Column: Over de zuivere politiek van Harry Leutscher en de zuivere journalistiek van Gerard de Kleine

De raadstukken en krantenberichten in onze gemeenten maken steeds frequenter melding van algemeen oplopende tekorten, noodzakelijke miljoenen bezuinigingen  en  miljoenenoverschrijdingen bij bouwprojecten bij de gemeente Emmen, maar gelukkig worden we als bevolking in deze moeilijke omstandigheden meegenomen aan de hand van het morele kompas van LEF fractievoorzitter Harry Leutscher en oud DvhN medewerker Gerard de Kleine. En bij de echte zuivere moraalridders ligt de echte oorzaak van deze miljoenenproblemen in de kleinere details, zoals bijvoorbeeld de doelmatigheid van de besteding van fractievergoedingen en gelukkig heeft onze Harry hier oog voor. Moraalherder Harry Leutscher wil de makke Emmense kiesschapen, u en wij, dan ook behoeden om op 19 maart 2014 niet in al te grote getale op populistische partijen als DOP, WE en BGE te stemmen. Harry let dus op de kleine partijen, zodat voorkomen wordt dat ze bij komende gemeenteraadsverkiezingen te groot worden.

 


      

DE DRIE WIJZEN UIT HET ZUID-OOSTEN

 In de ideale en zuivere politieke wereld van onze Harry draait het in belangrijke mate om het woord GRATIS. Politici zijn bij onze Harry idealisten die alles gratis doen en er zelfs geld op toeleggen. Politiek is in de LEF wereld dan ook voor de rijkere bovenklasse. De rijkere bovenklasse die rijk geworden zijn door alles in het leven gratis te doen. En zo kwam onze Harry er na intensief speurwerk achter dat de opvallende verkiezingcampagne van Hendrikus Velzing partij WE niet gratis is geweest. Velzing en raadsleden van WE hadden er zelfs aan meebetaalt. Foei dus.  En voor Harry was dat een zeer grote schok, omdat de nog opvallender en intensievere campagne van LEF,  juist wel gratis en dus zuiverder dan zuiver was. Dat u als lezer en wij als columnisten  denken dat de LEF verkiezingscampagne 2010  veruit de duurste campagne was in de geschiedenis van de raadsverkiezingen in de gemeente Emmen, komt omdat u en wij politiek gezien wat minder zuiver denken en het bij ons dus ernstig schort aan ons morele kompas. Misschien herinnert u zich noch de maandenlange borden campagne - speciale LEF krant en pagina's vullende advertenties van de groet LEF.  Maar gelukkig is onze Harry bereid om ook als gids voor ons op te treden en ons zondaren de zuivere weg te wijzen. Komt het met u en ons misschien toch nog goed.

Harry wordt in zijn kruistocht bijgestaan door oud journalist van het DvhN Gerard de Kleine, die sinds circa 3 maanden ons dagelijks op internet verblijdt met zijn pennenvruchten.  (Zie link  http://rimpels-gerarddekleine.blogspot.nl)  Als u zowel Harry en Gerard volgt op internet denkt u misschien dat er sprake is van een opzichtig een tweetje, maar dat komt omdat u als volger van politiek Emmen niet zuiver denkt en waarschijnlijk aanhanger bent van één van de populistische partijen in de raad.  Volgens zowel Harry als Gerard hoeft u absoluut niet te twijfelen aan hun zuiverheid, objectiviteit  en deskundigheid. Toen bekend werd dat de fractie van WE en raadsleden van WE geld betaalden / terugbetaalden aan partijbons Hendrikus Velzing, was het voor Harry en Gerard duidelijk dat er ernstig gezondigd werd op het  staatsrechterlijke principe dat  volkvertegenwoordigers moeten stemmen zonder last. En de raadsleden van WE zaten dus duidelijk met een financiële last, ze moesten geld aan Velzing betalen / terugbetalen.

