In de Emmense politiek heeft men bedacht dat niet meer de behandeling van de begroting in november het politieke hoogtepunt is van het jaar, maar de behandeling van de kadernota in juni. In juni worden dus de belangrijke keuzes gemaakt, zodat u als inwoner van Emmen tijdig weet waar u in 2014 aan toe bent. Regeren is vooruitzien en zo bezien wordt Emmen bestuurd door een groep verstandige en moedige politici. Mensen die tijdig pijnlijke keuzes durven en willen maken. Ja, wij zijn als columnisten dan ook niet de negatieveilingen waar sommigen ons voor aanzien. Wij hebben alleen kritiek als het moet, maar geven graag complimenten als het kan.

 

Voor de behandeling van de kadernota nieuwe stijl werd afgelopen donderdag 27 juni 2013 dan ook voor het eerst een hele dag uitgetrokken. Van vroeg in de morgen tot vroeg in de avond. U heeft via de lokale media kunnen vernemen welke pijnlijke en belangrijke keuzes er bij de kadernota zijn gemaakt, u weet waar u voor 2014 aan toe bent, dus dat hoeven wij hier als columnisten van Redactie BGE allemaal niet meer gaan te herhalen. Wij hebben het volgens u nu toch wel bij het verkeerde eind volgens u! Nu zijn wij beter in kritiek geven dan in kritiek ontvangen, dus dat u zomaar hardop denkt wij het bij het verkeerde eind hebben, daar hebben wij toch wat moeite mee. U bedoelt dat uw kritiek niet over ons gaat,  maar u bedoelt dat u over de gemaakte keuzes weinig tot niets heeft vernomen in de lokale media. Daar heeft u een punt en wij willen u dan ook complimenten met uw goede observatievermogen en ijverig volgen van de gemeentelijke politiek. Daar is niets mis mee. Maar dat er weinig of niets werd gemeld door de lokale media is in deze niet de lokale media aan te rekenen. Over het nieuwe politieke hoogtepunt in Emmen was dan ook niet echt veel te melden. Samengevat was de behandeling van de kadernota een sympathieke aangelegenheid. En u bent voldoende kenner van de politiek dat als het woord sympathiek wordt gebruikt,  dat u dan wel weet dat men in politiek Emmen niet veel verder is gekomen. Dit alles naar het bekende VVD motto: "Niet aanpakken, maar doorschuiven." D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen vatte het treffend samen door aan het eind van de vergadering te stellen dat iedereen het kruit goed droog heeft gehouden.

Zouden we alle fractievoorzitters een cijfer moeten geven voor hun optreden, dan krijgen ze van ons allemaal een ruime voldoende. Een 7 of meer in dit geval. Zou u een avond gezellig en verstandig kletsen voor 12 personen willen organiseren, u kunt dan alle fractievoorzitters uit de Emmense gemeenteraad met een gerust hart uitnodigen. Ja en ook de kersverse fractievoorzitter van de partij Vrolijk Emmen, Marika Vrolijk, viel niet uit de toon, deed gezellig mee en had toch een eigen geluid. U overweegt en avondje gezellig en verstandig kletsen voor 10 personen te organiseren en vraagt ons welke 2 fractievoorzitter u dan beter niet kunt uitnodigen? Wij zouden dan gaan voor PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders en GroenLinks fractievoorzitter Rick Denkers. PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders verstoorde het feestje een beetje door een motie van BGE fractievoorzitter Wim Halm niet te willen steunen. Volgens goed PvdA dramgebruik was de eigen motie toch veel beter en ging deze veel verder. Echter, alleen de 11 raadsleden van de PvdA dachten hier zo over en de 24 andere raadsleden steunden de motie van BGE dan ook. De BGE motie werd dan ook aangenomen. GroenLinks fractievoorzitter Rick Denkers mocht zichzelf weer eens graag horen, wekte graag de indruk alles beter te weten en stelde aan iedereen de domste vragen. Waar deze oud columnist van RTV Drenthe programma Cassata in zijn columnisten rol er altijd uitstekend in slaagde kritiek op hoofdlijnen te geven, altijd liet zien te kunnen relativeren, daar grijpt hij als politicus elk detail aan om zich te laten gelden en het slimste jongetje van de klas te spelen. Niet elke columnist is dus geschikt als politicus, zullen we maar zeggen.

