BGE is er al jaren van overtuigd dat de cultuur van de ambtelijke organisatie  van de gemeente Emmen ziek en verziekt is en heeft dit ook meerdere malen aan de kaak gesteld.

Maar als je dit als kleine lokale partij benoemt dan krijg je al snel het stempel "opportunistisch" of "populistisch". Echter lijkt er steeds meer steun voor deze al jarenlange bewering van BGE te komen.

Deze week viel het oog van Redactie BGE op het volgende twitterbericht van de Emmense  PvdA voorzitter Jaap Gernaat.

"De gemeente Hoogeveen begint ambtelijk steeds meer op de gemeente Emmen te lijken. En daar word ik niet vrolijk van! 12:30 PM Sep 13th via Twittelator "

Jaap Gernaat is sinds enige jaren beleidsambtenaar bij de gemeente Hoogeveen en was voorheen jarenlang beleidsambtenaar bij de gemeente Emmen.  Hij is dus een insider en is iemand die kan vergelijken. We zullen ons als Redactie BGE niet met de gemeente Hoogeveen gaan bemoeien, maar kunnen dus concluderen dat Jaap Gernaat van mening is dat er nogal wat aan te merken is op de ambtelijke cultuur op het gemeentehuis in Emmen.

De opmerkingen van Jaap Gernaat staan echter niet op zichzelf. Redactie BGE moest gelijk denken aan de zorg die fractievoorzitter Henk Huttinga van de Christen Unie uitte over de cultuur binnen de ambtelijke organisatie in Emmen. Dit was in november 2009 bij de behandeling van de begroting 2010. Hieronder vindt u de betreffende citaten uit de notulen.

Citaat notulen raadsvergadering 2 november 2009, bijdrage 1e termijn

"De heer Huttinga De verdergaande organisatieontwikkeling willen wij van harte toejuichen. De trajecten en activiteiten die de organisatie moeten verbeteren en versterken hebben, gezien het beschrevene, een hoog procesmatig gehalte. Wij vragen ons af of er wel voldoende op cultuur en attitude verbetering wordt ingezet, anders zullen veel plannen tot verbeteren en versterken van de organisatie tot papieren tijgers verworden."


Citaten notulen raadsvergadering 5 november 2009, bijdrage 2e termijn

"De heer Huttinga Vervolgens het thema organisatieontwikkeling. Spreker is daarop in zijn eerste termijn ingegaan, doch heeft niet echt een reactie van het college gehoord. De fractie vraagt zich af of er wel voldoende op cultuur en attitude wordt ingezet. Haars inziens zullen veel plannen tot verbetering en versterking van de organisatie onvoldoende tot hun recht komen als cultuur en attitude niet genoeg integraal worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling. De fractie hoort daar te weinig over."

"Mevrouw Boxem-Klein is benieuwd of de heer Huttinga aanwezig was op de informatieavond over de organisatieontwikkeling. Volgens haar zijn er toen wel degelijk dingen op tafel gekomen die gingen over cultuur en attitude."

"De heer Huttinga was daarbij niet aanwezig,maar heeft daar in het verleden al eens wat over gehoord. Zijn indruk is dat de ontwikkeling met name zit in het anders en beter organiseren, maar dat qua beleving en attitude nog wel een stap voorwaarts kan worden gemaakt ten opzichte van de wijze waarop een en ander is gestructureerd. Hij heeft het gevoel dat daar niet voldoende balans in zit."

 

"Mevrouw Boxem-Klein vindt het jammer dat de heer Huttinga niet op de betrokken avond

aanwezig was. Was hij dat wél geweest, dan had hij wellicht een ander beeld gehad."

 

"De heer Huttinga merkt op dat er weleens verschil zit tussen wat gezegd wordt en wat de werkelijkheid is. Hij is absoluut niet negatief. Hij vindt dat er qua structuur forse stappen zijn gezet, maar dat het wellicht op andere punten beter kan, juist ook om een instrumentele kwaliteitsorganisatie te worden. Er wordt naar gestreefd de INK-modellen op te schalen, opdat de gemeente nog pro actiever en interactiever gaat werken. Dat moeten geen holle frasen blijven, want juist proactiviteit en interactiviteit hebben voor een groot deel met attitude en instelling te maken, trouwens ook met accuraatheid."

 

"De heer Reitsma informeert of de heer Huttinga bedoelt te zeggen op een of andere manier te bespeuren dat het schort aan de grondhouding en de passie. "

 

"De heer Huttinga antwoordt dat dit begrippen zijn die daarbij zouden kunnen worden gevoegd. Hij wil zich aansluiten bij hetgeen de gemeentesecretaris in het verleden weleens heeft gezegd in bijvoorbeeld Nieuwjaarsspeeches. Ook in de organisatie waarin hijzelf werkt, merkt hij dat managers vaak denken in structuren en te weinig in manieren waarop het werk moet worden opgelet en hoe je er met elkaar echt iets van kunt gaan maken. Die move kan in dit huis meer worden gemaakt."

 

"De heer Huttinga heeft zijn pleidooi ter zake gehouden omdat hij van hooggewaarde mensen in de organisatie bepaalde signalen krijgt. Die komen niet voor niets. Hij wil deze de wethouder graag meegeven ter ondersteuning, opdat in de organisatieontwikkeling qua structuur, nieuwe ideeën, attitude, houding, gedrag etc. gelijk op kan worden gegaan. Het pleidooi is voor de wethouder, de directie en de gemeentesecretaris bedoeld als steun in de rug om verdere stappen te zetten."