U vindt als lezer dat we nu iets te snel gaan en te technisch worden. Nou vooruit, het is tenslotte  vakantie geweest, dus even een korte nadere uitleg. In de Nederlandse wet is opgenomen dat volksvertegenwoordigers moeten stemmen zonder last. Stemmen zonder last betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. Het heeft dus niets met een financiële verplichting te maken om als volksvertegenwoordiger iemand iets terug te betalen voor afgenomen diensten in heden of verleden. Het tegenovergestelde is eerder de bedoeling. Namelijk om als volksvertegenwoordiger voor afgenomen diensten gewoon te betalen, zodat er geen morele verplichting ontstaat om bij belangrijke stemmingen iets terug te doen. Zorgwekkender was het dus geweest als Hendrikus Velzing alles gratis voor de partij had gedaan, geen huur voor kantoor vragen en geen terugbetalingen (deel) campagne, omdat hij dan bij stemmingen bij de voor hem privé en / of zakelijk belangrijke onderwerpen druk had kunnen uitoefenen door zijn mede fractiegenoten op te wijzen dat zij en de fractie vele zaken gratis hadden gekregen en dat natuurlijk niets in het leven echt gratis is. Want voor wat hoort namelijk vaak wat. En zoals PvdA wethouder Bouke Arends regelmatig fijntjes opmerkt in de raad; "Gratis is wat een ander betaalt."

Het is dan ook jammer dat WE fractievoorzitter Rene van der Weide aangeeft dat hun constructie misschien niet helemaal gelukkig is geweest. Maar daarentegen is het DvhN de oren te wassen, door te stellen dat ze daar geen benul hebben wat stemmen zonder last betekent, geen tactisch slimme zet een half jaar voor de verkiezingen.  

Nu kan het zijn dat LEF fractievoorzitter Harry Leutscher  en Gerard Kleine het Staatsrecht niet echt begrijpen, maar volgens Harry en Gerard zelf zijn zij geen domme jongens, maar juist intelligente en zuivere mensen. De één een zuiver politicus en de ander een zuivere journalist. Het kan dan ook haast niet anders dan dat beide heren op korte termijn bij de Eerste en Tweede Kamer zullen aankaarten dat het huidige Staatsrecht ten aanzien het punt "stemmen zonder last" politiek gezien onzuiver is en moet worden aangepast. Dat beide heren dat nog niet gedaan hebben komt zeer waarschijnlijk, omdat ze de Emmense belangen voorop stellen en eerst de onzuivere politiek van WE en waarschijnlijk ook andere lokale partijen willen aanpakken. Waar zouden we in Emmen zijn zonder deze twee helden van het morele kompas. Niets dan hulde en lof dus. En let er dus op hoe beide heren, Leutscher en de Kleine, straks de hele Eerste en Tweede kamer een morele Staatsrechtoorvijg gaan geven vanuit Emmen. Dat zal een uniek stukje Emmen op de kaart zetten worden.

Door zelf geen cent van de fractievergoeding 2010 uitgegeven te hebben denkt en dacht LEF fractievoorzitter Harry Leutscher de handen vrij te hebben om iedereen naar goeddunken van zijn eigen morele kompas de maat te kunnen nemen. Maar in Harry zijn gulzigheid om met zijn morele kompas anderen een corrigerende tik te geven,  anderen zullen mogelijk eerder spreken van bewust politiek ratten en beschadigen,  betrok onze Harry ook de financiering van de verkiezingcampagnes van WE voor 2010 bij de discussie. En voorafgaande aan en tijdens de commissievergadering van 12 september richtte onze Harry zich hierbij dus op met name de partij WE. Zoals eerder aangegeven is de gevolgde redenatie van onze Harry hierbij niet zuiver volgens het huidig en geldende Nederlands Staatsrecht ten aanzien van "stemmen zonder last". Integendeel zelfs dus. Dit door Leutscher NIET  redeneren volgens het Nederlands Staatsrecht, en dat voor een academisch geschoolde en gediplomeerde jurist, is natuurlijk een beetje vreemd. Maar idealist en wereldverbeteraar Leutscher heeft waarschijnlijk dan ook nog geen tijd gevonden om te zorgen dat het Nederlands Staatsrecht wordt aangepast voor het onderdeel  "stemmen zonder last" . Tevens heeft onze Harry, waarschijnlijk ook door tijdgebrek, tot nu toe nog verzuimd om volledige openheid te geven over de kosten en financiering van de verkiezingscampagne 2010 van LEF.

