In de commissievergadering van 17 maart 2011 stonden 2 brieven op de agenda over de toekomst van de EMCO-groep en de WSW. De ene brief was van het college en de andere brief was van het bestuur / directie EMCO-groep.

 

Het belangrijkste punt uit beide brieven was het onomkeerbare besluit van maart 2009 tot  opheffing van de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep, waartoe de raden van Emmen, Coevorden en Borger Odoorn toen hebben besloten. Opheffing van de gemeenschappelijke regeling was één van de maatregelen die noodzakelijk zou zijn om de financiele problemen, zoals ze zich toen voordeden, op te lossen. De opheffing is ook een onomkeerbaar besluit en zal een keer moeten worden uitgevoerd.Terwijl van het besluit tot opheffing de afgelopen 2 jaar nog niet is uitgevoerd konden we in diverse media onlangs lezen, dat de EMCO-groep het jaar 2010 heeft afgesloten met een kleine winst. Na jaren van oplopende verliezen en de onheilstijding eind 2008, waarin gemeld werd dat het verlies de komende jaren dreigde op te lopen naar de 10 miljoen Euro per jaar, een knappe prestatie van directie en medewerkers van de EMCO,  ook nog eens gelet op het feit dat de positieve ommekeer in een tijd van economisch zwaar weer heeft plaatsgevonden.

 

 

Het bestuur en de directie van de EMCO-groep geven nu in hun brief aan de colleges van de gemeenteraden het volgende aan:

 

Citaat brief:

"Tegelijkertijd realiseren wij ons, met de directie, dat er, zowel inhoudelijk als

financieel, vanuit Den Haag op korte termijn zware tijden aankomen voor de sociale

werkvoorziening en dat het mede om die reden een absoluut vereiste is om alle tijd

te kunnen besteden aan de bedrijfsvoering en het verbeteren daarvan; dit te meer

omdat reorganiseren 1 ding is, maar noodzakelijke cultuurverandering een

aanmerkelijk weerbarstiger en langduriger proces vormt."

 

"Tegen bovenstaande achtergrond van gewijzigde omstandigheden, willen wij u

graag in overweging geven, er aan mee te werken het voorgenomen besluit van de

raden tot opheffing van de GR, vooralsnog niet tot uitvoering te brengen en ons en

de directie daarmee de mogelijkheid te bieden ons volledig op de bedrijfsvoering te

focussen. Wij denken dat die prioriteit voor alle betrokken partijen van het grootst

mogelijke belang is."

 

 

Toch gaf burgemeester Bijl, als voorzitter van de stuurgroep EMCO / WSW, in de commissievergadering van 17 maart aan dat de raad in maart 2009 een goede discussie had gevoerd en het besluit van toen, het opheffen van de gemeenschappelijke regeling, nu nog steeds als een goed besluit te zien. (Er moet wel bijgezegd worden dat wijze van formuleren en de lichaamstaal en gezichtsuitdrukking van de burgmeester zijn standpunt in deze niet echt ondersteunde.)

 

Toch maar eens voor u als trouw lezer van de columns van Redactie BGE de notulen ingedoken om uit te zoeken wat er in de raad van maart 2009 zoal is gezegd bij het besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep.

 

Besluit : opheffen gemeenschappelijke regeling EMCO-groep (maart 2009)

 

Voor het besluit tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling  EMCO waren toen de fractie van PvdA en CDA.

 

Tegen het besluit tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling EMCO waren toen de fracties van VVD, BGE, SP, Christen Unie, GroenLinks, de DOP en PvdA raadslid Han de Wildt.

 

Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de belangrijkste bijdragen van de voor- en tegenstemmers, waarbij wij u de volgende citaten uit de notulen niet willen onthouden.

 

"Mevrouw Louwes-Linnemann (PvdA) merkt op dat er iets ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling gebeurt vanwege de veranderingen in de aansturing en de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Naar de mening van de PvdA fractie is dat onvermijdelijk. Het opheffen van de gemeenschappelijke regeling heeft vergaande consequenties. Een besluit nemen waarvan de consequenties niet helder zijn, is moeilijk, want de fractie wil graag met de grootste zorgvuldigheid weloverwogen besluiten nemen. In de commissie heeft zij het voorstel gedaan nu een principebesluit te nemen, maar dat is helaas niet mogelijk. Er zal moeten worden opgeheven alvorens er vervolgstappen kunnen worden gezet."

