De vijfjes cultuur van D66 raadslid en onderwijsman Karel Eggen "Laat ik vanavond eens wat doms en gek zeggen, dan schrijven ze van columnisten Redactie BGE misschien wel een aparte column speciaal over mij." Met die gedachte is D66 raadslid, en voorzitter van de auditcommissie, Karel Eggen waarschijnlijk afgelopen donderdag 30 mei naar de raadsvergadering gegaan.


De raadsvergadering waar de jaarrekening en het jaarverslag 2012 op de agenda stonden. Nu moet je in deze gemeenteraad waar de meerderheid van de raad, en het voltallige college, met domme en gekke opmerkingen al op uitzonderlijk hoog niveau zitten, en dus van goede huize komen, wil je met één domme en gekke opmerking nog onze aandacht trekken of interesse wekken.

 

Met één domme opmerking gaat dat bijna niet meer lukken, want anders moeten we dagelijks 3 columns schrijven over de Emmense politiek. Het is dan ook een prestatie van formaat dat D66 raadslid Karel Eggen met één domme en gekke opmerking ons toch heeft weten te trigeren tot het schrijven van deze column speciaal over hem.

 

Niets anders dan lof en hulde dus voor D66 raadslid Karel Eggen. Toen BGE fractievoorzitter Wim Halm in zijn bijdrage over de jaarstukken de kritiek op de kwaliteit van de jaarstukken 2012 aanhaalde, zag D66 raadslid Karel Eggen eindelijk zijn kans schoon om met een domme en gekke opmerking een interruptie te plegen. Volgens D66 raadslid Karel Eggen heeft de Auditcommissie absoluut geen kritiek geleverd op de kwaliteit van de jaarstukken. Karel gaf aan dat de Auditcommissie alleen een aantal verbeterpunten heeft aangedragen. Om te beoordelen of BGE fractievoorzitter Wim Halm of D66 Karel Eggen onzin uitkraamde over dit onderwerp, moeten we de brief van de Auditcommissie van 3 mei 2013 er bij halen.

 

In deze brief staat over de kwaliteit van de jaarstukken onder andere het volgende vermeld: "De Auditcommissie heeft vorig jaar bij de jaarstukken kritische kanttekeningen geplaatst bij de kwaliteit van de informatie in de jaarstukken. Met het verschijnen van een verkorte versie van de jaarstukken is weliswaar een stap in de goede richting gezet, de indruk van de Auditcommissie is echter, dat de kwaliteit nog niet voldoende is." Kritische kanttekeningen en kwaliteit niet voldoende, is voor D66 raadslid Karel Eggen dus GEEN KRITIEK en WEL VOLDOENDE.

 

Ook de volgende passage uit de brief van de Auditcommissie bevatten volgens Karel geen kritiekpunten, maar slechts verbeterpunten: "Zo staan er in de jaarstukken nog te veel detailgegevens, is op diverse onderdelen onduidelijk wat de geleverde prestaties zijn, is informatie nog te weinig toegespitst op de gestelde bestuurlijke prioriteiten en belangrijke risico’s en zijn nieuwe ontwikkelingen, die relevant zijn voor de toekomstige financiële positie van de gemeente, onvoldoende in beeld gebracht." U als lezer denkt nu misschien: "Ik begrijp het allemaal niet meer, zulke domme en gekke tegenstrijdige dingen zal D66 raadslid Karel Eggen toch niet gezegd hebben".

 

Wij hebben in deze voor u als lezer goed nieuw en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat in het overgrote deel van Nederland dit ook niet wordt begrepen. Uit Emmen verhuizen kan dus een reële optie voor u zijn. Het slechte nieuws is dat dergelijke tegenstrijdigheden, mondelinge en schriftelijke bijdragen die haaks op elkaar staan, bij de meerderheid van de gemeenteraad algemeen gebruikelijk zijn geworden. D66 zet hierbij als politieke onderwijspartij de toon, door onvoldoendes openlijk als voldoendes te verkopen.

 

PvdA wethouder van Financiën Bouke Arends is dus al twee jaar met een onvoldoende voor de jaarstukken overgegaan. Cum Laude zelfs, als we D66 raadslid Karel Eggen mogen geloven. Of zou D66 raadslid Karel Eggen graag bij de bestuurlijke elite van Emmen willen horen en zich daarom in het openbaar alleen maar in lofuitingen over het college uitlaten? Hoe het ook zij, op deze wijze draagt D66 als politieke onderwijspartij bij aan een vijfjes cultuur en laat het zien dat alle extra miljarden in het onderwijs niet dienen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

 

Hoogstens alleen om leraren en docenten beter te belonen. Karel zijn Audit club had in hun brief over de jaarstukken 2012 wel kritiek op de pers. Zo werd de brief afgesloten met de opmerking: "De Auditcommissie spreekt ook haar waardering uit dat het beeld van resultaat vóór en resultaat ná onttrekking uit de reserves goed is weergeven, echter vindt de Auditcommissie het jammer dat in de pers uitsluitend het saldo na reservemutaties is genoemd."

 

Hoewel het college in haar persbericht over de jaarrekening 2012 alleen melding maakte van een positief resultaat van 6 miljoen inclusief storting in en onttrekking aan de reserves, had de pers dus, volgens de Audit club van onze Karel, duidelijk moeten maken aan de inwoners van Emmen dat er ook een resultaat van 4 miljoen negatief was. Een negatief resultaat zonder deze stortingen en onttrekkingen. En van twee resultaten, 6 miljoen positief en 4 miljoen negatief, moet je als pers toch een leuk en boeiend verhaal kunnen maken, zal Karel ongetwijfeld gedacht hebben.

 

Zuiver gezien begrijp de lokale en regionale media dus maar weinig van gemeentelijke Financiën. Tenminste volgens de Audit club van Karel. D66 raadslid Karel Eggen gaf, waarschijnlijk ter ontkrachting van het beeld dat politici voornamelijk in zichzelf zijn geïnteresseerd, tijdens dezelfde raadsvergadering nog aan dat hij in zijn leven 3 grote passies heeft. Eén van die passies is het onderwijs en de andere twee mochten de andere raadsleden en toehoorders raden.

 

Wij zelf denken dat de tweede en derde passie van Karel is dat hij zichzelf graag mag horen praten en dat Karel graag over zichzelf mag twitteren. Mochten dit niet de andere twee grote passie van Karel zijn, dan zijn het minimaal grote hobby's van Karel. Wij hopen dat Karel een beetje tevreden is met onze aandacht voor hem.

 

U maakt zich na het lezen van deze column ongerust over de kwaliteit van de Emmense politiek? Alle partijen zijn momenteel op zoek naar kandidaat raadsleden voor de periode 2014 - 2018, en veel van deze partijen kunnen wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. Dus zoek uit welke partij het beste bij u past en meldt u aan.

 

Columnisten Redactie BGE

 

NB

 

Het positieve van de vijfjes onderwijsmentaliteit van D66 is dat leerlingen nu in ieder geval weten dat onvoldoendes bij een D66 docent / leraar ruim voldoende zijn om over te gaan of te slagen. Wie dus niet over gaat of niet Cum Laude slaagt bij een D66 docent / leraar, die heeft het dus echt aan zichzelf te wijten.