"Oh oh oh, het graf van PvdA wethouder Bouke Arends net nu hij met gezondheidsklachten kampt en hestellende is van een ingreep aan zijn hart. Dat is niet net op of over het randje dat is er ver en dan ook echt er ver overheen." Dat horen we de politieke correcte fatsoensrakkers uit de gemeente Emmen al hardop denken bij het lezenvan de openingszin van deze column.

Niet goed lezen en luisteren en woorden van anderen verdraaien is dan ook een kernkwaliteit van deze lokaal politiek correcte fatsoensrakkers uit onze gemeente. Er staat in de titel namelijk het "politieke" graf, maar ja als je je eigen falen als politicus wilt verbloemen, er ondeugdelijke maatregelen die burgers benadelen wilt doordrukken, dan is het verdraaien van andermans woorden hier een uiterst geschikt instrument voor. Niemand in politiek Emmen die dit kunstje beter beheerst dan, de bij de algemene beschouwingen vanwege gezondheidsproblemen helaas afwezige, PvdA wethouder Bouke Arends. Mede daarom is hij het favoriete lijdende onderwerp van menig columnist. Maar bij de behandeling van de begroting 2013 bleken ook de LEF fractievoorzitter Harry Leutscher en PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders er wat van te kunnen.

Om de aandacht af te leiden, van het verhaal en krachtige signaal van de bij de samenwerkende fracties W E, SP, DOP, GroenLinks en BGE bij begrotingsbehandeling , over onbetrouwbare cijfers in de begroting en ondeugdelijke en minder sociale Wmo beleid, dus af te leiden van het falen van de eigen partijen PvdA, CDA, VVD, D66, CU, LEF om het college te willen controleren, werd op de tweede dag van de behandeling van de begroting 2013 vol de aanval ingezet bij de bijdrage van SP woordvoerster Marika Vrolijk. In een met cynisme doordrenkte bijdrage stond ze stil bij de aftakeling van de zorg in Nederland, de keuzes die steeds weer gemaakt worden tot verdere afbouw van de zorg en vroeg ze zich bij regelmaat af in welke wereld de verantwoordelijke bestuurders en beleidsmakers die hier voor verantwoordelijk zijn leven. Maar de stijlvorm  cynisme was niet aan de lokaal politieke fatsoenrakkers besteed. Onder aanvoering van LEF fractievoorzitter Harry Leutscher en PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders werd dan ook zwaar de aanval op SP raadslid Marika Vrolijk ingezet naar aanleiding van de volgende zin uit de SP bijdrage: 

De vergrijzing slaat toe en het lijkt alsof iedereen maar in leven blijft, zelfs de wethouder is als onkruid wat kennelijk niet meer vergaat. Ja, het kan ook U overkomen.

Dit zou volgens de heren Leutscher en Wanders gaan over de vanwege gezondheidsreden afwezige PvdA wethouder Bouke Arends en dat ging dan weer veel en veel te ver. En ook D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen wilde bij het politiek correcte kamp van fatsoensrakkers  horen en wilde met klem benadrukken dat ze afstand nam van de SP bijdrage. SP raadslid Marika Vrolijk kon meerdere keren aangeven dat dit niet zo was en dat het niet over Arends ging. GL fractievoorzitter Rick Denkers kon aangeven dat als de heren Leutscher en Wanders iets insinueren dat niet is en wordt gezegd het probleem toch echt alleen in hun hoofden afspeelt. Maar helaas gold ook hier de wet, zoals die in politiek Emmen de laatste jaren steeds meer is gaan gelden: Het maakt niet uit wat tegen Leutscher en Wanders wordt gezegd, het gaat alleen om wie iets zegt. Bijvoorkeur nemen zij zich levende naar dit principe voornamelijk zichzelf en gelijkgestemde en gehoorzame volgelingen serieus.