 

"In de commissie is reeds aangegeven dat de CDA-fractie de overwegingen

van het college deelt, en wel betreffende de dreiging van steeds hogere bijdragen van de

gemeente Emmen en de modernisering van de WSW, zoals besproken bij agendapunt B3.

De fractie is bereid mee te werken aan onderhavig voorstel."

 

"De VVD-fractie is in principe niet tegen een andere organisatievorm voor de EMCO.

Wél vindt zij de besluitvorming hierover op dit moment, met de kennis die er nu is, te vroeg. Bovendien biedt het opheffen van de gemeenschappelijke regeling geen enkele garantie dat de zaken bij de EMCO zich ten goede zullen keren."

 

De heer Douwstra (BGE): "Bij de fractie komt een déjà vu-gevoel naar boven en wel in relatie tot de besluitvorming die afgelopen december plaatsvond over het project dierenpark / centrum / theater. Toen was de accountant vooraf ook niet om informatie gevraagd;

dat zou later wel komen, was de boodschap. Eerst ingrijpende en onomkeerbare besluiten

nemen en dan later over alle gevolgen nadenken en advies vragen, lijkt in Emmen regel

te worden, in plaats van uitzondering. Nood breekt wet en blijkbaar is de nood bij het college

steeds groter aan het worden. Het mag dit procedureel of inhoudelijk geneuzel noemen, de fractie blijft de volgorde waarin wordt gehandeld een onjuiste vinden."

 

De heer Huttinga: "De Christen Uniefractie houdt een unheimisch gevoel. Graag zou zij willen dat het college dat gevoel bij haar vanavond wegneemt. Samengevat dus: waarom nu en waarom zó?"

"De heer Moinat (SP) heeft eerder vanavond al gezegd dat de SP-fractie helemaal geen voorstandster is van het vandaag behandelen van dit voorstel. Zorgvuldigheid behoort te allen tijde voorop te staan, zeker bij het nemen van ingrijpende besluiten van dit kaliber."

 "Deze raad heeft maar één keer de gelegenheid om de gemeenschappelijke regeling EMCO op te heffen. Welke directie van welke onderneming neemt een cruciaal besluit zonder voldoende geïnformeerd te zijn over de consequenties? Moet de raad van Emmen dat dan wel?"

 

"De fractie van GroenLinks is voor een zo spoedig mogelijke opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling. Daarmee wordt een situatie gecreëerd waarin met een schone lei kan worden begonnen. Dat is heel goed. Wel is het van belang een afweging te maken ten aanzien van het tijdstip waarop de regeling moet worden opgeheven. Duidelijk is geworden dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de gevolgen van de opheffing. Dit was onder andere te horen van de vakbond en de commissie. De fractie is dan ook voorstandster van uitstel van de opheffing."

 

DOP: "De heer Schoo constateert dat wat vandaag wordt voorgesteld een onomkeerbaar besluit is! Een organisatieadviseur vertelde hem het volgende: als er grote problemen zijn, wordt er te vaak gedacht dat een nieuwe organisatie- of een juridische structuur de oplossing is voor alle problemen, terwijl veel van de problemen niets te maken hebben met de structuur, maar meestal met de cultuur en de zittende directie. Een N.V., een B.V. of een gemeenschappelijke regeling lossen dus niet automatisch de problemen op." / "Afgelopen maandag heeft de heer Mug aangegeven dat het opheffen van de gemeenschappelijke regeling niets oplost en misschien zelfs nog wel tot meer kosten en problemen zal leiden."

 

 

En wat zij burgemeester Bijl in maart 2009 bij dit onderwerp:

 

"Burgemeester Bijl wil even ingaan op meer algemeen - procedurele zaken. Er ligt het een en ander voor de raad ter inzage dat bij de besluitvorming van het college een rol hebben gespeeld. Het college heeft er op basis van de tekst van de gemeenschappelijke regeling

uiteindelijk voor gekozen dit ontwerpbesluit aan de raad voor te leggen. Het argument dat de heer Schoo noemde, onzekerheid, is heel belangrijk. Men stelle zich eens voor dat eerst een proces in wordt gegaan om na te gaan wat opheffing betekent en hoe het anders moet – dan ben je een heel eind verder voordat je helderheid hebt en je het opheffingsproces formeel kunt opstarten." /

 

Burgmeester Bijl: " Niet alleen de winst op korte termijn is van belang, maar ook de winst in tijd en in perspectief voor de mensen die bij dit bedrijf werken. Dan wordt niet gedaan als alles boven de markt blijft hangen. Iedereen ziet dat er iets moet gebeuren en spreker doet dan ook het klemmend beroep op de raad: zet nu de formele stap!

