betekent de opkomst van de lokale partijen dat de bestaande macht niet voldoet. Het moet gezegd worden dat zijn krant het DvhN dit verrekt goed weet te verbergen in haar weinig kritische berichtgeving over de bestaande macht in Drenthe en in het bijzonder Emmen.

 

En zouden lokale partijen nu echt niet bestuurders kunnen leveren die meer in hun mars hebben dan bijvoorbeeld een Jenne Holman (PvdA), Mariet Thalens (PvdA), Jan Kuper (CDA), Bouke Durk Wilms (CDA), Nynke Houwing (VVD), Henk Jumelet (CDA). Het moet al gek lopen willen lokale partijen bestuurders leveren van mindere kwaliteit.

 

 

 

HET STEMADVIES VAN TWEE PROMINENTE EMMENAREN

 

Tijdens de inleiding van het RTV Drenthe debat van7 maart 2014 gaf oud PvdA wethouder Jenne Holman, nu via de bijbanenpoule voor oud politici voorzitter van de vereniging van de Emmense middenstand, te kennen dat het al 50 jaar niet lukt om Emmen echt op de kaart te zetten en dat hij als mede verantwoordelijke hiervoor ook niet weet hoe dit nu komt. Jenne Holman gaf aan te hopen dat het met de 500 miljoen investering in Atalanta en DPE NEXT hopelijk nu wel lukt. Een beter en overtuigender stemadvies om op 19 maart eens NIET voor PvdA, CDA en VVD te kiezen valt eigenlijk niet te geven.

 

PvdA Burgmeester Cees Bijl vindt dat je niet 1 wethouder van het college kunt wegsturen, maar dat je ze dan allemaal tegelijk moet wegsturen. Een op zich merkwaardige opvatting, maar voor u als kiezer betekent dit dat als u een klein beetje  wilt veranderen, of juist veel wilt veranderen, u dit voltallige college naar huis moet sturen door niet op PvdA, CDA en VVD te stemmen. Ja wij vinden het ook wel erg rigoureus van onze Cees, maar zijn boodschap is wel duidelijk. En wie zijn wij om onze burgemeester tegen te spreken.

 

 

Tot slot

 

Het was ons een genoegen om u als lezer de afgelopen jaren via onze columns te informeren over het reilen en zeilen in de Emmense politiek en een kritisch tegengeluid tegen de bestaande macht te zijn.  Hopelijk hebben wij hiermee ook lokale journalisten en columnisten geïnspireerd voor de komende jaren. Dat lijkt meer en meer noodzakelijk te zijn, omdat mensen steeds banger worden hun echte mening te geven, omdat we weten dat zij meer en meer het risico lopen hierdoor in hun privé of maatschappelijk leven benadeeld te worden. Want te lang dezelfde partijen aan de macht zorgt nu eenmaal voor machtsmisbruik. Zeker bij het ontbreken van voldoende tegenmacht.

 

Wij danken u voor uw aandacht en leestijd. Met de lengte van onze columns hebben wij u het niet altijd  gemakkelijk gemaakt. Maar met 1 of een 1/2 A4 'tje kan nu eenmaal niet altijd gezegd worden wat wel gezegd zou moeten worden in een gezonde democratie. Nogmaals onze dank voor uw aandacht en tijd.

 

En ons stemadvies is: Ga op 19 maart 2014 zeker stemmen, want aan onverschilligheid en onverschillige mensen heeft niemand iets.

 

Met de bewuste onduidelijkheid over de 3 decentralisaties, overheveling van taken naar gemeenten,  hebben de landelijke partijen er echt alles aan gedaan om van de komende gemeenteraadsverkiezingen een ondoorzichtig rommeltje te maken en een lage opkomst te stimuleren. Zo zou je toch niet met zulke belangrijke onderwerpen en kwetsbare groepen moet omgaan en zo organiseer je geen samenleving met betrokken burgers. Wat ons betreft een prima reden om op 19 maart 2014 Lokaal te stemmen om uw ongenoegen hierover duidelijk te maken aan de landelijke politiek. Een stem op LEF!, WE, SOPN, DOP of Vrolijk Emmen zou alleen daarom voor u al het overwegen waard kunnen / moeten  zijn. Maar uiteraard blijft een stem op D66 kandidaat Karel Eggen verleidelijk, want en nieuwe Johan Cruijff zal Emmen pas echt op de kaart zetten.

 

Ons politieke project X komt hiermee ten einde. Maar uiteraard kan nood wetten breken. Dus wie weet.

 

Met de meeste hoogachting aan u als lezer,

 

Columnisten redactie BGE

 

NB

 

Bent u nog niet vermoeid na al dit leeswerk. Dan zouden wij u de volgende columns / opinie stukken willen aanbevelen.

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3609964/2014/03/09/Help-De-gemeentelijke-democratie-verdwijnt.dhtml

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6235/Martin-Sommer/article/detail/3605974/2014/03/02/Sommer-Niemand-zit-te-wachten-op-ideologisering-van-lokaal-bestuur.dhtml

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3596902/2014/02/14/De-gemeente-kan-niet-meer-om-de-lokale-partij-heen.dhtml