Je valt trouwens pas anderen hier op aan als je zelf volledige openheid hebt gegeven. Tenminste als je voor je zelf hetzelfde morele kompas hanteert als voor anderen. In de kring van LEF, bestuur en anders, zitten nogal een aantal kapitaalkrachtige Emmenaren, of zich als kapitaal krachtig voordoende Emmenaren, met zakelijke belangen in en buiten Emmen en hun financiële rol bij LEF is niet transparant. LEF prominenten en mogelijke financiers van LEF zijn:Henk Eising, Jan Oosterbeek, Albert Eising, Dick Klein en Chris Boerland.  En omdat de partijfinanciers van LEF alles gratis en voor niets doen voor LEF, moet onze Harry volgens het huidige, en volgens hem niet zuivere, Nederlandse Staatsrecht, eigenlijk wel laten zien dat hij door deze gratis gunsten, niet volgens het voor wat hoort wat principe, zijn stemgedrag laat beïnvloeden. Wij twijfelen er ook niet aan dat onze Harry dan ook op korte termijn dit zal gaan doen, eigenlijk gewoon van plan was dit voorafgaand aan zijn aanval op anderen ook te doen,  Harry houdt tenslotte van zuivere politiek, maar we willen hem er in deze column toch nog wel even aan herinneren. Je kan het ook zo druk hebben met "de mogelijke zonden van anderen", dat je zomaar je eigen schoonheidsfoutjes over het hoofd ziet. Het is dan goed dat een andere partij zo collegiaal is je hieraan te herinneren. Maar verder geen dank aan ons Harry, wij doen dit graag.

Nu LEF partijvoorzitter Henk Eising weer is toegetreden tot de directie van de FC Emmen vragen wij ons als columnisten van Redactie BGE wel af of onze Harry dit een aantal maanden geleden al wist en dat dit, en het mogelijke feit dat Henk Eising de partij LEF fors sponsort, van invloed is geweest op Harry's stem om als gemeenten de FC Emmen in dit voorjaar weer financieel en anders te steunen. Natuurlijks is dit waarschijnlijk allemaal zuiver gegaan, maar onze Harry heeft in alle drukte met zijn raadswerk gewoon vergeten dit transparant naar buiten te brengen en dan roep je bij columnisten nu eenmaal onzuivere gedachten op. Wij zijn als columnisten dan ook best wel akelige mensen soms.

En nu we hier toch zo over nadenken. Onze Harry had in 2010 zijn zetel bij de Raad van Commissarissen van het Dierenpark nog maar net ingeruild voor een raadszetel toen hij in de gemeenteraad met een motie steun vroeg voor de onafhankelijke positie van het Dierenpark. En een paar maanden daarna kwam naar buiten dat het Dierenpark forse financiële problemen had en meer dan 20 miljoen overbruggingssteun van de gemeente nodig had. Of het Dierenpark de campagne van LEF en Leutscher mede gesponsord heeft en hier later een tegenprestatie van onze Harry van verwachtten dat weten we dus niet, omdat niet duidelijk is wie de dure gratis campagne van LEF heeft betaald. Waarschijnlijk is het allemaal zuiver, Harry zal niet voor niets steeds herhalen dat hij zo zuiver is, maar feiten om dit goed te kunnen controleren zijn er niet.

En PvdA lijsttrekker Bouke Arends en LEF fractievoorzitter Leutscher waren in2010 de enige twee lijsttrekkers die vanuit hun positie in de Raad van Commissarissen van het Dierenpark wisten dat er miljoenen verliezen voor het Dierenpark zaten aan te komen. Maar beide heren hielden dit onder het tapijt voor de verkiezingen. Van deze handelwijze hebben beiden persoonlijk geprofiteerd en hierdoor lopen de inwoners van Emmen mogelijk tientallen miljoenen mis, als het Dierenpark over 20 jaar de lening niet kan terugbetalen. Iets wat zeker niet onaannemelijk is. Onze Harry in de warry vond het waarschijnlijk zuiverder om de campagnes van o.a. WE, DOP en BGE hier in 2010 niet mee lastig te vallen. Natuurlijk kan het zo zijn dat Harry als commissaris niets van de problemen van het Dierenpark wist en gewoon zijn geld heeft opgestreken of gratis zijn CV met een interessante functie heeft gevuld.   

