Martin Laning

"Je moet over een flinke portie zitvlees beschikken om de algemene beschouwingen van de gemeente Emmen helemaal uit te zitten. Liefst 15 uur lang vergaderde de raad, dat is twee keer zo lang als Groningen er over deed. Ter verdediging van Emmen kun je aanvoeren dat liefst elf fracties deel uitmaken van de raad. En die kregen op de eerste dag allemaal een kwartier spreektijd. "De Grote voorleeswedstrijd" noemt een collega (= Martin Laning, van Persbureau Martin Laning ) de start van de begrotingsbehandeling al, en het is een raadsel waarom niet besloten wordt om de teksten vooraf online te zetten en rond te sturen, zodat het college gelijk kan aftrappen. Een dergelijke benadering levert wellicht ook wat belangstellende burgers op. Weliswaar was de raadzaal redelijk gevuld, maar vrijwel louter met ambtenaren; het aantal burgers oversteeg het gemiddelde aantal weekbezoekers aan de Educohof niet."

 

Zo begon het achtergrond artikel over de begroting 2012 in het DvhN van 12 november 2012, van redacteur Gert Meijer. Bij de algemene domheid en luiheid in het overgrote deel van journalistiek Emmen hebben we ons als columnisten al lang neergelegd, maar als het dan ook nog wordt gecombineerd met een misplaatste arrogantie, dan gaat onze columnisten pen toch wel behoorlijk jeuken. Heren journalisten, u heeft er om gevraagd, u smeekt als ware om door ons op de pijnbank te worden gelegd. En wie zijn wij om niet aan uw vraag, uw smeekbede gehoor te geven.

Eerst nog onze welgemeende complimenten aan de afdeling Communicatie & Voorliegen van de gemeente Emmen. Hun opzet om de Emmense bevolking dom en lui te houden lijkt, in ieder geval wat de doelgroep journalisten betreft, meer dan geslaagd.

Terug naar de kneuzenkermis en kleuterklas van journalistiek Emmen, die aangeven de grote voorleeswedstrijd in 1e termijn overbodig te vinden. Een journalist zal alles overbodig vinden als hij niet eerst begint met een gedegen voorbereiding door vooraf de stukken te lezen en hierover zelfstandig na te denken. Moeten we dan echt alle honderden pagina's lezen horen wij een aantal journalisten zich al hardop afvragen? Nee wij vragen u niet om zichzelf op een zodanige wijze te martelen dat uw lichamelijke en geestelijk gezondheid hier onder gaat lijden. In ons hart zijn we gewoon mensen die het beste met u voorhebben. Net als u zijn wij liefhebbers van een politiek prikkelend en boeiend verhaal.

Als er een pakket bezuinigingsvoorstellen ter besluitvorming voorligt, zou u als journalist eens kunnen beginnen met een overzicht te maken met de grootste bezuinigingsbedragen en dus belangrijkste maatregelen. U maakt bijvoorbeeld een lijst van alle bezuinigingsvoorstellen met een jaarbedrag van meer dan een miljoen. Een miljoen is een cijfer met minimaal 7 cijfers voor de komma. Als journalistiek Emmen dat vooraf gedaan had was men tot het volgende lijstje van de grootste bezuinigingen gekomen:

1. Werkdeel WWB (meer dan 5 miljoen op jaarbasis vanaf 2012)

2. Wmo hulp bij het huishouden (Ca. 3 miljoen op jaarbasis vanaf 2013)

3. Formatie ambtenaren (Meer dan 1 miljoen op jaarbasis vanaf 2013)

4. WSW / EMCO (Meer dan 2 miljoen in 2014 en meer dan 3 miljoen in 2015)

5. Sedna (1 miljoen korting op jaarbasis vanaf 2014)

Vervolgens ga je als journalist naar de toelichting van deze voorstellen kijken in de stukken. Het zou je als journalist dan zijn opgevallen dat er bij deze voorstellen niet of nauwelijks een onderbouwing staat vermeldt en dat er ook niet of nauwelijks gevolgen voor de burgers van Emmen staan omschreven. Dan ga je als journalist vervolgens nadenken (= hersencellen aanzetten en verbinding tussen deze cellen maken) en hopelijk kom je tot de journalistieke conclusie dat al hetgeen dat ontbreekt toch wel, op z'n zachtst "opmerkelijk" is. Als je dan nog een beetje kwaliteit nastreeft als journalist stel je hierover vooraf vragen aan het college, zonder hierbij gewetenswroeging te krijgen of je hiermee het ambtelijk apparaat overbelast en de gemeente op kosten jaagt. Maar dit laatste hoeft niet per se.

