BEGROTING 2010 DE GROTE BROEK MOET KRIMPEN DOOR BEZUINIGINGEN
 

Begroting  2010

Algemene beschouwingen BGE
Voorop gesteld zij dat in de onderhavige begroting veel is opgenomen wat zo uit ons programma overgenomen zou kunnen zijn en toch hebben wij moeite met het geheel en wel vanwege het feit dat niet nu al de lijn uitgezet wordt naar de toekomst voor wat betreft stappen terug oftewel bezuiningen.


Het college volgt keurig de lijn van het rijksbeleid eerst maar eens onderzoeken wat er zoal mogelijk is en nadien kan een nieuw college voorstellen doen aan een nieuwe raad.

Dat is nou net het punt waar wij moeite mee hebben. Op pagina 21 lezen wij: het is nu al duidelijk dat we de komende jaren- zeker vanaf 2011(EN DAT IS HET ZO) een pas op de plaats moeten maken of wellicht zelfs een stap terug moeten doen. Voor een gezond financieel beleid is het van belang dat zo snel mogelijk weer perspectief ontstaat op een sluitende begroting. Ook lezen wij elders dat als het gaat om verschulding juist bij de risicogroepen die beslist niet alleen bestaan uit minima tijdig maatregelen genomen moeten worden om de tering naar de nering te zetten. Het vooruitschuiven van keuzes mag dan vanuit het oogpunt van het college verantwoord zijn omdat er door omstandigheden gelegen buiten de gemeente Emmen vlees op de botten zit, maar voor BGE betekent het meer: na ons de zondvloed.


Vz. Wij zien graag een daadkrachtig optreden van raad en college waarbij al in januari 2010 aangereikt wordt welke pas op de plaats of stappen terug genomen moeten worden. Vervolgens kan dan als daar aanleiding toe is een nieuwe raad samen met het nieuwe dagelijkse bestuur daarin alsnog wijzigingen  aanbrengen.

Het jaar 2010 te overbruggen door wat vlees van de botten  te halen is voor ons te accepteren maar beslist niet de wijze waarop over 2011,12 en dertien wordt voorgesteld ten aanzien van  geaccepteerde tekorten en de gok dat onderbesteding ook dan wel weer zal plaatsvinden. Natuurlijk willen ook wij blijven inzetten op  extra impulsen maar niet zonder oog te hebben voor mogelijke bezuinigingen.


Als het om de toekomst gaat is het voor BGE niet meer een kwestie van wellicht maar een must om ons meer te richten op duurzame kwaliteit en vitaliteit en minder op groei. BGE pleit al jaren voor een kleinere lokale overheid. Als dit advies was opgevolgd waren er nu minder tekorten geweest. De eerste winst is het nemen van je verlies. De pijnpunten zoals Delflanden en Rundedal moeten dus niet steeds vooruit worden geschoven, maar vragen om daadkracht.


Welke daadkracht verlangt BGE?
BGE verlangt daadkracht op het gebied van deregulering en organisatie en efficiency.
Bij de EMCO worden de problemen nu opgelost met structureel circa 30% ambtenaren minder. Het wordt tijd dat de gemeente Emmen zich die ruimte en lucht ook creëert in het eigen ambtelijk apparaat.


Vz  bij inwoners en bestuur het volgende:
Dorps en wijkprogramma’s : het werken daarmee ondersteunen wij van het harte mits het gaat om gelijkwaardigheid maar al te vaak horen wij dat teleurstellingen geïncasseerd moeten worden omdat vooraf niet echt duidelijk is wie waarover wat en hoe kan beslissen of zeggen.

Wij begrijpen niet dat in navolging van bijv. Groningen Emmen niet terug kan naar  4 wethouders.
Helemaal problemen hebben wij met het faciliteren van Nederlanders die er voor kiezen om in de Heimat te gaan wonen. De gelden gemoeid met deze extra service gaan wat ons betreft naar de gemeentewinkels bijv. in Klazienaveen.

Verder begrijpen wij met de beste wil van de wereld niet waarom geen zicht bestaat op de uitgaven betreffende Citymarketing. Onwil of onkunde? Het toont in ieder geval aan dat een plan van aanpak meer dan noodzakelijk is.


Verder met de programma’s
De tuinbouwgebieden geven her en der een mistroostige aanblik. Naast de inzet die er al is vragen wij  nog een keer aandacht voor Klazienaveen 1 .Waarom wordt er niet ingespeeld op de wensen die er leven in dat gebied en die beslist de verloedering die daar bestaat zal  tegengaan?


Bedrijfsvestigingen:
De tijd dat Evert en Jan de Boer kleinschalig opereerden ligt al lang achter ons, menig dorpskruidenier of slager is verdwenen en vervangen door supermarkten en de ontwikkeling staat niet stil hypermarkten zijn in aantocht. Een vorm van marktwerking die in onze ogen niet te keren is. Wel vragen wij aandacht voor de leefbaarheid van de dorpen door het op peil houden van voorzieningen. Bij een eventueel voorstel tot wijziging van  een bestemmingsplan zal dat onze invalshoek zijn en als vaststaat dat de leefbaarheid van dorpen in onze gemeente daardoor gevaar loopt dan werken wij niet mee.