Vermeldenswaardig is nog dat onze grote leider, BGE fractievoorzitter Wim Halm, de avond en nacht voor de behandeling van de kadernota 2013, de fractievoorzitter Raymond Wanders (PvdA), Auke Oldenbeuving (CDA) en Johan Scheltens (VVD), nog even flink aan het werk heeft gezet. Toen onze grote leider van BGE aan het begin van de avond  voor de behandeling van de kadernota de BGE moties aan de andere raadsleden toestuurde, met hierbij het de vraag of anderen de moties wilden steunen, brak er in het kamp van de college partijen PvdA, CDA en VVD spontaan paniek uit. Dit laatste hebben wij vernomen uit betrouwbare en onbetrouwbare bronnen. Het is op verzoek van onze bronnen dat wij ze zo benoemen, om zo het spoor naar hen zo goed mogelijk te camoufleren. En bij de PvdA, CDA en VVD, die zich hadden voorgenomen geen moties in te dienen bij de kadernota, vonden ze het toch wat te gortig worden dan juist een kleine partij als BGE via een motie aandacht vroeg voor tekort en vakmensen en technici. Dus kwam er in de midden in de nacht, op de valreep, om 22 minuten over 12, bij alle fractievoorzitters een mail van PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders binnen, mede namens CDA en VVD. In deze mail een motie van PvdA, CDA en VVD, waarbij ook aandacht gevraagd werd voor het tekort aan technici. Vragen om een kleine toevoeging en aanpassing van de BGE motie over dit onderwerp dat zou te veel gezichtsverlies zijn voor de 3 collegepartijen, dus moest de buitenwereld geloven dat PvdA, CDA en VVD het allemaal zelf hadden bedacht. U weet nu als insider dus beter. Politiek in Emmen is niet voor kinderachtige kleine kinderen, maar PvdA fractievoorzitters Raymond Wanders, CDA fractievoorzitter Auke Oldenbeuving en VVD fractievoorzitter Johan Scheltens laten graag zien dat zij hier de uitzondering op zijn. U zou ze dus in de vakantie kunnen tegenkomen in de zandbak met schep en emmer.

Belangrijk voor u om te weten, zeker met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in het vooruitzicht,  is dat de 12 fractievoorzitter in de Emmense gemeenteraad het over een aantal zeer belangrijke punten het met elkaar eens zijn en ook met het college van B&W eens zijn. Zo vindt namelijk iedereen dat de gemeente Emmen op dit moment te maken heeft met vele grote onzekerheden. Ook waren alle fractievoorzitters er over eens dat Emmen de komende jaren echte keuzes moet maken. Pijnlijke keuzes zelfs. Om in deze tijd positief over te komen legden de meeste fractievoorzitter het accent van hun keuzes dan ook vooral bij wat zij belangrijk vinden dat wel moet gebeuren. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan wat dan anders moet en wat niet meer kan, maar bij deze richting waren de fractievoorzitters toch aanmerkelijk minder concreet. Niemand wilde graag de eerste zijn om echt groepen te noemen die de komende tijd door pijnlijke maatregelen geraakt zullen worden. En over wat die maatregelen dan zijn werd al helemaal niet gerept. De enige groep die in dit kader wel werd genoemd waren de groep ambtenaren op het gemeentehuis. Het aantal ambtenaren zal de komende jaren fors moeten verminderen, waarbij gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten. De pijnlijke keuzes waaruit voortvloeit welke groepen ambtenaren overbodig zijn werd echter niet gemaakt. Dat het volgens het college toekan met minder ambtenaren, zonder dat de onderliggende keuzes hiervoor gemaakt worden, zonder dat hier een onderbouwing van werd gegeven, houdt eigenlijk al in dat het college vindt dat er te veel ambtenaren op het gemeentehuis rondlopen.  

