Alle 11 politieke partijen in Emmen gaven voor de verkiezingen van 2010 aan dat de FC Emmen geen financiële steun meer zou krijgen van de gemeente Emmen, mocht dat nodig zijn of mochten FC Emmen daar om vragen. Maar elke volwassen partij zou bereid moeten zijn op haar beloftes terug te komen als daar een goede aanleiding toe is en als dit in het algemeen belang is. Tijdens de raadsvergadering van 26 en 27 april 2012 over de financiële steun aan FC Emmen en Stadionbedrijf Emmen BV, gaven PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders, CDA woordvoerder Auke Oldenbeuving, VVD fractievoorzitter Johan Scheltens, GroenLinks fractievoorzitter Rick Denkers, LEF! factievoorzitter Harry Leutscher en Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga aan dat vanwege het zeker stellen van de gemeentelijke financiële belangen, het goed is de FC Emmen alsnog extra financiële steun te verlenen.

Helaas had niemand van de tegenstanders of tegenstemmers de helderheid van geest om de 6 partijen die voor waren de spiegel voor te houden en te vragen: "Bij uw verkiezingsbelofte in 2010 wist u toch ook al dat de gemeente Emmen een financieel belang had bij de FC Emmen van ca. 5 miljoen. Toch gaf u toen aan dat de FC Emmen geen financiële steun meer zou krijgen. Dus de reden die u nu noemt is geen echte goede reden om op uw verkiezingsbelofte terug te komen."


 

"Oh , als we hadden geweten dat de gemeente een financieel belang heeft in de FC Emmen, dan hadden we natuurlijk een geheel andere verkiezingsbelofte gedaan." Dat hadden de huidige voorstanders dan ongetwijfeld als antwoord moeten gegeven.


 

De 6 partijen die voor nieuwe steun waren, PvdA / CDA / VVD / GroenLinks / LEF! / Christen Unie blonken uit om hun huidige steun te verdedigen als bankiers en boekhouders, waardoor het debat een technisch en abstract karakter kreeg. Lekker interessant doen over gevolgen van afboeken leningen, contante waarde van leningen, na 10 jaar wel aflossen maar misschien ook weer niet, rentes die maandelijks zouden moeten worden betaald i.p.v. jaarlijks achteraf omdat dit voordeliger is, verlaging van rentepercentage die toch getuigen van goed koopmanschap, een gemeente die vooraf duidelijk aangeeft wat haar grenzen zijn maar toch ook weer achteraf omdat het een onderhandelingsresultaat is,  etc. etc. Nu is er niets mis mee om als politieke partij verstandig om te gaan met financiële belangen, maar financiën zijn in de politiek randvoorwaarden en financiën zouden niet het politieke verhaal of het enigen politieke verhaal moeten zijn.

 

Voorstanders en voorstemmers verwijten de tegenstemmers en tegenstanders populistisch gedrag, maar de pot verwijt in deze de ketel. Bij herhaling wordt bestuurlijke verantwoordelijkheid verkocht door aan te geven dat optie 2, hoe onduidelijk of dubieus ook, automatisch een goede is, omdat optie 1 een totale ramp is.  Op die manier maak je het jezelf wel erg gemakkelijk en ben je erg populistisch bezig. Als de meerderheid van de raad die om deze reden steeds voor voorstellen is vindt dat hun werk in werkelijk zo eenvoudig is, dan kunnen ze hun zetel beter beschikbaar stellen aan mensen die een arbeidshandicap hebben vanwege een verstandelijke en psychische beperking. Dan heb je zo ca. 30 reguliere arbeidsplaatsen extra gerealiseerd.


 

Zo gaf CDA populist Auke Oldenbeuving aan dat je 5 miljoen niet zo door het toilet weg moet spoelen. Dan kon volgens hem altijd nog. Je zou ook kunnen zeggen dat als de pot al jaren vol stront zit het tijd wordt om eens goed door te spoelen, zodat je schoonschip maakt,  en niet dat je er nog meer stront bij moet doen, omdat je denkt of hoopt dat het zal werken als een luchtverfrisser.

