De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) maakt zich zorgen over het verdere verloop van het megaproject Atalanta. De BGE fractie heeft destijds tegen dit project gestemd mede omdat de risico’s voor deze mega investering onvoldoende in beeld waren gebracht.

Op 18 december 2008 heeft de fractie van BGE uitvoerig uit de doeken gedaan dat er weliswaar mooie plannen liggen maar dat  de onderbouwing niet deugde en beslist niet inzichtelijk was welke risico’s er werden genomen. Een zich zelf respecterende raad zou een dergelijk besluit nooit kunnen nemen.

Het college en de meerderheid van de raad had daar geen boodschap aan en getracht werd omwille van de eenheid van  besluitvorming  alle partijen in dezelfde richting te duwen. BGE is daar zoals nu blijkt terecht niet op ingegaan.

Vrijwel alle punten die BGE heeft aangestipt zijn terug te vinden in de analyse van Twijnstra en Gudde. Wat toen niet aan de orde mocht komen omdat het niet goed uitkwam en externe financiers af zou schrikken wordt nu op aangeven van Twijnstra en Gudde door het college overgenomen zo blijkt uit een brief van 14 oktober 2009 waarin de volgende passage is opgenomen  : “Wij constateren dat de genoemde aanbevelingen door ons college worden onderschreven en bij de voorgenomen uitbouw van het risicobeheer Atalanta zijn of worden meegenomen. Zo worden de in paragraaf 3.5 genoemde aanbevelingen inzake het risicomanagement systeem aan de hand van het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase opgepakt. Prioritering van risico’s, meer vooruitkijken naar volgende fases, alsmede focus op de uitvoering van de beheersmaatregelen zijn uitgangspunten bij de opbouw van het risicobeheer Atalanta.”

Een merkwaardige ommekeer of een geval van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?
U oordeelt zelf maar, in ieder geval kunt u als burgers van deze gemeente blijven rekenen op BGE die het hele proces op de voet blijft volgen.

Dit te meer omdat  nu al bekend is dat er de komende jaren  ( vanaf 2011) miljoenen minder inkomsten van het rijk te verwachten zijn.


Het standpunt van BGE is duidelijk: Overschrijdingen dienen binnen het totaal van de plannen opgevangen te worden.  € 468 miljoen is € 468 miljoen en geen cent meer. En dan nog moeten we zien dat de entreeprijzen op een redelijk Zuidoostdrents niveau blijven.

fractie BGE.

 

 

Samenvatting aandachtspunten uit “Risicomanagement project Atalanta, analyse voor de gemeenteraad van Emmen, 10 november 2009” van bureau Twynstra Gudde


1e aandachtspunt

Een relatief korte voorbereidingstijd kan ten koste gaan van zorgvuldigheid.


2e aandachtspunt

Mogelijke bezuinigingen en optimalisaties die wellicht nodig zijn in de toekomst, moeten gerealiseerd worden in planonderdelen waar men niet graag concessies doet aan de kwaliteit.


3e aandachtspunt

Ga na in hoeverre er echt sprake is van volgordelijkheid en afhankelijkheid tussen de verschillende deelprojecten. Maak daarbij onderscheid tussen “noodzakelijk” en “wenselijk”.


4e aandachtspunt

Er kan ruis ontstaan doordat een verschillend beeld bestaat van het vastgestelde financiële kader. Verschaf helderheid in de hardheid van het totale projectbudget en de beoogde inkomsten en dekking.


5e aandachtspunt

Financiële tegenvallers komen bij verevening pas bij het laatste project echt aan de orde, dit is volgens de huidige projectfasering het Mensenpark.


6e aandachtspunt

Het is voor de raad niet voldoende duidelijk of met het huidige plan voor het Mensenpark genoeg grondopbrengsten kunnen worden verdiend. Het opstellen van een grondexploitatie is gewenst.


7e aandachtspunt

Er worden veel subsidiegelden verwacht; toezeggingen zijn nog niet allen even hard. De raad dient bij toekomstige kredietverlening over een afwegingskader met betrekking tot de hardheid van subsidies te kunnen beschikken.


8e aandachtspunt

Richt de risicoanalyse en projectbeheersing op de Ongewenste Topgebeurtenis (“niet halen van ambitie”).


9e aandachtspunt

De kwartaalrapportage Q1 2009 geeft onvoldoende beeld van het project en haar risico’s. De kwartaalrapportage dient een andere opzet te krijgen.


10e aandachtspunt

College van B&W en/of raad dienen kaders op te stellen voor verdere besluitvorming/ investeringsbeslissingen.


11e aandachtspunt

Formaliseer het opdrachtgeverschap van de stedenbouwkundige.


12e aandachtspunt

Wij raden aan om de doelstellingen van het project concreter te maken (ook ambities/kwaliteit). De gemeenteraad zou het college kunnen vragen naar het doel van risicomanagement en op welke wijze ze die doelen denkt te realiseren.


Tevens zal in de voortgangsrapportages gerapporteerd dienen te worden aan de gemeenteraad wat de belangrijkste risico’s zijn die het bereiken van bovenstaande projectdoelstellingen in de weg staan en hoe het college die zal beheersen.


13e aandachtspunt

Wij adviseren de gemeenteraad er bij het college op aan te dringen de werkwijze risicomanagement aan te laten sluiten bij de nog concreter te benoemen doelen voor het project en risicomanagement. Daarnaast zal er in de rapportages naar de gemeenteraad meer stil gestaan dienen te worden bij de risico’s voor het bereiken van de projectdoelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarde. In plaats van een verantwoording, ook vooruit kijken.

Advies

Wij adviseren de gemeenteraad er bij het college op aan te dringen dat het risicomanagement binnen het project meer aandacht krijgt en dat de risicoanalyse zoals die er nu ligt wordt aangescherpt en aangevuld zodat er een goed overzicht komt van de belangrijkste risico’s op het behalen van de projectdoelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarden. Dit betekent dus niet alleen risico’s voor de voorbereidingsfase, maar ook inzicht in de effecten van acties nu op de vervolgfasen van project Atalanta.


In haar reactie op het 1e concept-rapport schrijft het college: “Wij constateren dat de genoemde aanbevelingen door ons college worden onderschreven en bij de voorgenomen uitbouw van het risicobeheer Atalanta zijn of worden meegenomen”.


Wij adviseren de gemeenteraad om het college te vragen naar het tijdschema van de genoemde aanbevelingen en wanneer de implementatie van de genoemde aanbevelingen is afgerond.