Nou ja de fractievoorzitters maakten één pijnlijke keuze wel weer heel erg duidelijk. Ze gingen namelijk niet, of bij niet, echt inhoudelijk in op de voorliggende kadernota. De kadernota 2013 die volgens Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga ook niet echt een kadernota was, maar meer een financieel doorkijkje. Wij zouden er aan willen toevoegen dat het ging om een financiële rijstebrij die bewust bedoeld was om de raad met een kluitje proberen in het riet te sturen. De kadernota, met aanvullende toelichtende brieven op het laatste moment, waren typische stukken waarbij college en ambtenaren hun minachting voor zowel de raad en inwoners lieten blijken. WE fractievoorzitter Rene van der Weide leek in zijn eerste termijn dezelfde opvatting te hebben, maar draaide bij na uitleg door het college en / of bedacht dat hierover niet zeuren het straks voor WE makkelijker maakt om in het college te komen.  Dat de fractievoorzitters er dan ook ieder voor zich voor kozen een meer algemeen verhaal te houden, dan zich te verdiepen in de kadernota, zorgde er voor dat ze allemaal verstandig over kwamen en het bij de kadernota een dag van gezellig en verstandig kletsen werd. Een sympathieke behandeling van de kadernota dus. Uitzondering hierop was D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen. Zij probeerde nog wel op onderdelen van de kadernota in te gaan, maar haar verhaal werd er niet boeiender door. Als onderwijspartij en braafste jongetje en meisje van de klas je huiswerk doen, dat is begrijpelijk vanuit de partij filosofie, maar pakt dus niet altijd even gunstig  uit. Wel werd D66 hier voor beloond door middel van media aandacht bij RTV Drenthe en DvhN, die beiden aandacht besteden aan de D66 motie voor een aantal dagen gratis parkeren in het Centrum van Emmen. Een motie die het echter niet haalde, want niets is echt gratis, zou D66 zeggen als anderen het woord gratis zouden gebruiken.

Als u als volger van de politiek ter voorbereiding op het kijken naar de behandeling van de kadernota de kadernota wel heeft doorgenomen? Wij leven met u mee, maar zouden u willen adviseren uzelf niet meer zo te kwellen en te martelen. Wij komen u na het zomerreces ook nog graag weer tegen als lezer van onze columns. Let dus een beetje op uw gezondheid. Als raadsleden de stukken niet echt lezen hoeft u dat ook niet te doen. Met het niet echt ingaan op de kadernota werd wel echt een onbewust statement gemaakt door de raad. Dat namelijk de ambtelijke opstellers van de kadernota als min of meer overbodig kunnen worden beschouwd. Zo ziet u maar, van tussen de regels doorlezen kun je ook wijzer worden. De kadernota ambtenaren zouden hun niet dienstbaarheid aan de raad dan ook nog weleens kunnen gaan bekopen.

En ook dat andere echt pijnlijke keuzes niet zijn gemaakt of worden gemaakt, zoals door ons is aangegeven,  is ook weer niet helemaal waar. De echte pijnlijke en harde keuzes zijn namelijk in voorbereiding. In voorbereiding houdt in dit geval in dat men eerst bezig is de politieke en ambtelijke wereld te verrijken met een groot scala aan nieuwe woorden en uitdrukkingen. Geen nieuwe woorden en uitdrukkingen voor echt nieuwe dingen in positieve zin, maar meer nieuwe woorden en nieuwe uitdrukkingen die het leed van pijnlijke keuzes en veranderingen moeten verbloemen, zodat u te laat weet wat er echt gaat veranderen. U wilt als lezer graag een aantal voorbeelden, nou vooruit, hierbij een aantal van die woorden en uitdrukkingen. Wij hebben al geprobeerd hierbij een zo goed mogelijke vertaling te geven, maar uiteraard zijn ook wij niet feilloos.

·        Een gekantelde WMO (=Bij beleid de omgekeerde wereld als uitgangspunt nemen. Bij de hulpvraag gaat het straks om wat mensen zonder hulp kunnen, of zoiets.)

·        Het gaat niet om de kerntaken van de gemeente, maar om de kernverantwoordelijkheden.(=Hoe dan ook, we zullen de kern van de problemen consequent blijven vermijden.)

·        Temporiseren (= We doen het niet volgens plan , maar later of eerder. We zorgen dat we kunnen blijven schuiven, zodat de negatieve gevolgen boekhoudkundig wat beperkt blijven in het jaar het gunstigst is.)

·        Benutten vacature ruimte (=Geen personeel aannemen als er geen werk voor is, zoals we normaal doen.)

·        Tegenprestatie (=Voor wat hoort wat en we vinden het toch wel erg onprettig als u voor problemen bij ons aanklopt.)

·        Sociale domein (= Vergaarbak van alles waarbij de gemeente mensen met problemen helpt of zou moeten helpen. En hoe technischer we er over praten, des te minder moeite iedereen heeft als kwetsbare mensen door maatregelen worden geraakt. )

·        Middelen maatwerkvoorziening (=landelijke compensatieregelingen zoals o.a. Wtcg worden afgeschaft en alles wordt over schutting naar gemeente gegooid.)