Wij als columnisten van Redactie BGE kunnen de betreffende passage van mevrouw Vrolijk van de SP  niet veel anders uitleggen dan dat ook wethouders vroeg of laat van zorg afhankelijk worden, maar dat dit in het beleid weinig is te merken wat inlevingsvermogen van bestuurders met de doelgroep. Het is dan ook een gave om dit totaal anders te kunnen uitleggen, zoals de heren Leutscher en Wanders deden.

Maar er is wel een plausibele verklaring voor het feit dat een zestal fracties helemaal in de war raakten van een cynische bijdrage van de SP. Want de raadsleden van PvdA, CDA, VVD, D66, C.U en LEF worden voornamelijk helemaal vrolijk  van woorden en zinnen van het college zoals: De organisatie is in ontwikkeling, weer een verdere verbeterslag maken, in het kader van verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie, geen geringe prestatie gelet op het feit van waar we weg komen, gezien de enorm moeilijke omstandigheden waaronder het college is een evenwichtig evenwicht bereikt etc.. En als je je jarenlang hebt laten hersenspelen met dit inhoudsloze gewauwel dan kan het niet anders dan dat je van een cynisme doordrenkte bijdrage van een partij helemaal in de war raakt. En ja de fracties van , CDA, VVD, D66, CU en LEF raakten dan ook helemaal in de war van de met cynisme doordrenkte bijdrage in de 2e termijn van SP raadslid Marika Vrolijk.

Gaan we even terug met u naar de kop en de inleiding van deze column. Namelijk het politieke graf dat wacht voor PvdA wethouder Bouke Arends. Het is niet onze woordkeuze die hier te ver gaat, nee het is de wijze waarop CDA wethouder Henk Jumelet en VVD wethouder Nynke Houwing bij de begrotingsbehandeling tekst en uitleg gaven over de boekhoudkundige verantwoording van de tariefsbijdrage voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Een tariefsbijdrage die cliënten straks aan zorgaanbieders gaan betalen en niet aan de gemeente. Voorafgaande aan de begroting hadden de ambtenarenbij technische vragen van BGE aangegeven dat deze als opbrengst ook in de gemeentelijke opbrengsten zit verwerkt. En WE fractievoorzitter Rene van der Weide vroeg hier bij de begroting namens SP, DOP, GroenLinks, BGE en WE tekst en uitleg over aan het college.

CDA wethouder Henk Jumelet gaf hierbij aan dat het geen effect heeft  dat er 800.000 tariefsbijdrage als opbrengst in de gemeentelijke boekhouding was opgenomen die niet door de gemeente wordt ontvangen, omdat het ook in de lasten nog een keer is meegenomen. VVD wethouder Nynke Houwing gaf aan dat de 800.000 tariefsbijdrage is opgenomen voor de duidelijkheid en op advies van de accountant. Nooit zal er in de politieke geschiedenis zoveel boekhoudkundige onzin zijn verkondigt als door CDA wethouder Henk Jumelet en VVD wethouder Nynke Houwing. En kunt u het zich voorstellen als burger van Emmen met een gezond verstand dat u aan de belastingdienst uitlegt dat u kosten van uw buurman bij uw belastingaangifte als aftrekpost heeft meegenomen en dat u daar bij de belastingsinspecteur mee weg komt? Juist, daar kom je normaal gesproken niet mee weg.

Of de onzin antwoorden van de wethouders Jumelet en Houwing gezorgd hebben voor een aanpassing van de begroting? Of de politiek correcte fatsoensrakker van PvdA, CDA, VVD, D66, LEF en CU kritische vragen hebben gesteld over dit onderwerp? Of er nog wethouders zijn opgestapt naar aanleiding van deze boekhoudkundige ondeugdelijkheden? Of de genoemde wethouders met een motie van wantrouwen zijn weggestuurd? Terechte vragen die u zich als fatsoenlijk en verantwoordelijk burger van de gemeente Emmen ongetwijfeld zult stellen. Het antwoord is echter dat voor PvdA, CDA, VVD, D66, LEF en CU alleen nog maar geldt wie iets zegt en het voor hen niet meer uitmaakt wat er wordt gezegd. En deze ruime raadsmeerderheid heeft hier voor van de meerderheid van de Emmense kiezers een mandaat  gekregen. Of zij denken dat ze een mandaat hebben gekregen voor het wegkijken bij dit gesjoemel. Mocht u op één van deze 6 partijen in 2010 gestemd hebben, trek deze partijen dan eens aan hun mouw en doe er eens navraag over.