Veiligheid.
Op pagina 55 vinden we de te bereiken doelen prima en er voor gaan is ons devies. Echter is er wel voldoende menskracht. Ter illustratie overlast Emmerhout , daar aangepakt. De overlast gevende groep verplaats zich naar Bargeres.  De Wijkconcierge meldt dit bij de politie en roept hulp in : reactie wij hebben niet genoeg wagens bij de weg en het heeft niet onze prioriteit.  Voor de zoveelste keer :  neem de geluiden serieus en doe er iets aan. Zo ook de verdergaande verloedering rond de voormalige bioscoop in ECC.  en de verpaupering bij voormalige benzinepomp aan de Runde waar in de commissie wonen en ruimte uw aandacht voor gevraagd is.Een aanfluiting voor het dorp en onze gemeente.


Jeugdbeleid:
wie de jeugd heeft heeft de toekomst zo luidt een bekend gezegde. Als wij kijken hoe er de laatste jaren vorm is gegeven aan het jeugdbeleid dan worden wij daar niet vrolijk van. Dan is het alsof Emmen niet in de eigen toekomst geloofd. Wij denken hierbij bijv. aan Blanco en het poppodium dat er nog niet is. De hangplekken die nog niet gerealiseerd zijn. Het grootste probleem is niet wat er wel of niet op papier staat, maar het ontbreken aan snelheid bij het uitvoeren van de plannen.


Zo ook.
Het onderzoek voor en door en jongeren pag.64. Sinds het opstellen van de begroting is al weer geruime tijd verstreken . Zijn de uitkomsten al bekend en wanneer kunnen wij die tegemoet zien.
Wonen   Het herstructureringfonds woningbouw heeft onze instemming.  De nieuwe woonvisie zal nog wel even op zich laten wachten maar wij pleiten er voor dat zeker nu extra gekeken wordt naar betaalbare goede huurwoningen.


Participatie.
Nu steeds meer mensen de gevolgen van de crisis ondervinden is het zaak om overbelasting bij sociale zaken te voorkomen of het nu gaat om de Wet werk en bijstand of de o.i overbodige Wet investeren in jongeren doet er niet toe. De klanten moeten tijdig en met respect behandeld worden. Een paar wethouders minder en tijdelijk wat meer inzet bij sociale zaken zou goed kunnen.


Verkeer en vervoer.
BGE blijft aandacht vragen voor de zuid lus NW adam Erica, Klazienaveen . Wij stellen voor een busje  in te zetten gedurende een x periode om te bezien of er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van die verbinding de kosten zijn te dekken uit het minder toevoegen aan het SIOF. Verder is het verkeer gebaat bij goed onderhouden wegen.


Overdekte en openluchtzwembaden.
Wordt in het onderzoek naar een nieuw zwembad ook meegenomen een goed uitgerust buitenbad? Het is toch een aanfluiting dat er geen openlucht zwembad is . Kan tegelijkertijd en passant ook nog meegenomen worden bevroren water oftewel een schaatsbaan bijv a la Veenoord. Het openbaar gebied blijft een zorgenkindje. Volgens de tekst op pagina 111 moet het onderhoudsniveau van openbaar gebied op een aanvaardbaar peil gebracht en gehouden worden. Wij zijn blij dat het college zich eindelijk bewust is van het achterstallig onderoud, nadat zij dit jaren heeft ontkend en genegeerd. Wanneer denkt het college dat het onderhoudsniveua op een aanvaardbaar peil zal zijn?

Zorg en welzijn. 
De grote uitdaging ligt in het peil houden van de voorzieningen in de dorpen, de sociale samenhang/leefbaarheid staat voorop evenals het in staat stellen om duurzaam deel te nemen aan de samenleving.
De extra aandacht voor mantelzorg en respijtzorg juichen wij toe.


Dak en thuislozen.
Volgens onze waarnemeningen neem het aantal Dak en thuislozen toe. Klopt ons beeld in de ogen van het college en wat gaat het college hier aan doen?
Pag 161 woningbouw maatregelen wonen in Emmen In 2009 zal de promotiecampagne  Delftlanden zijn effect moeten krijgen. Als BGE hebben wij dit effect nog niet gezien, onze vraag is dan ook: hoe ziet het college dit effect? Alles is gericht geweest om mensen van over ver hier naar toe te halen. Is er wel eens onderzocht waarom mensen uit Emmen vertrekken.
Wij overwegen om met een voorstel te komen om te laten onderzoeken waarom mensen vertrekken uit onze gemeente.


Atalanta.
Het project zal de komende jaren vaak onderdeel zijn van de politieke agenda. Vol trots deelde het college vorig jaar mee dat zij voor het project van circa 500 miljoen, als het ware een miljoen per dag binnenhaalden.Het Atalanta project is een erfenis die deze raad achterlaat aan de volgende. Een erfenis die vraagt om duidelijkheid over hoe e.e.a. er voor staat. Heeft het dierenpark de eigen financiering al rond voor de verplaatsing, welke gelden van derden zijn binnen en welke keiharde toezeggingen zijn er. Vragen waarop naar onze mening duidelijkheid moet komen in deze raadsperiode.

Tot slot voorzitter wij hebben geen enkel probleem met het beperkt verhogen van de lasten voor burgers. De gemeente moet het benodigde geld in onze ogen vinden in kosten besparingen.

Fractie BGE.