Helaas doet en deed het DvhN niet aan scholing van hun medewerkers / journalisten in heden en verleden, en is en was algemene domheid eerder een pre om bij het DvhN te worden aangenomen dan een obstakel. Oud medewerker van Het DvhN Gerard de Kleine laat dit zien door de betekenis van het "stemmen van volksvertegenwoordigers zonder last"  niet te begrijpen en ook huidig DvhN medewerker Gertje ’klets’ Meijer laat zien de betekenis hiervan, en de context van waaruit naar deze betekenis gekeken moet worden,  niet te kennen, c.q. niet te begrijpen. Zonder onze Harry van LEF zouden wij nooit dit boeiend inkijkje, in de sinds jaren ontbrekende kwaliteit en de hiermee gepaard gaande ontbrekende integriteit,  van de journalistiek van het DvhN hebben gekregen. Het als journalist niet begrijpen van de betekenis van "het stemmen van volksvertegenwoordiger zonder last'', maakt dus  duidelijk waarom we in Emmen in een toch wel in een naar corruptie tenderend politiek bolwerk leven, waar een paar dezelfde partijen het al decennia voor het zeggen hebben. Dit is dus mede door de bescherming van de journalistieke Dombo's van het DvhN. Historisch dus deze publiekelijk vertoonde domheid van zich als beroepsjournalist uitgevende ballpointrakkers en zonder onze Harry en zuivere Gerard zou ons dit onthouden zijn. Heren dank namens ons en de lezers van onze columns.

En opvallend zijn ook de overeenkomsten tussen hoe het DvhN in het heden en verleden bewust BGE partijleider Wim  Halm publiekelijk vanuit een onjuiste context probeerde en nog steeds probeert te beschadigen en eenzelfde soort opzet, zij het met een iets ander insteek, nu ook bij WE partijbaron en raadslid Hendrikus Velzing toepast. Wordt bij Halm zijn problemen rondom vergunningen er steeds in een onjuiste en onterecht context er bijgehaald, bij Velzing worden zijn financiële stromen van en naar de partij vanuit een bewust verkeerde context negatief becommentarieerd en wordt Leutscher het podium geboden dit te doen met verkrachting van het Nederlandse Staatsrecht. Wie zich als echte tegenmacht van heersende  macht van politiek Emmen opwerpt, zo leert de geschiedenis ons, krijgt in Emmen in negatieve zin te maken met de beschermende macht van het DvhN. Want uiteindelijk zijn 80% tot 90% van de journalisten toch gewoon PvdA'ers. Mensen die vinden dat alleen zij alleen de wijsheid in pacht hebben en zodoende het vermogen missen te luisteren, te observeren en na te denken.

Beste, zich journalisten noemende heren Gerard de Kleine en Gertje ‘klets’Meijer. Wisten jullie dat zonder last stemmen door volksvertegenwoordigers ook betekent dat het juk van de fractiediscipline niet in de fractiekamer en raadszaal aanwezig mag zijn. Nu stemmen en handelen zonder last gaan jullie als zuivere journalisten natuurlijk direct onderzoek doen bij de PvdA. Wij kijken nu al reikhalzend  uit naar jullie journalistiek hoogstandjes.

Nog even terugkomend op de dingen die gratis zijn. Het college van B&W van Emmen wil ons doen geloven dat de 3,6 miljoen die zij extra betaalt aan Strukton voor de bouw van de parkeerkelder  aan de Westerstraat eigenlijk een gratis 3,6 miljoen is. Gratis voor de gemeente dan, want de extra 3,6 miljoen betaalt de gemeente absoluut niet omdat het college iets verkeerd heeft gedaan. Integendeel zelfs, de gemeente staat volgens het college juridisch ijzersterk in de zaak tegen Strukton. En door de extra 3,6 miljoen zullen de parkeertarieven in Emmen niet stijgen en hebben de burgers hier geen last van. Dus nog een keer gratis dus. De extra 3,6 miljoen kan gewoon nog eens aan ander gemeentelijk beleid worden uitgegeven. U ziet wel, als het college roept dat gratis niet bestaat en gratis is datgene wat anderen betalen, dan bedoelen zij hiermee niet hun eigen dubieuze uitleg bij problemen, maar heeft dit alleen betrekking op onjuist financiële onderbouwingen van plannen  van oppositiepartijen. Het college liegt ons als burgers dus met  regelmaat gratis voor. Nou ja gratis, uw belastinggeld en die van ons wordt er wel voor gebruikt. Nou ja liegen, waarschijnlijk zal het college dit zelf anders zien en vinden ze waarschijnlijk dat u en wij onvoldoende alle feiten kennen om dit te kunnen beoordelen en wij leven met een afstand tot hun virtuele werkelijkheid.