 

"Wethouder Jumelet vindt dit op deze manier constructief verwoord."

 

"De heer Huttinga krijgt toch het gevoel dat de wethouder een beetje masseert. De signalen die spreker krijgt, ook van mensen die hij al jaren goed kent als buitengewoon betrouwbare en

goede medewerkers, zijn erg duidelijk. Die signalen moeten dan ook serieus worden genomen, daarop wil hij hier, de plek voor de raad, wijzen."

 

"Wethouder Jumelet zegt dank voor de hulp bij de verdere ontwikkeling. Zijn er signalen, dan hoort hij die graag."


Voor de politieke buitenstaanders die deze column lezen. Fractievoorzitter Henk Huttinga van de Christen Unie zal altijd proberen zo lief mogelijk te zijn voor het college. Als hij dus een probleem aankaart zal hij zich hierbij dan ook altijd in milde bewoordingen uitdrukken.  Om de werkelijke ernst en omvang van de problemen te beoordelen die Henk Huttinga  aankaart, moet je de kritiek die hij uit dan ook altijd denkbeeldig met een factor 10 tot 100 vermenigvuldigen.  En dat wordt het dus duidelijk dat Henk Huttinga vorig jaar zeer forse kritiek heeft geuit over de cultuur van het ambtelijk apparaat van de gemeente Emmen.

In de affaire schuldhulp kregen alle fracties, zo ook de fractie van BGE,  op 20 augustus 2010 een mail van Jos van Goethem van Wakker Emmen en Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij (DOP) Zij geven in deze mail onder andere aan:

Citaten mail Wakker Emmen / DOP van 20 augustus 2010

"Uit dit onderzoek hebben we inmiddels de conclusie getrokken dat de misstanden veel breder zijn dan we voorheen vermoedde en er zelfs incidenten zijn die ronduit schofferend zijn voor mensen die aangewezen zijn (in een afhankelijkheidspositie zitten) op hulp van de gemeente. Een aantal van deze mensen (die angst hebben voor represailles als duidelijk wordt dat ze een klacht hebben) heeft ons benaderd en daaruit zijn we tot de conclusie gekomen dat haast geboden is en zaken eens duidelijk moeten worden hoe deze schuldhulp trajecten nu daadwerkelijk verlopen."

"Er is veel te veel ruis op de lijn en vanuit het veld (cliënten, bewindvoerders, advocaten, hulpverleners) krijgen we geluiden te horen als, wat een zootje is het bij schuldhulp Emmen, weten zij daar wel waar ze mee bezig zijn, je kunt maar beter NIET om hulp vragen, men is bij schuldhulp ziende blind en horende doof etc."

De aard van de genoemde problemen bij schuldhulp duiden meer nog op een cultuurprobleem dan op alleen een structuurprobleem. Ook als zelfs maar de helft of een kwart van de genoemde problemen inzake schuldhulp waar blijken te zijn.

Samenvattend constateren dus mensen van PvdA, Christen Unie, Wakker Emmen, DOP en BGE ieder afzonderlijk dat erin de ambtelijke organisatie van de gemeente Emmen in meer of minder mate sprake is van een zieke en verziekte cultuur. En dan moet u bedenken dat een aantal van deze partijen over het algemeen niet elkaar grootste vrienden zijn en het liever met elkaar oneens zijn dan het met elkaar eens zijn. Ze hebben er dan ook niet om gevraagd om in 1 column tezamen genoemd te worden, maar zoals al eerder gezegd Redactie BGE stookt niet graag en doet er alles aan om partijen bij elkaar te brengen en de boel bij elkaar te houden.

Wordt er met een verziekte cultuur nu gezegd dat alle ambtenaren niet deugen ? Nee zeer zeker niet. Over het algemeen ontstaat een verziekte cultuur in een organisatie als mensen macht krijgen en op posities komen waar ze de kwaliteiten niet voor hebben. Ze neigen er dan naar om  naar beneden te trappen, omdat ze bijna ieder ander als een persoonlijke bedreiging zien. Om hun macht te behouden  zijn deze mensen hoofdzakelijk  op de procedures gericht i.p.v.  op de inhoud en hebben zij vaak moeite met de toon van mensen die kritisch zijn of beter gezegd hebben zij moeite met elke kritische toon.  Dus in werkelijkheid zullen de meeste ambtenaren op het gemeentehuis te leiden hebben onder de verziekte cultuur.

Het zou goed zijn voor de bewoners van de gemeente Emmen en de goedwillende ambtenaren op het gemeentehuis als nog voor de komende bezuinigingsoperatie de boel zou ontploffen op het gemeentehuis. Want van incompetente ambtenaren met te veel macht heeft bijna iedereen last.  Het wachten is echter op de goedwillende ambtenaren die in opstand komen of de meerderheid van de raad die dit probleem eens serieus oppakt.

Redactie BGE

 

NB

Mocht gemeentesecretaris Arjen Mewe naar aanleiding van deze column behoefte hebben de columnisten van Redactie BGE te bellen en ter verantwoording te roepen. Het is maar een opsomming van wat anderen zeggen dus misschien kan hij hen beter hen bellen. Mocht hij toch willen bellen, een telefoontje is altijd welkom.