Vervolgens ga je met je journalistieke lijst van hoofdzaken luisteren naar wat jullie "De Grote Voorleeswedstrijd van de fractievoorzitters" noemen, en houd je een administratie bij over welke grote bezuinigingen een fractievoorzitter wel of niet iets zegt en wat hij hierover zegt. Tijdens, maar zeker na afloop, zou het je dan zijn opgevallen dat de meeste partijen wel erg weinig gezegd hebben over de grootste bezuinigingsvoorstellen. Hopelijk springt dan de journalistieke "gezonde argwaan tegen machthebbers" knop vanzelf aan en anders haal je je studieboeken erbij hoe je deze knop alsnog aanzet of stimuleert.

Zouden de journalisten dit gedaan hebben, dan was ze bij alle 5 door ons genoemd punten een aantal opmerkelijke zaken opgevallen. Laten we er 2 van de onderwerpen nader uitlichten.

Wmo hulp bij het huishouden (Ca. 3 miljoen op jaarbasis vanaf 2013)

Het DvhN begon goed op 7 november met een artikel waarbij W.E en de DOP in hun gelijk werden gesteld over de enorme inkomenseffecten van het nieuwe Wmo beleid hulp bij het huishouden. Wat had dan vervolgens meer voor de hand gelegen als dit gevolgd was door een artikel wat alle andere partijen hier van vinden bij de algemene beschouwingen. En ook als partijen zich  stilhouden dan zou de burger van Emmen dit moeten weten. Het liefst nog met de reden waarom. Maar helaas niets hierover in alle verschillende media. En het artikel van 11 november in DvhN over de Wmo motie van de DOP ging echt over iets anders, namelijk over nadelige effecten die nog eens bovenop de nadelige inkomenseffecten komen.

En als 3 partijen (W.E, DOP, BGE) de  PvdA in Emmen vragen kleur te bekennen bij dit onderwerp en de PvdA hult zich vervolgens is mist, dan zou dit aanleiding moeten zijn hier journalistiek werk van te maken.

Maar helaas, als het DvhN zichzelf op maandag een voorzet voor open doel geeft weten ze deze dus een week lang met verve te missen.

 

Sedna (1 miljoen korting op jaarbasis vanaf 2014)

Vorig jaar was de politieke wereld in Emmen te klein toen organisaties in een keer gekort zouden worden met 5%. Zo drastisch, dat kon niet in één keer. Vervolgens werd de korting aangepast door deze over 2 jaar uit te smeren. Over de korting op Sedna van 1 miljoen werd nu echter niet of nauwelijks gesproken door de meeste partijen. Enige vorm van invulling van de maatregel, en onderbouwing van de gevolgen die deze forse korting zal gaan hebben, ontbraken volledig. Op het ontbreken van de onderbouwing hadden maar weinigen kritiek. Fractievoorzitter Wim Halm van BGE was één van de weinigen die het gebrek aan onderbouwing van de voorstellen aankaartte.

Vervolgens was voor fractievoorzitters zoals  Harry Leutscher (LEF!) en  Raymond Wanders (PvdA) de wereld te klein toen W.E met een Tegenbegroting de bezuiniging op Sedna met 750.000 wilde terugdraaien. Harry Leutscher benadrukte dat je niet in 2 dagen een Tegenbegroting kon opstellen en dat de onderbouwing bij W.E volledig ontbrak. Ook kon het volgens de criticasters echt niet dat W.E nu voorstelde om de totale subsidies van ca. 29 miljoen met 5% te korten. Als drogreden werd o.a. aangevoerd dat dit nooit meer tijdig gecommuniceerd kon worden richting instellingen. Een prachtig politiek gevecht ontstond dat begon met inhoudsloze kritiek op de Tegenbegroting van Wakker Emmen en die eindigde in waardering voor de Tegenbegroting van Wakker Emmen.

Alleen al omdat de collegepartijen en onze Harry van LEF! in de aanval op W.E het wapen gebruikten van geen onderbouwing van de W.E voorstellen, terwijl zijzelf  kritiekloos akkoord gingen met de totaal niet onderbouwde voorstellen van het college, waarbij het ging om vele miljoenen,  hadden Wanders / Leutscher & Co dan ook minimaal moeten komen te staan op een journalistieke uitbrander.

Geef je jezelf als DvhN op dinsdag wederom een voorzet voor open doel, door aan te geven dat Harry Leutscher van LEF! W.E uitdaagde om binnen 2 dagen met een Tegenbegroting te komen, ontstaat hierover vervolgens een boeiend politiek spel, weet je vervolgens ook deze kans voor open doel op vrijdag en zaterdag wederom te missen.