 

Hoge verwachtingen hadden wij toen voormalig RTV Drenthe (Cassata) columnist Rick Denkers afgelopen maart fractievoorzitter van GroenLinks werd. Eindelijk meer originaliteit in de raad dachten wij als columnisten van Redactie BGE. Rick Denkers gaf aan dat principes zelfstandig nadenken in de weg staan en dat principes daarom onwenselijk zijn. Hij vond het onverantwoordelijk nu 5 miljoen op het spel te zetten en daarom steunde hij de hernieuwde en extra financiële steun aan FC Emmen. Wel gaf hij aan dat dit voor GroenLinks de laatste keer zou zijn. Dus toch enigszins principieel van Rick, want voor nogmaals toekomstige extra steun zou natuurlijk gerust weer hetzelfde (verstandige) argument als nu kunnen gelden. Zelf nadenken zou volgens Rick een favoriete bezigheid en sterk punt zijn van hemzelf. Als ware het een tweelingbroer van PvdA wethouder Bouke Arends complimenteerde Rick Denkers hiermee zichzelf tijdens de afgelopen raadsvergadering. Tja en als voormalig columnist moet Rick dan weten dat je met dergelijke compliment aan je eigen adres aan de beurt bent in columnistenland. Uit weinig tot niets blijkt tot nu toe dat GroenLinks fractievoorzitter Rick Denkers zelfstandig nadenkt, want tot nu toe blinkt hij voornamelijk, en tot vervelens toe,  uit in het aanhalen van citaten van anderen. Blijkbaar vindt Rick in de beginselen van GroenLinks te weinig aanknopingspunten om zijn politieke bijdrage te leveren. Maar ja, Rick heeft, zoals hij zelf aangeeft, ook weinig op met politieke uitgangspunten en principes. Principieel leest Rick waarschijnlijk niet om zelf beter te kunnen nadenken en zijn geest en blikveld te verruimen, maar om leuke citaten te zoeken die hij later weer kan gebruiken.


 

LEF! fractievoorzitter, en ras populist, Harry Leutscher wilde ook dat er onderzoek plaatsvindt naar wat de politieke verantwoordelijken de laatste jaren fout hebben gedaan. Dezelfde Harry die vindt dat  bedrijven zelfstandig zijn en dat de politiek zich er niet of nooit mee moet bemoeien. De raad had volgens Harry eerder andere kaders moeten aangeven, maar de raad had weer niet tijdig op de hoogte mogen zijn van de financiële problemen en chaos bij FC Emmen, want daar heeft de raad weer niets mee te maken. En de raad moet ook niet treden in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college en eenmaal afgesproken kaders respecteren. Harry's ketelmuziek behoort dan ook tot de het populisme van het zuiverste soort. Maar omdat Harry het zo gewichtig en interessant kan brengen, de verpakking is bij populisten nu eenmaal beter verzorgd dan de inhoud, krijgt hij in de raad nog te weinig tegengas.

 

Maar ook de tegenstemmers en tegenstanders, Wakker Emmen / D66 / SP / DOP / BGE, blonken niet echt uit in het debat en maakten het de voorstemmers en voorstanders niet erg lastig.


 

Wakker Emmen fractievoorzitter Rene van der Weide haalde er te veel dingen bij die er niet bijhoren. Dit alles onder het motto meer is beter, maar helaas verzaakte hij in zijn controlerende taak door ook voldoende kritische vragen te stellen en opmerkingen te maken over de voorgestelde constructie. Ook het aanhalen van 2 sportclubs waar Wakker Emmen raadsleden een innige relatie mee hebben gaf de inbreng een hoog gehalte: "Waarom zij wel en wij niet. " Een echte visie op sport / topsport al of niet gecombineerd met wat de gemeente Emmen nodig heeft om aantrekkelijk te blijven, ontbrak helaas. Iets wat trouwens ook voor alle 10 andere partijen gold. De tweets van Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing bij dit onderwerp waren dan ook spitsvondiger dan de bijdrage van Wakker Emmen in de raad.