Voor de duidelijkheid alle uitgaven van de fracties, dus ook die van WE, waren volgens de accountant rechtmatig, met uitzonderling van die van de fractie van GroenLinks (=Affaire voormalig raadslid Jan Dijkgraaf). Het geld van de fracties is dus besteed waar het wettelijk voor besteed mag en mocht worden. Onze Harry had dan ook geen probleem met de rechtmatigheid, maar met de doelmatigheid van de bestede gelden. Harry vond een aantal uitgaven van WE dus volstrekt immoreel en graaien uit de staatsruif. Want volgens Harry is het niet doelmatig om geld voor bijvoorbeeld huur van kantoorruimte te betalen. De fracties kunnen namelijk gebruik maken van de gratis faciliteiten op het gemeentehuis. Echt gratis zijn deze faciliteiten natuurlijk niet, ze komen alleen uit een ander potje, maar dat is weer te moeilijk voor de jurist en bedrijfskundige Leutscher. Onze Harry heeft voor zijn onthullingen over WE maandenlang alle bonnetjes van alle fracties meerdere keren gecontroleerd en heeft ook maandenlang 's avonds in de bosjes met verrekijker en in regenjas geobserveerd of de raadsleden van andere partijen wel of niet voldoende met hun raadswerk bezig zijn. Aan het controleren van alle fractievergoedingen van ca. 1 ton heeft onze Harry wel 20 keer zoveel tijd besteed dan aan het controleren van de jaarrekening en begroting waar het om ca.350 miljoen gaat. Toch vindt Harry dat hij zijn tijd als raadslid zo doelmatig besteed. Anderen zullen daar weer anders over denken. Wij willen er als columnisten liever geen oordeel over vellen om onze objectieve reputatie niet in gevaar te brengen, maar als je meer tijd besteed aan het controleren van 1 ton dan aan ca. 350 miljoen, dan ben je wel echt de man van hoofdlijnen. Het predicaat dat onze Harry zich graag zelf geeft. Doelmatiger zou het wel zijn als onze Harry eens vaker aanwezig zou zijn op het overleg voor fractievoorzitters, zodat zaken in de raad beter afgestemd kunnen worden. Maar onze Harry vindt het doelmatiger om dit niet te doen. U ziet maar, wat de een doelmatig vindt dat vindt de ander minder doelmatig en gelukkig leven we daarom in een vrij land. Voor doelmatigheid geldt er een persoonlijke vrijheid, maar voor rechtmatigheid niet.

Samengevat.

Gratis is best een moeilijk thema om zuiver over te schrijven. Het is fijn dat er tenminste nog twee Emmenaren zijn die van zichzelf vinden dat ze zuiver zijn en als moraalherder ons zondaars het juiste en zuivere pad willen wijzen. Journalisten van het DvhN kennen de betekenis niet van het onderdeel Staatsrecht dat gaat over dat volksvertegenwoordigers geacht worden zonder last te stemmen. De verkiezingscampagne van WE in 2010 was niet gratis en die van LEF wel. LEF fractievoorzitter Harry Leutscher gaat op zeer korte termijn publiceren voor wiens rekening de gratis verkiezingscampagne van LEF in 2010 was en om welke bedragen het gaat. Onze Harry controleert graag bonnetjes en boekhoudingen van andere fracties. De parkeerkelder aan de Westerstraat is gratis 3,6 miljoen duurder geworden. Op het gemeentehuis is alles gratis. Tenminste volgens LEF fractievoorzitter Leutscher. Gerard de Kleine en Harry Leutscher zullen op korte termijn de Eerste en Tweede Kamer aanschrijven dat het huidige staatsrecht niet zuiver is ten aanzien van het stemmen zonder last. De zich journalisten noemende Gerard de Kleine en Gertje ’klets’Meijer gaan alle raadsbesluiten van de afgelopen 3,5 nog eens bestuderen om te kijken of er vanwege fractiediscipline mogelijk geen sprake is geweest van stemmen zonder last. De fracties van PvdA, CDA en VVD worden het eerst bestudeerd. Het DvhN zal binnen twee weken de financiering van verkiezingscampagne van LEF uit 2010 uitvoerig in een achtergrond artikel uiteenzetten. En Gerard de Kleine zal deze op zijn blog van aanvullend commentaar voorzien.