Nu zult u zich misschien ook nog afvragen waarom u over dit boekhoudkundig gerommel niets heeft gehoord en gelezen via de regionale media? Waarom de heren en dames journalisten dit niet tot op de bodem hebben uitgezocht en erover hebben bericht? Wij denken niet dat alleen domheid en luiheid van de regionale journalistiek hiervoor een voldoende verklaring bieden. Het lijkt er meer en meer op dat angst ook een belangrijke factor is om vooral geen kritisch onafhankelijke journalistiek meer (proberen) te bedrijven. Het ontslag van voormalig DvhN redacteur Gerard de Kleine, die volgens de hoofdredactie van het DvhN te kritisch aan waarheidsvinding probeerde te doen en dit met verlies van zijn baan moest bekopen, lijkt meer en meer op zijn nog actief zijnde regionale  vakbroeders door te werken. Angst om in navolging van Gerard de Kleine hun baan te verliezen leidt tot een weinig kritisch werkhouding, waardoor de kwaliteit van het DvhN en de oplage van het DvhN  in een wedloop zijn verwikkeld wie het eerste bij het nulpunt of onder het nulpunt  is aanbeland. Bijna nergens in Nederland zijn zoveel signalen van politieke en maatschappelijke misstanden als in Emmen, meer voortekenen van een naderende bestuurscrisis in Emmen zijn bijna niet mogelijk,  maar de regionale media ziet het niet of nauwelijks of durft er niet over te berichten. En zo kent Emmen meer en meer bange mensen.  Een ontwikkeling die de Emmense bestuurders met plezier gade slaan. Wie niet voor de PvdA kliek met CDA, VVD is die is tegen en goedkoop populistisch bezig.

Verantwoordelijk wethouder van financiën Bouke Arends kan zich tijdens zijn herstel nu al gaan bezighouden hoe hij zich bij terugkeer redt uit de onzinnige antwoorden van zijn collega's Jumelet en Houwing. Want hij zal op de volgende vragen schriftelijke artikel 3 vragen van DOP fractievoorzitter Ton Schoo  en van BGE fractievoorzitter Wim Halm nog een schriftelijk antwoord moeten geven.

  1. Kan het college aangeven volgens welke boekhoudregels, landelijk en intern, de tariefsbijdrage die zorgaanbieders ontvangen en niet de gemeente worden opgenomen als last en als bate in de begroting en jaarrekening? Graag met concrete verwijzingen.
  2. Wat was de exacte motivatie van het advies / verzoek van de accountant om de tariefsbijdrage  die door zorgaanbieders wordt ontvangen in de begroting op te nemen als baten en lasten van de gemeente?
  3. Wanneer heeft de accountant het verzoek / advies hier voor gedaan? Staat dit verzoek / advies op schrift en zo ja kunnen wij deze krijgen?

In een normale en gezonde democratie kan het niet anders dan dat de antwoorden op deze vragen leiden tot het opstappen van de verantwoordelijk wethouder van financiën Bouke Arends. En dit alles met dank aan zijn collega wethouders Jumelet en Houwing, die onzinnige antwoorden gaven over het beleidsterrein van wethouder Arends en zo het politieke graf voor hem delfden. De hamvraag bij deze is of zij dit dan bewust of onbewust hebben gedaan? Gezien de incompetentie van de twee wethouders zou het zeer goed mogelijk onbewust kunnen zijn geweest. Maar als het wel bewust was gebeurde het dan met medeweten en medewerking van de betrokken ambtenaren? Wij zien nu al uit naar de antwoorden op deze vragen als het boekhoudkundig gerommel uitmondt in het koppen rollen van de verantwoordelijken en we dus antwoord krijgen over het wie, hoe, wat en waarom van deze mini / maxi boekhoudfraude.