 

DOP fractievoorzitter Ton Schoo lag na middernacht politiek te slapen toen tegenstanders zijn voorstel om een voorziening te treffen, om zo de rekening niet naar de toekomst door te schuiven,  bewust verkeerd citeerden door te suggereren dat hij zou voorstellen om de leningen wel af te boeken. In zijn voorstel gaf hij juist aan niet af te willen boeken, maar om een voorziening te willen treffen. Waarschijnlijk was hij van al het gegoochel van de bankiers en boekhouders in de raad helemaal murw gebeukt. Toch had het zeker de collegepartijen PvdA, CDA en VVD meer gesierd echt op het voorstel van de DOP inhoudelijk in te gaan dan om het te verdraaien. Nu is het voor de algehele politieke geloofwaardigheid winst op korte termijn en verlies op lange termijn. 


 

De SP gaf aan zich niet onder druk te willen laten zetten, dat eerst behandeling in de commissie dient plaats te vinden, en dat ze daarom niet aan de discussie deelnamen. Op zich een goed standpunt van de SP, maar ook weer een zwakte bod. Nee stemmen is niet automatisch het niet nemen van je verantwoordelijkheid, maar niet meedoen aan een debat over moeilijke en gevoelige onderwerpen is dit wel.


 

D66 raadslid Karel Eggen was nog het meest sterk in zijn reacties en interrupties door zich door de voorstemmers en voorstanders niet in een verdomhoekje van goedkope politiek het niet nemen van verantwoordelijkheid te laten drukken. En waar Karel het even niet wist sprong D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen steeds goed bij door het "goedkope" van de argumenten van de voorstanders bloot te leggen. Helaas had de partij die zich graag beroept op haar slogan "Ander Ja" in haar eigen bijdrage weinig anders te melden dan Nee en de procedurele behandeling te betreuren.


 

BGE fractievoorzitter Wim Halm gaf wel goed aan dat de gemeente niet de eerste zet zou moeten doen, maar verzuimde om voldoende uit te leggen waarom dit van belang is en wat er wel eerst had moeten gebeuren. En wij hadden het hem nog zo goed mogelijk voorgezegd en  ingefluisterd van tevoren.

 

Eén van de hoogtepunten uit het debat met een hoog boekhoudkundig en bancair gehalte waren de giften van een half miljoen die de enig FC Emmen bestuurder Ronald Lubbers had binnengehaald om het lopende seizoen te kunnen afmaken. Het waren giften die echter wel als lening waren geboekt, maar waarbij geen tegenprestatie is geëist. EN die later, onder wel of geen voorwaarden, mogelijk weer giften zouden worden. Wat zouden wij graag willen weten bij wie we een half miljoen kunnen lenen zonder rente betaling en waarbij ook geen tegenprestatie geldt en dat we de lening ook nooit zouden moeten aflossen. Over financiele ondoorzichtigheid van constructies gesproken. Alsof we niets van de recente bankencrisis en de ingewikkelde constructies hebben geleerd.


 

Terug naar waar zowel BGE fractievoorzitter Wim Halm, alle andere politieke woordvoerders, als ook FC Emmen bestuurder Ronald Lubbers ernstig in hebben verzaakt. Het beantwoorden van de eerste vraag, namelijk of van FC Emmen nog een organisatie kan worden gemaakt van die van toegevoegde waarde voor de regio kan zijn en waar die toegevoegde waarde dan in moet zitten, of uit zou moeten bestaan?  Want alleen een positief antwoord hierop rechtvaardigt het om als politiek nog 1 eurocent gemeenschapsgeld te steken in de FC Emmen. Dan had het zelfs nog meer kunnen zijn dan nu het geval is. Het heeft namelijk weinig zin om hard te gaan lopen als je niet weet waar je naartoe wilt. Nu bleef het verhaal steken in een al of niet duidelijke financiële constructie, verdedigt of aangevallen door voornamelijk bankiers en boekhouders die wel of niet willen afboeken, aflossen, doorspoelen, zeker willen stellen of wat dan ook maar.  Politiek gaat in Emmen helaas al lang niet meer over verhalen en wat de waarde en het belang is van keuzes voor de samenleving. Als nadat er onderzoek was gedaan deze discussie wel eerst was gevoerd, had de uitkomst kunnen zijn dat het de moeite van het proberen waard is om van de FC Emmen alsnog een succes proberen te maken. Een andere uitkomst had kunnen zijn dat onderzoek had aangetoond dat het de moeite van het proberen niet meer waard is of dat het politieke geloof er bij meerderheid niet meer is. Bij het laatste had dan de vraag beantwoord moeten worden wat er dan in Emmen wel moet gebeuren om een aantrekkelijke gemeente te blijven. Zoals de discussie nu is gelopen, het voornamelijk gaan voor een financiële constructie die FC Emmen een kans geeft, is het eigenlijk van alles helemaal niets. En zowel FC Emmen als de gehele politiek zijn hierbij de grote verliezers.

