Donderdag 30 juni 2011 stond de kadernota 2011 op de agenda van de gemeenteraad. Het was een lange zit voor de betrokken politici en voor u en ons als belangstellende buitenstaanders.  Op het eerste gezicht lijken we er niet veel wijzer op te zijn geworden. Behalve dan dat de gemeente Emmen (na de bezuinigingsronde 2010, waarbij er voor 15 miljoen per jaar structureel bezuinigd moest worden) volgend jaar opnieuw een extra bezuinigingsronde ingaat, waarbij er nog eens 20 miljoen extra per jaar moet worden bezuinigd. 

Op de vraag waar wel en niet op bezuinigd gaat worden, en hoe dit gaat gebeuren, is nog geen antwoord gegeven.
In directe zin werd het kruit droog gehouden door de meeste betrokkenen, maar in indirecte zijn we toch wel een stuk wijzer geworden.

Zo wordt het steeds duidelijker dat  het bij het politieke huwelijk tussen de collegepartijen PvdA, CDA en VVD steeds meer om een verstandhuwelijk gaat, waarbij van harmonie en echte politieke liefde nog maar weinig sprake is. Was het de voorgaande jaren gebruikelijk dat de PvdA en CDA bij de kadernota's en begrotingen met gezamenlijke moties en / of amendementen kwamen, om aan de buitenwereld te laten zien hoe goed hun relaties is en hoe eensgezind ze waren, deze keer was hier geen sprake van. De PvdA kwam met geen enkele motie en amendement en CDA zocht bij hun moties voornamelijk de samenwerking met de VVD.

Een ander voorbeeld van de toenemende spanningen tussen PvdA en CDA. PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders gaf tot 2 maal aan dat bezuiniging op de stimuleringsregeling voor minima voor de PvdA onbespreekbaar was. Verantwoordelijk CDA wethouder  Henk Jumelet  gaf daarentegen tot 2 maal aan dat gezien de enorme bezuinigingsopgave in principe alles bespreekbaar is en dus ook de stimuleringsregeling voor minima.

De fractie van BGE diende een motie in voor evaluatie van de lopende bezuinigingen, zoals die eind 2010 zijn vastgesteld. De motie werd gesteund en mede ingediend door Wakker Emmen, VVD, SP, D66, DOP, LEF!, Christen Unie en GroenLinks. Het college wilde de motie niet overnemen, want alles t.a.v. lopende bezuinigingsmaatregelen zou al inzichtelijk in de stukken staan. Partijen waren het hier niet mee eens en dus werd de motie in stemming gebracht. Doordat de PvdA en CDA tegen de motie waren heeft de motie het niet gehaald. Duidelijk is dat een “Chronische allergie voor evaluaties van genomen maatregelen" een belangrijk element blijft van de bestuursstijl van zowel PvdA en CDA. Hun voorkeur blijft uitgaan naar nieuwe beleidsnota's, zonder hierbij te kijken wat er van eerdere voornemens is terechtgekomen en dus zonder de mogelijkheid te leren van eerder gemaakte fouten. En zolang PvdA en CDA niet geïnteresseerd zijn naar de fouten die ze gemaakt hebben of zouden gemaakt kunnen hebben, blijven ze dan ook in hun eigen sprookjes geloven. Zelf noemen ze dit met gesloten ogen kijken naar de werkelijkheid een voorbeeld van positief denken waarbij geen plaats is voor achteruit kijken, maar alleen voor vooruit kijken. U begrijpt dan nu misschien ook beter waarom de raadsleden van PvdA en CDA voor de nuchtere Emmenaren vaak een wereldvreemde indruk maken.

Als burger van Emmen weet u dat dit college van PvdA, CDA en VVD graag naar u luistert, graag voorstellen en ideeën van u ontvangt, graag de dialoog met u aangaat, en u tijdig en uitgebreid vertelt en informeert over de keuzes die het college heeft gemaakt en de gevolgen die dit voor u als burger heeft. Het college heeft deze gewenste manier van politiek bedrijven nog eens extra benadrukt door het op papier te zetten in het bestuursakkoord 2010 - 2014. Maar helaas voor u leiden PvdA, CDA en VVD nog steeds aan de kwaal waarbij "Woorden zo min mogelijk overeenkomen met de daden en waarbij hetgeen op papier wordt gezet in stukken zo min mogelijk met de werkelijkheid te maken heeft". Het is een kwaal waar PvdA, CDA en VVD zich niet vrijwillig aan laten behandelen. Alleen u als kiezer kunt hen hierbij helpen door bij gemeenteraadsverkiezingen eens op een andere partij te stemmen. Omdat dit in 2010 onvoldoende is gebeurd zult u als burger van Emmen moeten accepteren dat de komende bezuinigingsmaatregelen pas op zijn vroegst 4 oktober 2011 bekend zullen zijn en dat hier begin november 2011 een definitief besluit over wordt genomen. Of het college er bewust voor kiest de tijd voor deze bezuinigingsmaatregelen erg kort te houden, zodat er zo min mogelijk maatschappelijk protest en verzet kan komen?  Of het college er bewust voor kiest om de bezuinigingsmaatregelen pas bekend te maken, nadat op 29 september 2011 tot steun aan het nieuwe dierenpark wordt besloten? Als Redactie BGE is het ons verboden om deze vraag te beantwoorden. Van het college moet u als burger namelijk meer eigen verantwoordelijkheid tonen en de vragen zelf beantwoorden hoort hier wat ons betreft bij. (Wij willen als modelcolumnisten het gezag van het college dan ook niet onnodig ondermijnen)  De tijd dat wij u als columnisten alles maar konden voorzeggen ligt dan ook achter ons. Wij achten u gelukkig hoog en dus goed in staat zelf het passende antwoord voor u zelf te achterhalen.   

