Het huidig college van PvdA, CDA en VVD kwam eind maart 2010 tot stand. In het bestuursakkoord met de titel "Samen investeren in de toekomst" was onder andere opgenomen dat zij het voornemen hebben om raadsvoorstellen waar mogelijk te voorzien van alternatieve mogelijkheden. De raad krijgt zo keuzemogelijkheden die een zinvolle discussie kunnen bevorderen.

 

Zoals bij veel goede voornemens is het er nog niet echt van gekomen en de vraag is ook of dit ene voorstel ook wel echt nodig is? Donderdag 13 januari 2011 bleek namelijk bij de behandeling van het rapport over het mislukken van het tuinbouwgebeid Rundedal, van de Rekenkamercommissie,  dat vele fracties zeer goed in staat zijn de meest onwaarschijnlijke en meest onlogische mogelijkheden zelf  te bedenken.

Het Rekenkamerrapport eindigde met bevindingen, conclusies en aanbevelingen, waarbij de aanbevelingen zijn afgeleid van de bevindingen en conclusies. Het zou immers raar zijn als de aanbevelingen niets met de bevindingen en conclusies te maken zouden hebben. Dan had de raad ook wel een theorieboek algemeen risicomanagement grote projecten kunnen kopen.

De bevindingen waren onderverdeeld in:  1) Onjuiste vooronderstellingen en onvoldoende analyse van risico’s. 2) Teveel naïviteit en ondernemerschap. 3) Onvoldoende centrale regie op de ontwikkeling van het Rundedal

Uit de in het voorgaande beschreven bevindingen werden de volgend conclusies door de Rekenkamer getrokken:

·         ten aanzien van de vermeende voordelen van de gemeente Emmen als vestigingsplaats voor tuinbouwbedrijven is er waarschijnlijk sprake geweest van groepsdenken waardoor aannames de status van feiten kregen;

·         er zijn onvoldoende bewust grote risico’s genomen bij de ontwikkeling van het Rundedal;

·         het heeft binnen de ambtelijke organisatie ontbroken aan regie op de ontwikkeling van het Rundedal waardoor aan het bereiken van strategische doelen en het beheersen van risico’s onvoldoende aandacht is besteed.

 

De bevindingen en conclusies waren dus vernietigend, maar dat kan natuurlijk ook niet anders als je ca. € 54 miljoen investeert in een plangebied van ca. 300 ha. met ca. 180 ha. kaveloppervlakte voor tuinbouw en er op dit moment geen tuinder is gevestigd. Dan is er veel verkeerd gegaan, dan heb je veel verkeerd gedaan en dan ben je hier als politiek hopelijk ook van overtuigd en ben je niet geïnteresseerd in verklaringen en verzachtende omstandigheden. Dan vindt je dat je dingen verkeerd hebt gedaan, dat je fouten hebt gemaakt, wil je van die fouten leren om eenzelfde debacle bij een gelijksoortig project te voorkomen.  

En wat was het hoopvol voor Emmen geweest als alle partijen elkaar diep in de ogen hadden gekeken en het met de bevindingen en conclusies eens waren geweest. Maar hoewel bij regelmaat geroepen wordt dat politiek niet iets is voor bange mensen was er bij het college en de raadsfracties van PvdA, CDA en VVD een enorme angst om het met de harde bevindingen conclusies eens te zijn.

Fractievoorzitter Raymond Wanders van de PvdA kon zich zeer goed voorstellen dat je op basis van de feiten ook tot hele andere bevindingen en conclusies kon komen. Hij en zijn fractie deelde de bevindingen en conclusies dan ook niet. Met de aanbevelingen kon de PvdA wel leven.

CDA raadslid Auke Oldenbeuving deelde de bevindingen en conclusies van de Rekenkamer ook niet. Hij vond ze te weinig genuanceerd. Als het conclusies waren om er van te leren dan kon het wel, maar ook weer niet natuurlijk want daar waren de aanbevelingen al voor. In de aanbevelingen kon het CDA zich wel vinden.

VVD raadslid Robert Kochheim kon ook veel beter leven met de aanbevelingen dan met de bevindingen en de conclusies. De bevindingen en de conclusies gaven hem een grape-fruit gevoel.

Je kan het met 1 bevinding en conclusies niet eens zijn en dan ben je het vervolgens met de bijbehorende aanbeveling ook niet eens. Je kan het ook met alle bevindingen en conclusies niet eens zijn, maar dan ben je het ook niet eens met de aanbevelingen. De aanbevelingen zijn nu eenmaal afgeleid van de bevindingen en conclusies en staan niet op zichzelf. Ze horen bij elkaar,  zoals bepaalde dingen nu eenmaal bij elkaar horen. Je kan niet zeggen 'we willen leren van fouten die we niet hebben gemaakt'.

Maar collegepartijen PvdA, CDA en VVD zeggen nu als het ware. 'We willen wel een tunnel, maar die moet dan niet ondergronds zijn. Doe maar een bovengronds tunnel'  'We willen wel tomatensoep, maar die mag niet van tomaten gemaakt zijn en naar tomaat smaken.' ' We willen wel een dierentuin, maar dan zonder dieren. '  En dan vragen sommige politici zich nog wel eens af waardoor er een kloof is tussen burgers en politiek en hoe die kloof gedicht moet worden?

Iemand van het huidige college wegsturen vanwege het Rundedal debacle zou onzinnig zijn, maar om nu te ontkennen dat je als politiek zelf veel fouten hebt gemaakt is nog dommer en belooft weinig goeds voor de toekomst. Een deel van politiek Emmen lijkt hardleers en vlucht liever in argumenten voor bovengrondse tunnels, tomatensoep zonder tomaten en een dierentuin zonder dieren, dan dat zij het maken van eigen fouten wil accepteren, zodat ze er vervolgens echt van kan leren.

De creativiteit waarmee raadsleden en partijen zoals PvdA, CDA en VVD selectief en creatief shoppen in een rapport laat zien dat de grootste creatieve sector van Emmen niet en de hoek van kunst en cultuur gezocht moet worden , maar in politiek Emmen. De eerste besparing kan dan ook ingeboekt worden. Werken aan keuzemogelijkheden in raadsvoorstellen is voor de meerderheid van de raad niet nodig. Die redden zich echt wel zonder hulp.   

Redactie BGE

NB

In twee recente columns werd door ons kritiek geuit op het DvhN centraal. Maar het mag ook wel gezegd worden dat veel lokale politici het de journalisten ook niet altijd gemakkelijk maken om een zinnig verhaal te maken van totaal onzinnige debatten.