 

 

Conclusie

Je kan dus zeggen dat de meeste partijen die in maart 2009 NIET instemden met het besluit tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling EMCO het gelijk toen en nu aan hun kant hebben.  Het overhaaste en onder tijdsdruk genomen besluit was toen zeker niet nodig en de prestaties van de EMCO laten zien dat het besluit in zijn geheel niet nodig was. In de discussie werd ook duidelijk dat EMCO directeur Johan Mug dit toen ook al had aangegeven, maar dat het college en de raadsfracties van PvdA en CDA hier toen niet naar wilden luisteren.

 

De directie van de EMCO, en het bestuur van de ECMO dat gelukkig steeds beter naar de directie lijkt te luisteren,  geeft ook nu weer aan dat het onverstandig is om de komende tijd tot daadwerkelijke opheffing van de gemeenschappelijke regeling over te gaan.

 

Hopelijk lezen de fracties van PvdA en CDA deze column ook, evalueren ze hun eigen besluiten uit het verleden, en luisteren ze nu wel naar directie van de EMCO-groep.

 

Onder grote tijdsdruk worden aan de gemeenteraad  de laatste jaren steeds vaker ingrijpende en onomkeerbare besluiten voorgelegd. Burgemeester Bijl wil bij deze besluiten nog wel eens de gewoonte hebben een zeer klemmend beroep te doen op de raad om, vanwege tijd, signaal naar de buitenwereld etc.,  vooral  met een voostel in te stemmen en de rest komt dan later wel. Het besluit tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep is hier een voorbeeld van.

 

Burgemeester Bijl lijkt ook nu nog niet overtuigd te zijn dat het besluit tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep een overhaast en verkeerd besluit was of het moet zo zijn dat de burgmeester er moeite mee heeft om fouten van het college toe te geven en te herstellen.

 

Het gevolg is dat burgemeester Bijl hiermee zijn eigen geloofwaardigheid en gezag ondermijnt en hij hiermee zijn einde als burgervader van de gemeente Emmen aan het bespoedigen is. Of het moet zo zijn dat Emmen democratisch zo ziek is dat wij met een college zitten dat vindt dat zij foutloos is en / of weet dat zij onaantastbaar is, omdat zij kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de collegepartijen PvdA /CDA / VVD.

 

Redactie BGE

 

 

NB

 

In het debat van 17 maart 2011 over de toekomst van de EMCO-groep gaf burgemeester Bijl ook aan dat raadsbesluiten altijd worden uitgevoerd c.q. dienen te worden uitgevoerd. Ook gaf hij aan dat het gunnen van opdrachten van de gemeente aan de EMCO-groep mede heeft bijgedragen aan de positieve ontwikkelingen bij de EMCO-groep.

 

Op 18 december 2008 werd echter het raadsbesluit "verordening groenonderhoud" genomen waarbij de EMCO een groot deel van het groenonderhoud niet rechtstreeks meer zou krijgen. Gesuggereerd werd toen door het college dat dit moest vanwege Europese regelgeving. Het raadsbesluit blijk gelukkig voor de gemeente Emmen en de EMCO-groep nooit te zijn uitgevoerd. Maar omdat Burgemeester Bijl als een echte PvdA' er kan draaien is het besluit om werk bij de EMCO weg te halen en om de keuze om EMCO werk te gunnen, voor hem blijkbaar  allebei waar of wil hij dit de buitenwereld doen geloven. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat de burgemeester inmiddels op een leeftijd is, waarbij het geheugen en verstand steken laat vallen en dat daarom steeds  vaker onsamenhangende en / of tegenstrijdige verhalen zijn te horen, zoals bij ieder mens die ouder wordt normaal is.

  

Met nog vele lopende politieke probleemdossiers, zoals o.a. Atalanta, Delflanden en Rundedal zou de vraag van de verantwoordelijke lokale politici moeten zijn: Wat kan de gemeentepolitiek van de besluitvorming de EMCO-groep zoals die in 2009 heeft plaatsgevonden  hier van leren?  Echter een evaluatie van verantwoordelijk CDA wethouder Henk Jumelet zal er waarschijnlijk niet inzitten. Niet dat Henk het niet wil natuurlijk, maar het schijnt dat hij niet meer om een evaluatie bij het ambtelijke apparaat durft te vragen.