CDA raadslid Auke Oldenbeuving gaf bij de behandeling van de Kadernota 2011 aan dat het college absoluut niet in staat is om al half augustus 2011 met de bezuinigingsvoorstellen naar de raad te komen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit raadslid in zijn vorige functie (financieel directeur bij de EMCO-groep) vond dat de financiele problemen van de EMCO-groep ook bijna niet op te lossen waren en zeker niet op korte termijn. Na zijn (gedwongen) vertrek bleek de werkelijkheid gelukkig iets anders te liggen, waren er niet te weinig ambtenaren maar juist teveel,  en zijn de problemen van de EMCO-groep (door het team van de heer Mug en het personeel van de EMCO) alsnog binnen 2 jaar zo goed als opgelost of binnen aanvaardbare grenzen gebracht. Natuurlijk kunnen bekwame bestuurders de bezuinigingsmaatregelen eind augustus 2011 al lang gereed hebben, maar dan hebben wij het dus niet over de in Emmen loslopende CDA  bestuurders. Deze CDA bestuurders lijken wel als voordeelverpakking te zijn aangeschaft op de "Kneuzenkermis voor mislukte en onbekwame bestuurders".  Omdat het CDA Emmen momenteel dwangmatig haar eigen geloofwaardigheid aan het ondermijnen is, moet u er dan ook niet raar van staan te kijken mocht CDA raadslid Auke Oldenbeuving binnenkort één van de uitgebluste CDA wethouders,  Jan Kuper of Henk Jumelet,  opvolgen als wethouder. Het CDA ging de verkiezingen van 2010 in met o.a. de visie "Meer Muggen", dus wat zou er meer de geloofwaardigheid van het CDA kunnen ondermijnen dan juist CDA raadslid Auke Oldenbeuving als CDA wethouder naar voren te schuiven. 

Volgens PvdA wethouder van Financiën Bouke Arends, klotste het geld in de afgelopen jaren als het ware tegen de plinten omhoog, maar ligt die tijd nu echt voorgoed achter ons. Helaas voor u als burger leefde de huidige politieke opvatting "Minder overheid, meer burger" toen nog niet. Mocht dan toen wel al het geval zijn geweest, dan hadden PvdA en CDA uiteraard niet al het extra geld in allerlei ambitieuze projecten gestoken, maar hadden ze elk jaar honderden euro's teruggestort naar u als burger. Want zoals het college zich nu realiseert ''U als burger weet beter wat goed voor u is dan de gemeente". Met de kennis en wijsheid van nu is het dan ook jammer dat financiele ruimte en politieke visie bij PvdA en CDA niets met elkaar te maken hebben, maar gescheiden werelden zijn.  

 

Als u denkt dat we er in Emmen met 2 bezuinigingsrondes van in totaal 35 miljoen op jaarbasis straks zijn dat heeft u het mis. Het college geeft nu al aan dat er een soort kerntakendiscussie moeten komen die ook nog eens een extra besparing moet gaan opleveren. U vraagt zich nu misschien af of het niet logisch is om deze kerntakendiscussie eerst te laten plaatsvinden? Wij horen u ook denken "regeren is toch vooruitzien"? U heeft gelijk, alleen kiezen PvdA, CDA en VVD dwangmatig altijd voor een onlogische keuze bij het oplossen van problemen. Denkt u bijvoorbeeld aan het Atalanta project. Eerst een definitief onomkeerbaar besluit nemen en dan pas gaan nadenken of gemeente en dierenpark het financieel wel kunnen betalen. En wat betreft het principe "regeren is vooruitzien". Dit college is zo intern gericht, is zo vol van zichzelf, dat zowel jaarlijkse terugkerende kerstdagen als paasdagen iedere jaar zich weer als een volslagen verrassingen aandienen. Vooruitkijken zal dan ook nooit een sterk punt worden van navelstaarders.

Volgens het college en de collegepartijen is de toekomst erg onzeker. Toch durven wij als Redactie BGE de voorspelling wel aan dat de gemeenteraad de komende jaren zal blijven struikelen over dikke beleidsnota's vol nietszeggende woorden, een ondoorzichtige financiele cijferbrij en een stortvloed van persberichten met positief nieuws. Dus als de gemeenteraad verstandig is beperkt zij de bezuinigingen op de zorg, want het kan met de struikelpartijen in de toekomst ook weleens niet goed aflopen. En dan zullen ook raadsleden een beroep moeten doen op de zorg van de gemeente.

CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms refereerde in zijn bijdrage bij de Kadernota 2011 naar het gedicht van de Rotterdamse dichter Jules Deelder. Het gedicht waar CDA wethouder Jumelet ook naar verwijst in het Leden contactblad van het CDA.

Hetzelfde zien.

Maar het zo,

Zien zoals nog

Niemand het zag.

U kijkt na het lezen van deze column misschien op een manier naar politiek Emmen, zoals u er nog niet eerder naar heeft gekeken. En mogelijk bent u zo een stuk wijzer geworden. Misschien wel stuk wijzer dan de belangrijkste hoofdrolspelers hebben bedoeld.

Redactie BGE