Nu denkt u als lezer misschien: "PvdA wethouder Bouke Arends blijft gewoon zitten, want in Emmen komen wethouders de laatste jaren overal mee weg.  En eigenlijk spreken jullie je als Columnisten Redactie BGE zelf ook tegen, want juist jullie leggen altijd duidelijk uit in jullie columns dat er in Emmen al jaren geen sprake meer is van een normale en gezonde democratie. " U heeft dan een punt. We waren er al bang voor dat onze columns u wijzer en mondiger hadden gemaakt en dat u ze op een dag tegen ons zou gaan gebruiken. Maar u moet maar denken, wij zijn ook maar mensen, en hoop doet leven. Wij hopen misschien tegen beter weten in dat een dergelijk boekhoudkundig gerommel niet zonder politieke gevolgen kan blijven. Soms zijn we net mensen.

Wij horen u ook denken: "Een maand later pas een column schrijven over de begrotingsbehandeling is dat niet flauw en mosterd na de maaltijd?" Uw kritiek is terecht en wordt door ons ook als pijnlijk ervaren. Kritiek geven gaat ons dan ook duidelijk makkelijker af dan kritiek ontvangen. Wel vinden wij dat er verzachtende omstandigheden zijn. Wij waren na de behandeling van de begroting 2013 even helemaal de kluts kwijt over de nieuwe rolverdeling in de Emmense politiek. Indien situaties er om vragen, dan vinden wij het onze taak en verantwoordelijkheid als columnisten om de politieke val van een wethouder in te leiden die de raad dan maar moet afmaken. Als dan plotseling CDA wethouder Henk Jumelet en VVD wethouder Nynke Houwing vinden dat dit ook tot hun taken en verantwoordelijkheden behoort, dan leven we in Emmen toch echt in de omgekeerde wereld. Als columnisten gaan we toch zeker óók niet op de stoel van de wethouders zitten! Gelukkig hebben we de warboel in onze hoofden weer een beetje geordend en dus vandaar deze wat verlate column over de algemene beschouwingen en de begroting 2013. De algemene beschouwingen zijn een politiek hoogtepunt en u heeft er helaas weinig zinvols over kunnen lezen en beluisteren in de regionale media.

Doordat bij de meerderheid van de raad en de regionale journalistiek een gezonde dosis argwaan ten opzichte van het college ontbreekt, is er in Emmen een ideaal klimaat voor fraude en vriendjespolitiek. Kortom als burger heeft u misschien veel te klagen, maar voor ons als columnisten zijn het gouden tijden.

Columnisten Redactie BGE

 

NB

PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders beweerde ook nog dat SP raadslid Marika Vrolijk ten onrechte beweert dat er geld van de gemeente naar de FC Emmen is gegaan. Zo jong die Raymond Wanders en dan al last van geheugenverlies. Of is hier meer sprake van selectief geheugen, een taalspelletje en bewuste politieke verdraaiing van feiten? Duidelijk in het raadsbesluit staat dat er 45.000 ten goede is gekomen aan de FC Emmen door dit bedrag beschikbaar te stellen aan het Stadionbedrijf.En in de rest van het raadsbesluit is geregeld dat de lening van FC Emmen later kan worden terugbetaald, waarmee eigenlijk wordt bedoeld dat ze pas als verlies mogen worden afgeboekt als de huidige bestuurders al lang zijn vertrokken en er niet meer op aangesproken kunnen worden. Of is er echt nog iemand die denkt dat de leningen aan FC Emmen ooit worden terugbetaald?

PvdA Burgmeester Bijl, onze Cees, gaf enkele malen aan SP raadslid Marika Vrolijk aan dat het gebruikelijk is om te reageren op vragen en opmerkingen van collega raadsleden. Of de sleet er bij Cees in zit of dat hij last heeft van een selectief geheugen weten we niet, maar wij hebben menig wethouder de laatste jaren toch vaak kritische vragen van de raad meer niet zien beantwoorden dan wel of dat het college vluchtte door ontwijkende abracadabra antwoorden te geven. Alleen dan horen we PvdA burgemeester Cees Bijl nooit zulke opmerkingen maken. En SP raadslid Marika Vrolijk had groot gelijk toen ze haar woorden niet wilde uitleggen en wilde aangeven of ze een bepaalde wethouder bedoelde.  Moppen ga je niet uitleggen en óók cynisme in een politiek betoog ga je niet uitleggen. 