 

Beste Ronald en beste supporters, sponsoren en vrienden van de FC Emmen,

 

Kom zo snel mogelijk met een verhaal waarbij jullie laten zien dat de meerderheid van de politiek meer heeft gesteund dan een boekhoudkundige en bancaire constructie. Laat zien wat de meerwaarde kan zijn van de FC Emmen voor de regio en waarom je met elkaar voor die kans wilt gaan. Zorg vervolgens dat woorden en daden gelijke tred met elkaar houden. Dan kun je trots zijn als het jullie lukt, maar hoef je je niet te schamen als het alsnog niet zou lukken. Blijft de FC Emmen, zoals op dit moment, voor de buitenwereld niet meer dan een financiële constructie, al of niet gammel of gedegen, dan zul je om in voetbaltermen te blijven, altijd met 2 man te weinig blijven spelen. Dit zullen jullie niet volhouden, omdat de sympathie van het grote publiek  dan altijd achterwege zal blijven. 

 

Beste Emmense politici, Stop met het spelen van boekhouder of bankier en wordt weer politicus. Boekhouder of bankier spelen is alleen voor bange mensen die alleen aan zichzelf denken. En het verantwoordelijkheidskunstje van de frequente populistische voorstemmers dat optie 2 automatisch goed is, omdat optie 1 altijd een ramp is voor de gemeente, dat kennen we nu wel. Dus ga anderen geen populisme en ketelmuziek verwijten als ze niet met de goedkope praatjes van het college meegaan. Politiek was toch juist niet voor bange mensen? Politiek gaat toch om een verhaal?

 

Columnisten BGE

 

NB 1

 

Voor alle politici die om kul redenen de motie van de DOP niet steunden, omdat een voorziening treffen boekhoudkundig niet zou kunnen, omdat een voorziening treffen gelijk zou zijn aan afboeken en kwijtschelden,  en zo  dus de rekening van eigen wanbeleid uit het verleden liever doorschuiven naar de toekomst. Hierbij een passage uit de financiële verordening van de gemeente Emmen. Want als je dan al voor boekhouder of bankier wilt spelen, zorg dan dat je een goede boekhouder of bankier bent.

 

Financiële Verordening Gemeente Emmen 2006

 

Artikel 11. Voorziening voor dubieuze debiteuren

 

1. Voor openstaande vorderingen betreffende activiteiten met een homogeen karakter zoals belastingvorderingen, huurvorderingen, rente en aflossing kredietbank wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van een percentage van de omzet (dynamische methode).

 

2. Voor de overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden. Hoe ouder de vordering, hoe hoger de voorziening.

 

3. Bij de jaarrekening wordt de omvang van de voorziening getoetst

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Emmen/60633.html

 

Ton Schoo van de DOP mag dan in de late uren al slapen tijdens het debat. U, weet de columnisten van Redactie BGE slapen nooit. De lokale politici zijn dus gewaarschuwd.

 

NB 2

 

Nog een laatste les in echt in verantwoordelijk besturen. Als je ergens gemeenschapsgeld in steekt dan kies je ook voor minimaal een vorm van zeggenschap. Als je geen zeggenschap wilt, dan moet je er voor kiezen er geen geld in te stoppen of van je financiële inbreng een gift te maken.