Redactie BGE heeft voor u in de sterren gekeken, zodat u allen weet wat dit nieuwe jaar zal brengen.

Horoscoop 2011 College B&W

Om uw ambities waar te maken volstaat het niet langer om uw stevig vast te houden aan de stoel waarop u zit. U zult ook uw handen uit de mouwen moeten steken, waarbij u vuile handen zult moeten maken en persoonlijke politieke risico's loopt. Handreikingen naar uw tegenstanders vragen van u een nog niet eerder vertoonde moed, waarbij u over uw eigen schaduw heen zult moeten stappen, maar ze kunnen u verder helpen om de gemeente haar ambities te laten verwezenlijken.

 

Het gevaar uw geloofwaardigheid te verliezen komt niet alleen vanuit adviezen van buitenaf. Ook intern in uw organisatie zult u de nodige inspanningen moeten verrichten om de boel bij elkaar te houden. De emoties zullen hoog oplopen. U zult er voor moeten waken de oplossing niet in meer geslotenheid te zoeken, maar de problemen met openheid tegemoet te treden en de ambtelijke medewerkers als volwassen mensen moeten gaan behandelen.

In de tweede helft van het jaar zult u een belangrijk historisch en onomkeerbaar besluit moeten nemen waar u intern verdeeld over zult zijn. De aanloop van dit besluit zal op een beestenboel lijken op het moment dat de apen uit de mouw komen. Eerdere principes blijken nog maar van weinig waarde te zijn, omdat alleen het heden, de toekomst en de gewijzigde omstandigheden er nog toe zullen doen. Van u wordt dan wel een olifantenhuid, maar geen olifantengeheugen verwacht.

Een cursus zelfreflectie zult u als zeer pijnlijk ervaren.  Woorden als megalomaan, weinig zelfkritisch, incompetent, gesloten en wantrouwend zullen u van uw stuk brengen. Het zal uw moeite kosten dit niet aan de buitenwereld te laten merken en u zult steeds meer de neiging krijgen de waardering  voor uw werk elders in de Wereld te zoeken. U zult dan ook meer en meer redenen zoeken om verre reizen te gaan maken. Voor de achterblijvers in uw gezelschap kan een vervolgcursus "De schone schijn ophouden"  uitkomst bieden. 

U zult het jaar 2011 niet beëindigen met dezelfde ploeg waarmee u het jaar  begint. Een aantal van u zal gedurende het jaar, vrijwillig of gedwongen, hun heil elders zoeken.

Uw vrienden die geld aan u verdienen zullen u door dik en dun blijven steunen. Echter in veel van uw vrienden waarvan u verwacht geld te ontvangen zult u teleurgesteld raken, maar verbreken van de vriendschapsrelatie zal geen optie zijn.

 

Horoscoop 2011 Gemeenteraad

Het onderwerp zout strooien , in hoedanigheid van teveel en te weinig en betrekking hebbend op o.a. politieke wonden en ongebaande gladde en glibberige paden, zullen in letterlijke en figuurlijke zin vaak de agenda van uw raad en de sfeer binnen uw raad bepalen.

De geloofwaardigheid van u als hoogste orgaan zal dit jaar zwaar beproefd worden. U zult gezamenlijk uw tanden moeten laten zien aan college en ambtelijk apparaat, zodat u niet definitief onder het papierwerk zult bezwijken.

Een aantal van u zal  zich meer en meer genegeerd voelen door het college als duidelijk wordt dat u niet gezien wordt als reisgenoot bij de verre reizen van het college. Zij zullen  overwegen om met een initiatiefvoorstel te komen zodat raadsleden ook mee op reis mogen. U blijkt niet klaar te zijn met het bezuinigingen. Integendeel u zult er dit jaar pas echt werk van moeten maken en zult niet meer wegkomen met mooipraterij. Echte keuzes maken blijkt hierbij niet uw sterkste punt te zijn.

De behoefte aan een verbroederend raadsuitje zal groter zijn na het belangrijke en historische besluit dan voorafgaande aan dit besluit.

Visies, tunnels en tunnelvisies zullen bij regelmaat onderwerp van het politieke debat zijn.

 

Horoscoop 2011 Griffie gemeente Emmen

U zult nog meer dan in het afgelopen jaar als verkeersregelaar tussen college en raad steeds vaker stukken met de classificaties "geheim" en "vertrouwelijk"  langs zien komen.  U zult ook stukken langs zien komen waarbij mogelijk denkt "Zouden jullie dat niet beter geheim houden". Hoedt u echter voor een eigen oordeel, deze zal niet op prijs worden gesteld. In het exclusieve recht de gemeente voor schut te zetten zal voor u geen rol zijn weggelegd.

 

Horoscoop 2011 Burgers gemeente Emmen

Degenen van u die op 3 maart 2010 niet hebben gestemd zullen hier in 2011 meer en meer gewetenswroeging over krijgen. Het initiatief tot een referendum kan helpen om uw fout van vorig jaar goed te maken.

Gedurende het jaar zult u bij het volgen van de Emmense politiek bij regelmaat zich de vraag stellen "Ben ik nu zo slim of zijn zij nu zo dom?". En aan het eind van het jaar zal Emmen de saamhorigste gemeente van Nederland zijn, omdat het antwoord op deze vraag voor u allen hetzelfde zal luiden.

 

Horoscoop 2011 Journalistiek Emmen

Het op een verstandig manier verslag doen van een stortvloed aan irrationele besluiten en maatregelen zal intellectueel meer van uw vragen dan u ooit voor mogelijk heeft gehouden. De verstandigen  en romantici onder u  die denken onbevreesd en met gezond verstand in  opiniestukken  en commentaren hun eigen mening te kunnen geven lopen het risico hier van hogerhand berispend op aangesproken te worden.  Het censuurvirus van de politiek zal dan ook meer en meer proberen u als journalistiek te besmetten.

Getallen en cijfers zullen een steeds prominentere rol gaan spelen. U zult er dan ook steeds meer spijt van krijgen dat u vroeger op school slecht oplette bij rekenen,wiskunde en economie. Bijscholing en het lezen van de juiste columns kunnen hierbij uitkomst bieden.

Redactie BGE