Helaas bestaan er voor de lezers van het DvhN geen wisselmogelijkheden, zoals bij het DvhN spel ""Coach van het jaar" wel het geval is, om de journalistieke  DvhN voorhoede van Jan Willem Horstman, Gert Meijer en Marc Bootsgezel te vervangen. Voor zwaar teleurgestelde lezers bestaat alleen de mogelijkheid om vroeg of laat hun abonnement op de krant op te zeggen. Met de huidige kwaliteit zal het eerder vroeg dan laat worden.

Misschien dat journalist Martin Laning zich nu afvraagt of deze kritiek op journalistiek Emmen ook over hem gaat? (Sommige mensen zijn nu eenmaal wel erg bijzonder traag van begrip.)  Beste Martin, de kritiek in deze column gaat ook zeker over jouw prestaties. De column is min of meer voor de helft door jouw geklungel geïnspireerd. Er is niets mis mee om zoals jij superfan te zijn van de PvdA, behalve dan dat ze slecht besturen, maar als je fan zijn je hindert in je journalistieke waarnemingen, is het misschien tijd een ander vak op te zoeken of aan bijscholing te gaan doen.

Ook het verslaggevers duo, Snip en Snap, van Radio Emmen sloegen de plank de afgelopen week bij de algemene beschouwingen meerdere keren totaal mis. Zo zou de dekking van de Wmo voorstellen van W.E niet structureel zijn. Beste Snip en Snap van Radio Emmen, als alle jaren met bedragen zijn ingevuld dan is een voorstel wel structureel. Het voorstel van Wakker Emmen van vorig jaar, om 5 miljoen van de Essent gelden voor de Wmo te reserveren, was niet structureel. Dus Snip en Snap,  niet zomaar PvdA'ers napraten, maar je zaken voorbereiden en zelfstandig gaan nadenken.

Kan de kritiek van onze kant op een groot deel van journalistiek Emmen niet een paar onsjes minder zullen sommige lezers zich nu afvragen? Nee zeer zeker niet op dit moment. Dat zou totaal onverantwoordelijk zijn van onze kant. De kritiek op het college van PvdA / CDA / VVD kwam afgelopen week namelijk niet alleen vanuit de raadszaal, maar ook vanuit een aantal burgers van Emmen. Het Comité Bezorgde Burgers Emmen wil de bevolking mobiliseren tegen de huidige opzet van het project Atalanta en de verhuizing van het dierenpark. Zie http://www.bezorgdeburgersemmen.nl/?p=1#comments

Zo schrijft dit Comité o.a.: "Het heeft er alle schijn van dat een aantal politici en ambtenaren niet meer in staat zijn om uit hun eigen associatieve wereld te breken en daardoor ook geen zicht meer hebben op de bedreigingen die ze creëren. Ondanks herhaalde waarschuwingen vervat in diverse (onafhankelijke) rapportages wordt er onverdroten doorgegaan op een weg die zeer velen zien als een onzalige, onbegaanbare weg.  Wat in het voorliggende plan de meest zorgen baart is de voor Emmen ongekende omvang en de zwakke organisatie die de dierentuin de laatste tien jaar kenmerkt. Beide ingrediënten, die het risicoprofiel op basis van de huidige aanpak onaanvaardbaar hoog maken."

De kritiek beperkt zich dus niet alleen tot de inhoud van de plannen, maar richt zich ook op het politieke klimaat in Emmen en de politici die momenteel aan de macht zijn. Als een aantal burgers de Emmense bevolking wil mobiliseren om in verzet te komen tegen het huidige college, als een aantal partijen in de raad flink oppositie voert, dan hoort journalistiek Emmen hier meer werk van te maken dan ze nu doet. Dan hoort over de belangrijkste bezuinigingen voor burgers en het politieke debat hierover verslag te worden gedaan, dan dient  er o.a. met een totaalplaatje duiding te worden aan het huidige politieke klimaat in Emmen.

Beste Emmense journalisten, ga eens nadenken over uw huidige arrogantie. Vraag u eens af of deze niet totaal misplaatst is? Bevrijd u van welk juk dan ook en ga echt aan het journalistieke werk. Laat persoonlijke sympathieën voor, en antipathieën tegen bepaalde partijen en personen thuis. Verlos u van uw luiheid en ga uw werk beter voorbereiden. Laat uw gezonde dosis journalistiek argwaan niet thuis. U zult zien dat het aantal onmisbare kansen om aan echte journalistiek te doen zal vertienvoudigen. En de burgers van Emmen zullen u er weer door gaan waarderen.

Redactie BGE

NB

Zelfs volgens PvdA wethouder Bouke Arends is de regionale journalistiek in Duitsland van een veel hoger niveau dan in Emmen. In dat opzicht zou hij zelfs begrip hebben voor de vertrekkende Nederlanders.

Of de journalisten in Emmen misschien te veel parasiteren op de afdeling Communicatie & Voorliegen van de gemeente Emmen durven wij ons hier niet uit te laten.