Door onze zuivere Harry van LEF wint de Emmense politiek aan amusementswaarde. Het zou dan ook verkeerd zijn zuivere Harry nu als "Boeman" neer te zetten tot de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Zelf denken we meer dat "Harry de Bonnetjesman" een passender geuzennaam voor zuivere Harry is.

Het is nog min of meer geheim, laten we zeggen niet officieel maar wel min of meer officieus. In het LEF verkiezingsprogramma voor 2014 - 2018 zal komen te staan dat iedere Emmenaar die in het weekend meer dan 1,5 uur naar voetbal kijkt, op tv of gewoon buiten aan de lijn, verplicht wordt om een seizoenkaart bij de FC Emmen te nemen. Volgens LEF wordt dan de voetbalkijktijd doelmatiger ingezet voor de economische belangen van de gemeente Emmen. En waarom naar amateurs kijken als je  in dezelfde gemeente naar profs kunt kijken. LEF is nog bezig een uitgebreid controlesysteem te ontwikkelen om na te gaan hoe doelmatig u handelt naar de zuivere normen van LEF.  En wel ff ssst. "Het is nog niet officieel dus we houden dit gewoon even tussen u en ons. Tussen lezer column en schrijvers column."  En het voorstel van LEF heeft niets te maken trouwens met het feit dat LEF voorzitter Henk Eising toegetreden is tot de directie van FC Emmen. Als u al zoiets zou denken dan heeft u een nare aanleg om onzuiver te denken en zou u eens een zuivere hersenspoeling met lef moeten proberen.

Zuiver gezien schijnen leden van de PvdA onze columns serieuzer te nemen als wij niet anoniem onze columns ondertekenen. Deze logica schijnt tot de politieke categorie "Een Jeurinkje" te behoren. Wij kunnen er echter prima mee leven dat er mensen zijn die het niet uitmaakt wat er wordt gezegd en geschreven en het alleen belangrijk vinden wie iets heeft gezegd en geschreven. Wel denken we dat je je dan beter geen PvdA lid kunt noemen, maar PvdA fan of supporter.

Jammer dat onze burgemeester zo moeilijk doet over productie en gebruik van drugs. Wij kunnen ons goed voorstellen dat voor een grote groep Emmenaren de hedendaagse Emmense politiek een stuk draaglijker is met geestverruimende en / of geestverdovende middelen.

 Columnisten redactie BGE

NB

Tussen de zuivere broeders van het morele kompas, onze moraalherders Harry Leutscher en Gerard de Kleine, bestaat een opvallende overeenkomst. Beide heren schijnen te vinden dat ze in het verleden door de VVD en door VVD'ers genaaid zijn. Bij de VVD en een bij aantal VVD'ers vinden ze echter dat ze door de heren Leutscher en de Kleine zijn genaaid.

Waarschijnlijk doen circa 90 procent of meer van alle in Nederland actief zijnde politici een financiële bijdrage aan hun partij. Dit zou je kunnen zien als bijdrage aan de voorgaande of komende verkiezingen en als bijdrage aan de uitvoeringskosten van de partij. Politieke partijen kunnen nu eenmaal niet met niets en gratis draaiende worden gehouden. Maar de heren Leutscher en de Kleine zullen ook dit onzuivere onderdeel van de Nederlandse politiek op korte termijn aanpakken. Op zich is er wel iets voor hun standpunt te zeggen dat journalisten en politici alles gratis zouden moeten doen zodat we niet aan hun zuiverheid hoeven te twijfelen. U kunt alvast u abonnement op het DvhN opzeggen, zodat de krant met minder geld zuiverder aan journalistiek kan gaan doen. En anders  leest u gewoon met meer mensen één krant.