·        Wmo beleid met xxx  eigen geld gemeente (= eigen geld is niet het persoonlijke geld van raadsleden, wethouders of ambtenaren, maar geld uit een ander potje Rijk dat voor beleid wordt gebruikt.),

·        Op weg naar een dienstbare overheid (= Maar waag het niet de huidige overheid niet dienstbaar te noemen.)

·        Doorontwikkelen (= We praten liever niet over de echte problemen van dit moment)

·        Minder van de overheid, meer van alle anderen (= Om geen misverstanden te voorkomen ,niet minder belastingen betalen.

·        Uitgaan van eigen kracht van mensen. (= Mensen moeten het lekker maar zelf uitzoeken en niet steeds bij overheid aankloppen. OF Mensen krijgen hulp van de overheid bij de dingen die ze zelf kunnen en geen hulp bij de dingen die ze niet zelf kunnen.)

·        Geen verzekerd recht meer, maar allen nog een voorziening. (= Het is nog maar de vraag of u de dingen straks nog krijgt die u nu nog krijgt. We gaan het recht erop steeds vager maken.)

·        Beleidsvrijheid (= De gemeente wil graag geen bemoeienis uit Den Haag, maar wil zelf bepalen wat ze wel of niet met het geld doet.)

·        Dencentralisatie door het Rijk. (= Over de schutting gooien door Rijk naar gemeenten, van problemen waar het Rijk geen oplossing voor weet.)

Kortom, wilt u de politiek een beetje blijven volgen het komende jaar dan zal het noodzakelijk zijn dat u zich gaat verdiepen wat er achter al deze mooie nieuwe woorden en uitdrukkingen echt schuil gaat. Misschien is het een idee dat u als lezer met andere politiek geïnteresseerde lezers werkgroepjes vormt om te onderzoeken welke pijnlijke maatregelen achter al deze taalkundige hoogstandjes schuil gaat. Heeft u dan iets ontdenkt, laat het ons even weten. Tezamen zorgen we er dan voor dat de inwoners van Emmen weten van onze transparantie politici allemaal voor ons in petto hebben.

Uiteraard worden voor de komende veranderingen ook nog bekende woorden en uitdrukkingen gebruikt, zoals: "Transparant, Innovatie, Integraal, Samen, gezamenlijke eigen verantwoordelijkheid etc."

Kortom, voor de Emmense politiek moet je niet alleen moedig en ijdel zijn, maar ook nog eens de hogere taalwiskunde beheersen.

De behandeling van de kadernota was dit jaar dan ook niet halfvol of halfleeg, maar gewoon sympathiek.

Wij wensen u al lezer van onze columns een prettige zomerreces en hopen u weer na het zomerreces te kunnen verwelkomen als lezer van onze columns.

Columnisten Redactie BGE

NB

Voor de echte liefhebbers. Het dreigend tekort over 2013 van circa 8,3 miljoen euro wordt  met de volgende krachtdadige maatregelen opgelost: Vrijval reserves, Inzet rekeningsresultaat, Afrekening GSB, Inzet W deel, Programma DNI doorschuiven budget, Afrekening 2012 Veiligheidsregio, Drank en Horeca wet, Inzet stelpost prijsstijging, Bijsturen formatie, Hogere bespaarde rente, Voordeel besparing efficiencymaatregelen,  PM-posten, Spoor III Posten. Ja wij begrijpen net als u als lezer niet dat de lokale media aan dit krachtdadig ingrijpen door het college, onder aanvoering van PvdA wethouder Bouke Arends, geen enkele aandacht heeft besteed. En een aantaal negatievellingen onder u als lezer vindt dit bezuinigen misschien maar wat boekhoudkundig geklooi en gerotzooi! We leven in een vrij land, we kunnen uw ziens-  en denkwijze enigszins volgen, maar zouden u willen adviseren dit niet hardop in de nabijheid van het college en collegepartijen te zeggen. Zij zien boekhoudkundige maatregelen die zo min mogelijk mensen begrijpen als het ultieme bewijs dat zij de uitverkorene zijn Emmen door deze moeilijke tijden heen te loodsen. Met kritiek en / of twijfel maak je deze mensen dan ook doodongelukkig.