VVD fractievoorzitter Johan Scheltens kwam er tijdens de begrotingsbehandeling achter dat zijn kritiek in eerste termijn op het te weinig actief werven van bedrijven door het College niet mocht. Niet mocht van wie? Waarschijnlijke de grote afwezige en thuis herstellende PvdA baas. Van zijn kritiek bleef op de tweede dag dan maar weinig over.

Politiek moedig hoe burgmeester Cees Bijl  de kritiek van WE, DOP, SP, GL en BGE op het nieuwe Emmense Wmo beleid en de wettelijke ondeugdelijkheid ervan probeerde te sussen. Volgens Cees ziet hij er persoonlijk op toe dat er geen wettelijk ondeugdelijke en of ondeugende voorstellen in Emmen het levenslicht zien. Cees zou dan zelf persoonlijk naar de rechter gaan. Mocht u minder ingewijd zijn in de politieke mores, politiek moedig betekent gewoon dom politiek handelen en dat er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid trammelant van komt en onze burgmeester dan niet zo blij zal zijn met zijn woorden van toen. Of Cees gaat er blindelings van uit dat het collectieve politieke en journalistieke geheugen in Emmen niet verder teruggaat dan 1 of 2 maand.

Omdat de fracties van PvdA, CDA en VVD bij de begroting geen moties en amendementen hadden ingediend hadden deze partijen volgens LEF fractievoorzitter Harry Leutscher vooraf overleg hierover gehad met het college. Toen PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders aangaf dat dit niet het geval was, was hiermee de kous voor Harry af. Toen SP raadslid Marika Vrolijk aangaf dat ze met haar opmerking niet een bepaalde wethouder bedoelde, toen wilde onze Harry in de Warry dit maar niet geloven. Kortom onze Harry van LEF meet als raspopulist  graag met twee maten en gehoorzaamt de grote baas van de PvdA fractie goed.

En wat deed de van zijn hartingreep herstellende PvdA wethouder Bouke Arends in de weel van de algemene beschouwingen en behandeling van de begroting 2013. De week waarin LEF fractievoorzitter Harry Leutscher en PvdA fractievoorzitter de PvdA wethouder verdedigden tegen aanvallen van de SP die niet echt plaatsvonden. Onze Bouke nam op zijn twitteraccount anderen weer ouderwets de maat met tweets als: "Is het land van Ooit in Heusden niet nog beschikbaar voor al die oud-politici die zich zo onmisbaar wanen?"   en "Gut al die passé mannen (zijn nagenoeg nooit vrouwen) die nog even hun gal kwijt moeten #oudemannenvanvoorbijedagen Oudkerk, Van Dam, etc.". En natuurlijk vergat onze Bouke niet om zichzelf te complimenteren met de tweet: "Begrijp dat de @raademmen nagenoeg ongewijzigd heeft ingestemd met de begroting 2013. Is mooi, lag ook goed voorstel voor vanzelf :-)". Kortom onze Bouke was al weer ouderwets bezig en hertstelt gelukkig voorspoedig.

Grappig hoe LEF fractievoorzitter Harry  Leutscher zijn afwezigheid tijdens een deel van de eerste dag van de begrotingsbehandeling uitlegde. Harry's klanten waren koning en gingen voor. Als dit niet van respect getuigt naar college raadsleden die wel aanwezig waren, en waarvan de meesten ook vele verplichtingen hadden, dan weten wij het ook niet meer. Sorry, dit laatste was cynisch bedoeld en dat kan tot misverstanden leiden. We bedoelen dus dat Harry's gedeeltelijke afwezigheid onfatsoenlijk was naar zowel  de aanwezige raadsleden en ook naar de kiezers van LEF.